23 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29511

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA

VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Risk türleri itibarıyla uygulanan risk yönetimi politikalarına ilişkin bilgiler ile risk yönetimi açıklamaları,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2006

26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2013

28579