24 Ekim 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29512

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, alınan tüm derslerin toplam kredisine bölünmesi ile bulunacak değeri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(10) Bu maddenin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan AKTS kredi değerleri, yıllık program uygulayan birimlerde iki katı olarak uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2013

28740

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/9/2013

28765

2-

21/9/2013

28772

3-

2/7/2014

29048

4-

2/9/2014

29107

5-

3/8/2015

29434