14 Ekim 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29502

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen yabancı dil hazırlık programı, sınavlar ve hazırlık sınıfı yaz okulu ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen yabancı dil hazırlık programına, sınavlara ve hazırlık sınıfı yaz okuluna ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

b) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,

c) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

ç) Yüksekokul: Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

d) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

e) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Muafiyet, Kayıt, Devam Durumu, Sınavlar ve Sınavların Yürütülmesi

Muafiyet

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrencilerden kısmen yabancı dille eğitim yapan bölümler için aşağıdaki şartlardan en az birini karşılayanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır:

a) Yüksekokul tarafından dönem başında yapılan seviye tespit sınavından başarılı olanlar,

b) Sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemesi şartıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan veya ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen sınavların herhangi birinden, en az bu puana karşılık gelen notu almış olanlar,

c) Daha önce Üniversitede veya başka bir üniversitede yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almış ve başarılı olmuş öğrenciler.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrencilerden yabancı dille eğitim yapan bölümler için aşağıdaki şartlardan en az birini karşılayanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır:

a) Yüksekokul tarafından yapılan seviye tespit sınavının her bir bölümünden en az 70 puan alanlar,

b) Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinin hazırlık sınıfı öğrencilerinden, her bir beceriden en az 20 puan almış olmak kaydıyla, TOEFL-İBT’den (Test of English as a Foreign Language - internet based test) 80, FCE (Cambridge First Certificate in English) sınavından A düzeyinde not aldıklarını belgeleyenler,

c) Üniversitenin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Hazırlık Sınıfı öğrencilerinden, The Test of Russian as a Foreign Language (TORFL) sınavından 70 puan aldıklarını belgeleyenler,

ç) Üniversitenin Almanca Öğretmenliği Bölümü Hazırlık Sınıfındaki öğrencilerden, Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği sınavlardan, belirlenen puanları alanlar,

d) Daha önce Üniversitede veya başka bir üniversitede yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almış ve başarılı olmuş öğrencilerden muafiyetine Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilen öğrenciler.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Üniversitenin hazırlık sınıfından muaf veya başarılı olan öğrenciler, daha sonraki yıllarda Üniversitenin aynı koşullarda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi verilen yeni bir bölümüne/programına yerleştirilmeleri halinde hazırlık sınıfından muaf sayılırlar.

Kayıt ve devam durumu

MADDE 6 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulunda isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrenciler için her akademik yılbaşında okulun fiziksel şartları ve öğretim kadrosu imkânları göz önüne alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulunca bir kontenjan belirlenir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına her bir bölümden hangi sayıda öğrenci alınacağı söz konusu bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerin sayısının toplam kontenjana oranlanmasıyla tespit edilir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfına isteğe bağlı devam etmek için dilekçe veren öğrencilerin sayısı o yıl için, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjanların üstünde olduğu takdirde söz konusu bölümdeki yabancı dil hazırlık sınıfına alınacak öğrenciler, öğrencilerin o seneki Yükseköğrenime Geçiş Sınavı puanları en yüksekten düşüğe doğru sıralanarak belirlenir.

(3) Kısmen yabancı dille veya yabancı dille eğitim yapan bölümlerin hazırlık programında öğrenim gören öğrenciler yapılan toplam derslerin %85’ine devam etmek zorundadır. Sağlık nedeniyle alınan raporlar veya başka mazeretler devamsızlıktan düşülmez. Devamsız duruma düşen öğrenciler, takip eden yılda hazırlık sınıfını tekrar etmek zorunda olup, fakültelerine veya yüksekokullarına devam edemezler. Hazırlık sınıflarında, devamsızlık sınırını aşan öğrenciler Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir ve bu öğrenciler takip eden ders ve sınavlara giremezler.

(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfını okuyan öğrenciler de derslerin %85’ine devam etmek zorundadır ve dönem sonu itibarıyla devam koşulunu yerine getirmediklerinde hazırlık sınıfını tekrar etmezler ve yeni öğretim yılında bölümlerine başlarlar. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve yılsonunda başarılı ya da başarısız olan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılında yerleştirildikleri bölüme/programa devam ederler. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler, takip eden seviye tespit sınavlarına giremezler ve hazırlık eğitiminden vazgeçmiş sayılırlar.

(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Sınavlar

MADDE 7 – (1) Hazırlık programında yapılacak sınav türleri, sınav tarihleri, içerikleri, ağırlık yüzdeleri ve sayıları öğretim yılı başlamadan Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Seviye tespit sınavı

MADDE 8 – (1) Seviye tespit sınavı öğretim yılı başında, birinci yarıyıl sonunda ve yıl sonunda olmak üzere üç kez yapılır. Devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler yıl sonu seviye tespit sınavına katılamazlar.

(2) Öğretim yılı başında yapılan seviye tespit sınavı, yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve daha önce başarısız olmuş öğrenciler için ayrı ayrı yapılabilir.

(3) Birinci yarıyıl sonunda yapılan seviye tespit sınavına; Yüksekokul Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılı başında kurlara göre belirlenip ilan edilen puanı birinci yarıyıl sonu itibarıyla alan hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile ikinci yıllarında hazırlık sınıfına devam etmeden kendi imkânları ile yabancı dil bilgilerini geliştiren öğrenciler herhangi bir not şartı aranmaksızın girebilirler.

(4) Yıl sonunda yapılan seviye tespit sınavına; yıl içi not ortalaması en az 50 olan hazırlık sınıfı öğrencileri ve yabancı dilini hazırlık sınıfına devam etmeden kendi imkânı ile geliştirmiş olan öğrenciler katılabilir.

(5) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce hazırlık sınıfından başarısız olmuş öğrenciler herhangi bir koşul aranmaksızın sınav kaydı yaptırarak seviye tespit sınavlarına girebilir.

(6) Kısmen yabancı dille ve Türkçe eğitim yapan bölümlerde seviye tespit sınavında başarılı olmak için birinci aşamada en az 65 puan, ikinci aşamada en az 50 puan almak ve her iki aşamanın ağırlıklı ortalamasının en az 60 puan olması gerekir. Bu değerlendirmede birinci aşamanın ağırlığı %60 ve ikinci aşamanın ağırlığı %40 olarak hesaplanır. İkinci aşama sınavının bölümleri ve bu bölümlerin ağırlıkları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(7) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hazırlık sınıfından başarısız olmuş Türkçe öğretim yapan bölüm/program öğrencileri seviye tespit sınavlarının birinci aşamasından en az 60 puan aldıkları takdirde başarılı sayılır ve ikinci aşamaya girmez.

(8) Yabancı dille eğitim yapan bölümlerin seviye tespit sınavının birinci aşaması, dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma becerilerini kapsar. Birinci aşamadan 100 üzerinden en az 70 puan alamayan öğrenci, takip eden beceri sınavlarına giremez. Sınavın ikinci aşaması yazma, konuşma ve dinleme becerisi sınavlarını kapsar. İkinci aşamadaki her bir beceri sınavından en az 70 puan alan öğrenciler başarılı olup bölümlerinde okumaya hak kazanır.

Küçük sınavlar

MADDE 9 – (1) Küçük sınavlar, öğrencilerin derslere devamını artırmak, öğrendiklerini kısa aralıklarla ölçmek ve eksiklerini gidermek amacıyla önceden duyurulmaksızın ders saatlerinde yapılabilir. Dönem içerisinde kaç adet küçük sınav yapılacağı eğitim-öğretim yılı başında duyurulur.

Mazeret sınavı

MADDE 10 – (1) Seviye tespit sınavları ve küçük sınavlar hariç öğrencilerin giremedikleri ara sınavlarla ilgili mazeretlerinin kabulüne Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Mazeretlerle ilgili başvurular, gerekli belgelerle birlikte, mazeretin bitim tarihini takip eden yedi gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılan müracaatlar işleme konulmaz.

(2) Mazeret sınavları, önceden duyurulmak kaydıyla, Yüksekokul sınav ve değerlendirme birimi tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar, mazeret sınavının yapılacağı tarihe kadar işlenen müfredatı kapsar.

Sınavların yürütülmesi

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen tarih, yer ve saatlerde öğrenci kimlik belgeleriyle sınavlara girer. Yapılacak olan sınavlarda belirtilen sınav kurallarına uyulması zorunludur. Bu kurallara uymayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır ve bu öğrenciler hakkında gerekli disiplin işlemleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Notlar, Başarı Durumu, İtirazlar ve Hazırlık Programının Süresi

Yıl içi notunun hesaplanması

MADDE 12 – (1) Yıl içi notunun içeriği ve ağırlıkları her öğretim yılı başında Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenerek öğrencilere duyurulur.

Başarılı sayılma

MADDE 13 – (1) Aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren öğrenciler hazırlık sınıfında başarılı olur:

a) Öğretim yılı boyunca yapılan sınavlarda, Yüksekokul Yönetim Kurulunun öğretim yılı başında belirleyip duyuracağı yıl içi başarı düzeyini sağlayan öğrenciler,

b) Dönem arası ve dönem sonunda yapılan seviye tespit sınavlarına giriş şartlarını yerine getirip bu seviye tespit sınavlarının birinden başarılı olmak için gerekli puanı alan öğrenciler.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek sınav sonucuna itiraz edebilirler. Sınav evrakı, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen komisyon tarafından incelenir ve karara bağlanarak sonuç yedi gün içinde öğrenciye duyurulur. Öğrencilerin, konuşma becerisine yönelik yapılan sınavlara itiraz hakkı yoktur.

Hazırlık programının süresi

MADDE 15 – (1) Yabancı dil hazırlık programında eğitim-öğretim, yıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve 14/4/2004 tarihli ve 25433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 24/11/2005 tarihli ve 26003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.