15 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29503

YÖNETMELİK

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Mustafa Kemal Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez/ORDAM: Mustafa Kemal Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Ortadoğu ülkeleri ve milletleri hakkında bilimsel araştırmalar yapmak,

b) Ortadoğu coğrafyasını konu alan bilimsel tezler ve projeler üretmek, faaliyetler düzenlemek,

c) Ortadoğu alanında çalışmalar yapan akademik personel yetiştirmek,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında farklı çalışma alanlarından akademisyen, uzman, bürokrat ve diplomatı bir araya getirmek suretiyle özgün kuram, kavram ve perspektif geliştirme imkânını artırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Ortadoğu’ya ilişkin araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak, bu konu ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak,

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayım yapmak,

c) Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü ve diğer akademik birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Bölgede arkeolojik kazı, yüzey ve saha araştırması yapmak,

d) Bölgede veya gerekli hallerde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerin arşiv, müze ve kütüphanelerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak,

e) Bu konuda yapılacak çalışmaların finanse edilmesi için girişimlerde bulunmak,

f) Yurt dışında ilgili birim ve uzmanlarla iş birliği ve ortak projeler yapmak,

g) Konuyla ilgili süreli/süresiz yayınlar yapmak,

ğ) Ortadoğu ülkelerinde bilimsel gözlemler ve incelemeler yapmak için geziler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Şube başkanları,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkezi temsil etmek, faaliyetleri koordine etmek ve yürütmek üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından konuyla ilgili disiplinlerde çalışan bir öğretim üyesi, üç yıllık süre için Rektör tarafından Müdür olarak görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görev süresinin sona ermesiyle, müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE- 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve müdür yardımcılarını gerektiğinde toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini belirlemek ve bu kurullara başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, Merkezi yönetmek,

ç) Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşluğu takip eden on beş gün içerisinde, her bir üyelik için iki aday olmak üzere Rektöre önermek,

d) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, araştırma gruplarının ve idarî personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve görevlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyelerinden, müdür yardımcıları ve şube başkanlarından oluşur. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü dâhil toplam beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri üniversite öğretim üyeleri arasından, müdürün teklifiyle Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boş kalan Yönetim Kurulu üyeliğine, görevlendirme usullerine uyularak, takip eden otuz gün içerisinde yeni bir üye görevlendirilir. Altı aydan fazla süreyle yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu kararları, Rektörün onayından sonra uygulamaya konur. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplantı yeter sayısı, üyelerinin salt çoğunluğudur ve Kurul toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür:

a) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları konusunda kararlar almak,

b) Merkez birimlerinin ve araştırma gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen kararlar almak,

c) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında ve bunlarla Merkez arasında iş birliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,

ç) Müdürün geçmiş yıla ilişkin hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılan ortak çalışmaların temel ilkelerini saptamak,

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

g) Merkezin düzenleyeceği eğitim-öğretim programlarına verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite Senatosuna sunmak,

ğ) Merkez bünyesinde faaliyet gösterecek araştırma gruplarının ekiplerini ve yöneticilerini belirlemek,

h) Müdürün gündeme aldığı diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı öngörülen, Üniversite, diğer üniversiteler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve ilgili bireylerden üç yıllığına görevlendirilen, en fazla on üyeden oluşan bir kuruldur. Kurul üyeleri Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kısa ve uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

Şube başkanları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Şube başkanları; arkeoloji, tarih, coğrafya, din, dil ve edebiyat, sosyoloji, antropoloji, halk kültürü, siyaset bilimi, iktisadî ve idarî bilimler ve diğer alanlarda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süreleri üç yıldır.

(2) Şube başkanlarının görevleri, alanları ile ilgili çalışmaları koordine etmek, yürütmek, projeler hazırlamak ve sonuçlandırmak, şubeleriyle ilgili diğer işleri yapmaktır. Şube başkanları Müdüre karşı sorumludur.

(3) Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.