23 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29511

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Finansal holding şirketinin bağlı ortaklığı konumundaki banka bünyesinde 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulan denetim komitesinin üyeleri, finansal holding şirketinin denetim komitesinde de görev alabilirler.”

“(7) Finansal holding şirketleri, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm konsolidasyona tabi ortaklıklarını kapsayan ve bağlı ortaklığı konumundaki banka bünyesinde oluşturulanlardan ayrı olmak üzere yeterli ve etkin bir iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. Finansal holding şirketleri, maruz kaldıkları ve kalabilecekleri riskleri karşılayacak düzeyde sermayeyi konsolide bazda içsel olarak hesaplamak ve faaliyetlerini bu düzeyin üzerinde bir sermayeyle idame ettirmek zorundadırlar. Bu yükümlülük ve zorunlulukları bakımından Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik hükümleri finansal holding şirketleri hakkında da uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özkaynaklar, sermaye yeterliliği, kaldıraç oranı ve likidite yeterliliği

MADDE 8 – (1) Finansal holding şirketleri, 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde konsolide özkaynak hesaplamakla yükümlüdür.

(2) Finansal holding şirketleri, maruz kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı konsolide bazda yeterli özkaynak bulundurmalarının sağlanması amacıyla Bankaların Sermaye Yeterliliğine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sermaye yeterliliği hesaplarlar.

(3) Finansal holding şirketleri, konsolide bazda sermaye koruma tamponu ve döngüsel sermaye tamponu olarak ilave çekirdek sermaye bulundurmak zorundadır. Sermaye koruma tamponu ve döngüsel sermaye tamponu olarak bulundurulması gereken ilave çekirdek sermaye tutarının hesaplanmasına ve ilave çekirdek sermaye gereksiniminin karşılanamaması halinde yapılacak işlemler ile alınacak tedbirler bakımından finansal holding şirketleri hakkında 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Finansal holding şirketleri, kaldıraç etkisiyle maruz kalmaları muhtemel risklere karşı konsolide yeterli sermaye bulundurmakla yükümlüdür. Bu yeterli sermayenin bulundurulmasının sağlanması bakımından finansal holding şirketleri hakkında, 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Finansal holding şirketleri, 21/3/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, konsolide bazda asgari likidite düzeyini belirlemek amacıyla net nakit çıkışlarını karşılayabilecek seviyede yeterli yüksek kaliteli likit varlık stoku bulundurmakla yükümlüdür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Finansal holding şirketlerinin tabi oldukları sınırlama ve oranlara ilişkin aşımların giderilmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2006

26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/4/2015

29314