20 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29508

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   15/10/2015

Karar No    :   2015/ÖİB-K-79

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30.04.2009 tarih, 2009/20 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Zonguldak ili, Kozlu ilçesi, Ondokuz Mayıs Mahallesi, 222 ada, 6 numaralı parselde bulunan 543,99 m2 yüzölçümlü arsa (Taşınmaz)’nın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda;

• Taşınmazın; 51.000.- (Ellibirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kozlu Ataman Başar Türküm Akıllı Uçar Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kozlu Ataman Başar Türküm Akıllı Uçar Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 49.000.- (Kırkdokuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Aho İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aho İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

• İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.