13 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29501

YÖNETMELİK

İzmir Üniversitesinden:

İZMİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2013 tarihli ve 28761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Bu süre içerisinde başarısız olan öğrencilere mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.