20 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29508

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   16/10/2015

Karar No    :   2015/ÖİB-K-80

Konu           :   Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Muğla ili, Marmaris ilçesi, Armutalan Köyü, 2201 no.lu parseldeki 370,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 796.000.- (Yediyüzdoksanaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet YILDIZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet YILDIZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 790.000.- (Yediyüzdoksanbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Şevket CANKURT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Şevket CANKURT’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 772.000.- (Yediyüzyetmişikibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Ahmet ERİŞEN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet ERİŞEN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.