13 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29501

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM–ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 02/11/2012 tarihli ve 28455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin burslu programlarına yerleştirilen öğrenciye sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsar. Karşılıksız olarak verilen burs, öğrenci mezun oluncaya kadar devam eder ve zorunlu yabancı dil hazırlık programında geçirilecek süreyi de kapsar. Burslu öğrenci yatay geçiş koşullarını taşıdığı takdirde bir başka bölüme burslu olarak geçebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran her öğrenciye öğretim elemanlarından bir danışman atanır. Lisans programlarında birinci yıl, dördüncü yıl ve artı yıllar öğrencilerinin danışmanı program başkanıdır. Ara sınıf öğrencileri için bölümün kadrolu öğretim üyeleri, öğrenci sayıları da dikkate alınarak bölüm başkanı tarafından danışman olarak atanır. Önlisans programlarında birinci yıl, ikinci yıl ve artı yıllar öğrencilerinin danışmanı program başkanıdır. Öğrenci danışmanı, öğrencileri akademik, sosyal ve mesleki oryantasyon ile kariyer planlaması konularında yönlendirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, dördüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödeyip derse yazılma işlemi yaparak kayıt yenilemeyi tamamlar.”

“(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, evvelce en az 60 AKTS kredilik derse yazılmış olan öğrenci ikinci yıldan itibaren;

a) En fazla 36 AKTS kredi ders kaydı yaptırabilir. Ders kaydı, öncelik başarısız ve alınmamış alt yarıyıl derslerinde olacak şekilde yapılır.

b) ÇAP/YAN DAL programına kayıtlı öğrencinin azami iş yükü 45 AKTS kredisidir. Öğrenci isterse 45 AKTS’nin tamamına kadar yeni derse ders kaydı yaptırabilir. Öğrenci, 45 AKTS kredisinin 36 AKTS kredisini varsa birinci ana dalından almak zorundadır.”

“(6) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil süresi içerisinde, yazıldığı derslerden en fazla iki tanesi için ekle-sil işlemi yapabilir.

(7) Öğrenci, öğretimin dördüncü haftası sonuna kadar yazılmış olduğu bir dersten çekilebilir. İlk iki dönemde çekilme işlemi yapılamaz.

(8) Yıllık eğitim-öğretim ücretini veya birim AKTS kredi ücretini ödediği halde akademik takvimde belirtilen süreler içinde derse yazılma işlemi yapmayan ve kayıt yenilemeyen öğrencinin derse yazılması; öncelikli olarak alt yarıyıldan DZ, FF, FD, K, S notu alarak başarısız olduğu dersler ve hiç almadığı derslerden başlayarak bulunduğu dönemin dersleri olmak üzere çakışma kontrolü yapılarak, 15 inci maddede belirtilen kural ve ilkeler çerçevesinde, ekle-sil süresinden önce öğrenci işleri otomasyonu tarafından otomatik olarak yapılır ve tamamlanır. Bu şekilde yapılan ders kaydına öğrencinin itiraz hakkı yoktur. Öğrenci için, ekle-sil süresinde, otomatik olarak yazılan derslerden en fazla iki tanesi için ekle-sil işlemi yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“(8) Dönem sonu sınav programları, akademik takvimde ilan edilen sınav dönemi başlamadan önce internet ortamında ilan edilir. Sınavlar programda ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır.”

“e) Dönem sonu ve bütünleme sınavlarının mazeret sınavları yoktur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/11/2012

28455

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/2/2013

28551

2-

20/8/2014

29094

3-

3/5/2015

29344