17 Ekim 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29505

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden:

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK

ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhurbaşkanlığınca verilecek Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, ülkemizin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişileri veya kurumları, Devlet adına onurlandırmak ve özendirmek üzere, Cumhurbaşkanlığınca verilecek ödüller ile bunların esas ve usullerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Sekreter: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterini,

b) Genel Sekreterlik: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğini,

c) Başkanlık: Kurumsal İletişim Başkanlığını,

ç) Ödül: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini,

d) Değerlendirme Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Değerlendirme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Adaylık, Değerlendirme Kurulu ve Ödüller

Adaylık

MADDE 4 – (1) Adaylar, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, ülkemizin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlar arasından Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir ve Cumhurbaşkanına sunulur.

Değerlendirme kurulu

MADDE 5 – (1) Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanının onayı ile dokuz kişiden fazla olmamak üzere aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

a) Genel Sekreter.

b) Genel Sekreter Yardımcısı.

c) Cumhurbaşkanlığı personelinden uygun görülen sayıda kişi veya kişiler.

ç) Kültür ve sanat alanındaki eser ve çalışmaları ile tanınmış kişiler arasından Cumhurbaşkanlığınca uygun görülecekler.

(2) Değerlendirme Kurulunun Başkanı Genel Sekreter veya görevlendireceği Genel Sekreter Yardımcısıdır. Kurulun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.

Değerlendirme kurulunun toplanması ve karar alma usulü

MADDE 6 – (1) Değerlendirme Kurulu Başkanı, adaylar arasından ödüle layık görülecek kişi ve kurumları belirlemek amacı ile Değerlendirme Kurulunu toplar.

(2) Kurul, çalışmalarını Cumhuriyet Bayramından önce tamamlar.

(3) Kurul, salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılan üyelerin yarısından çoğunun oyu ile karar alır. Oylama gizli yapılır.

(4) Kurul kararları Cumhurbaşkanının onayına sunularak ödülü almaya hak kazananlar belirlenir.

(5) Ödül kazanamayan adaylar açıklanmaz.

(6) Ödül, kişi veya kurumlara bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

(7) Ödüle layık görülen kişinin hayatta olmaması durumunda ödül, kanuni mirasçılarından birisine verilir.

Ödüllerin verilmesi

MADDE 7 – (1) Kişi veya kurumlara Cumhurbaşkanı tarafından ödül olarak madalya, berat ve rozet verilir.

(2) Ödül almaya hak kazananlar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında açıklanır.

(3) Ödül töreninin zamanı ve yeri Genel Sekreter tarafından belirlenir.

Ödülün geri alınması

MADDE 8 – (1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülü, Değerlendirme Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 9 – (1) 20/1/1995 tarihli ve 22177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Sekreter yürütür.