13 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29501

YÖNETMELİK

İzmir Üniversitesinden:

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2013 tarihli ve 28761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.”

“(2) Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler artık yıl öğrencisi olarak öğrenimlerine devam ederler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Uzatmalı öğrencilerin” ibaresi “Artık yıl öğrencilerinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır ve dönemler halinde düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “Üniversite veya devlet hastaneleriyle, sağlık ocakları ve aile hekimlerinden alınan” ibaresi “Üniversite, devlet hastanesi veya tam teşekküllü olduğunu belgelendirmek kaydıyla özel hastanelerden alınan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, ara sınav ve dönem içi çalışmalarından sonra dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Dönem sonu sınavına girip de FF, FD veya KK harf notu alan öğrenciler ile dönem sonu sınavına girme hakkına sahip olmalarına karşın bu sınava giremeyen öğrencilere bütünleme sınavı hakkı verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Dönem sonu sınavı gerektirmeyen dersler dışında, her dersten her dönemde en az bir ara sınav yapılır. Bu durumda dönem içi değerlendirmesi %40’tan az olamaz.”

“c) Bütünleme sınavları:

1) Öğrencilere FF, FD veya KK notu aldıkları her bir ders için bütünleme sınavı hakkı verilir. Bir dersten NA veya W notu alan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez. Bütünleme sınavından alınan not dönem sonu sınav notu yerine geçer. Yeni harf notu, dönem içinde alınan notlar ile bütünleme sınav notu dikkate alınarak belirlenir.

2) Dönem sonu sınavı bulunmayan dönem projesi ve benzeri dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

3) Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılır. Ancak, mazeret sınavının mazereti olmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesindeki “ilan edilir” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu öğrencilere şeref/yüksek şeref belgesi verilir” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Mezuniyet dereceleri belirlenirken;

a) Son dönemde bütünleme sınavına giren öğrenci dereceye giremez,

b) Mezuniyet dereceleri, öğrencinin öğrenim gördüğü esas ana dal programında aldığı notlara göre belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) İlgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye izin verilebilir. Buna göre;

a) Dönem izni: Öğrenci, bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretini kanıtlaması koşulu ile ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından her defasında kendisine bir veya iki dönem öğrenime ara verme izni verilebilir. İlgili yönetim kurulu kararıyla en fazla dört dönem öğrenime ara izni verilebilir. İlgili yönetim kurulunun kararıyla mazereti kabul edilen tam burslu öğrenciler en fazla bir yıl süreyle öğrenimlerine ücretsiz olarak ara verebilirler. Bu süreyi aşan tam burslu öğrencilerle diğer burslu ve ücretli öğrenciler, ilgili yönetim kurulunun kararıyla mazeretlerinin kabulü üzerine, talep ettikleri her yarıyıla ait tam öğrenim ücretinin 1/4’ünü ödemeleri kaydıyla öğrenimlerine ara verebilirler. Öğrenci izinli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bu kapsamdaki öğrencilerin, izinli veya mazeretli oldukları süre içerisinde başka bir yükseköğretim kuruluşundan aldıkları dersler ve notlar geçersizdir. Bu izin, dönem başlangıcından o döneme ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir. Bu izni alan bir öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim süresine eklenmez.

b) Kısa süreli izin: Öğrencinin, mazeretinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde mazeretini ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bildirmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez. Öğrencinin mazeretli sayıldığı durumlarda, katılamadığı derslerdeki devamsızlığı dikkate alınmaz. Öğrencinin sınav veya diğer öğrencilik hakları bu durumda saklı olup, ilgili mevzuat hükümlerine göre bu hakları kullanabilmesi sağlanır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2013

28761

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/9/2014

29126

2-

16/2/2015

29269

3-

24/3/2015

29305