21 Ekim 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29509

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   19/10/2015

Karar No    :   2015/ÖİB-K-81

Konu           :   Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, İzmir ili, Urla ilçesi, Yelaltı Mahallesi, 1654 ada, 1 no.lu parseldeki 135 m2, 5 no.lu parseldeki 104 m2, 6 no.lu parseldeki 92 m2, 7 no.lu parseldeki 99 m2, 8 no.lu parseldeki 109 m2 yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 1.225.000 (Birmilyonikiyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa ÜZÜM’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa ÜZÜM’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.199.000.- (Birmilyonyüzdoksandokuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Arctek Mimarlık İnşaat Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Arctek Mimarlık İnşaat Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan  imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.180.000.- (Birmilyonyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Sümen İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sümen İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.150.000.- (Birmilyonyüzellibin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Günay KONUK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Günay KONUK’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.