20 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29508

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TEBAR TEST BELGELENDİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME TİC. A.Ş.’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(MHG/2014-05)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-19)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-05)’in ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.