21 Ekim 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29509

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   19/10/2015

Karar No    :   2015/ÖİB-K-82

Konu           :   Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Batman ili, Beşiri ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 410 no.lu parseldeki 10.095,58 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalarla birlikte 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 1.830.000 (Birmilyonsekizyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Batman-Grup Tekstil İnşaat Nakliyat Petrol Temizlik Gıda Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Batman-Grup Tekstil İnşaat Nakliyat Petrol Temizlik Gıda Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.