17 Ekim 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29505

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlıkta istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlıkta istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

c) Personel Dairesi Başkanı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanını,

ç) 1. Hukuk Müşaviri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1. Hukuk Müşavirini,

d) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat alımı için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavını,

e) Sınav hazırlık komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukat alımı için düzenlenecek yarışma sınavı ile ilgili hazırlık yapan komisyonu,

f) Giriş sınavı komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavı komisyonunu,

g) KPSSP3: (B) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Puan 3’ü,

ğ) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Bakanlığın hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk defa atanacaklar, KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav ile alınırlar.

(2) Giriş sınavı komisyonunca kararlaştırılması halinde yazılı sınav; klasik ve test birlikte ya da klasik veya test usulünde yapılabilir.

(3) Giriş sınavına KPSSP3 puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılır.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 6 – (1) Atamada bulunulacak olan kadroların Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, KPSSP3 asgarî taban puanı ve puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak olanlarda aranan şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar; sınava başvuru için öngörülen son tarihten en az otuz gün önce, Resmî Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlık internet adresinde ilân edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak,

c) Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak, (Hukuk müşaviri kadrosu için ilanda belirtilmek şartıyla Avukatlık Ruhsatnamesi sahibi olmak şartı aranmaz.)

(2) Sınav ilanında belirtilmek kaydıyla YDS’den asgari (C) seviyesinde puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan bu puana denk bir puan almış olması istenebilir.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 8 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Avukat kadrosu için Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,

c) 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

ç) KPSSP3 sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlıkça da onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Sınav hazırlık komisyonu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Sınav hazırlık komisyonu Personel Dairesi Başkanı tarafından belirlenecek bir başkan ve dört üyeden oluşur.

 (2) Sınav hazırlık komisyonu; giriş sınavının hazırlık çalışmalarını yapar, giriş sınavı başvurularını inceler ve aranan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanak ile belirleyip müracaat için belirlenen son günden itibaren en geç on gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına bildirir.

(3) Giriş sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren üç gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav hazırlık komisyonu tarafından itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır.

Sınav konuları

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku,

b) İdare Hukuku,

c) Vergi Hukuku,

ç) İdari Yargılama Hukuku,

d) Ceza Hukuku,

e) Ceza Usul Hukuku,

f) Medeni Hukuk,

g) Borçlar Hukuku,

ğ) Ticaret Hukuku,

h) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

ı) Medeni Usul Hukuku,

i) İcra ve İflas Hukuku,

j) İnsan Hakları Hukuku,

k) Uluslararası Hukuk,

l) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

(2) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilâve konular belirleyebilir, konuların kapsamında değişiklik yapabilir.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 11 – (1) Komisyon; Müsteşar veya belirleyeceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında Personel Dairesi Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ile hukuk müşavirleri ve avukatlar veya üniversitelerin hukuk fakültelerindeki öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Komisyon başkanı, Personel Dairesi Başkanı ve 1. Hukuk Müşaviri çeşitli nedenlerle görev başında bulunmamaları halinde komisyona yedek üye olarak vekilleri katılır. Ayrıca hukuk müşavirleri ve avukatlar veya üniversitelerin hukuk fakültelerindeki öğretim üyeleri arasından iki yedek üye belirlenir.

(3) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Giriş sınavı komisyonunun görevleri

MADDE 12 – (1) Giriş sınavı komisyonu; sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınav, ilanda belirtilen konulardan olmak üzere Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumlarından birisine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verildiği takdirde, sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir. Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde ise sınav kurulu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır; cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kâğıtlarının değerlendirme notu cetvele yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte sınav komisyonu başkanına teslim edilir.

(3) Yazılı sınavın klasik yapılması halinde, giriş sınavı komisyonu, ayrıca sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının değerlendirme notu, kâğıtların numaralarının yer aldığı cetvele her üye tarafından ayrı ayrı yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte giriş sınavı komisyonu başkanına teslim edilir. Yazılı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak yazılı sınav başarı notu belirlenir.

(4) Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, yazılı sınavda başarı olan adayların tamamı çağrılır.

(2) Sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday sınava çağrılır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınava katılacak adaylar;

a) 10 uncu maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(4) Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerdeki yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(5) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(6) Sınav komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasını alarak, sınavın sadece sözlü olarak yapılması halinde sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlayarak başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını yapar.

(7) Adayların giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Giriş sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 15 – (1) Sınav komisyonu tarafından giriş sınavı başarı sıralamasına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere aday yedek olarak tespit edilerek tutanağa bağlanır.

(2) İlanda belirtilen kadro sayısı dikkate alınarak başarı sıralamasına göre oluşturulan liste Müsteşarın onayını müteakip beş iş günü içinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Sınavı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

(3) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yeni bir sınav yapılıncaya kadar geçerlidir.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(5) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak giriş sınavı komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren giriş sınavı komisyonunca en fazla yedi iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 16 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığı tarafından saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 18 – (1) Hukuk müşavirliği ve avukatlık giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

ç) 4 adet renkli vesikalık fotoğraf,

d) Mal bildirimi.

Atama

MADDE 19 – (1) Giriş sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanların hukuk müşaviri ve avukat olarak atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller dışında belirtilen süreler içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan sınav ve giriş sınavı komisyonuna ilişkin sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.