23 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29511

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 8/11/2006 tarihli ve 26340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ana ortaklık bankalar, Kanunda öngörülen konsolide bazda sınırlama ve oranlara esas teşkil etmek üzere, dördüncü fıkrada belirtilen istisna dışında, kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliğindeki ortaklıkları ile birlikte tek bir işletme gibi sunulmalarını sağlayacak şekilde, yıl sonları ile Mart, Haziran ve Eylül ayları sonu itibarıyla Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayarak konsolide finansal tablo düzenlemekle yükümlüdür.”

“(6) Ana ortaklık bankalar, yıl sonları ve Haziran ayı sonu itibarıyla kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliği taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın ortaklıkları ile birlikte tek bir işletme gibi sunulmalarını sağlayacak şekilde, Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayarak niteliği ve içeriği Kurulca belirlenecek olan konsolide finansal tabloları da düzenlemek ve düzenlendiği dönemi takip eden en geç dört ay içerisinde internet sitelerinde yayımlamakla yükümlüdür. Kurul, söz konusu finansal tabloların, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi tutulmasını zorunlu tutmaya yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/11/2006

26340

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/12/2008

27073

2-

23/1/2011

27824

3-

20/9/2013

28771