13 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29501

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SU KAYNAKLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; faaliyet alanlarına giren konularda disiplinler arası bilimsel ve teknolojik uygulama ve araştırmalar yapmak, su ile ilgili sorunların çözümü doğrultusunda yöntem ve öneriler geliştirmek ve bunları uygulamak, çalışma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara aktarmak, eğitim ve uzmanlığı ilgilendiren konularda danışmanlık yapmak, Türkiye’nin kalkınma planları çerçevesinde projeler yürütmek ve yönetmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Su kaynaklarına yönelik olarak bilimsel ve teknolojik uygulama ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

b) Su kaynakları alanında etüd ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde resmi, gerçek ve tüzel kişilerden gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulanmasının takibini yapmak,

ç) Konuyla ilgili çalışmaları daha ileri düzeye çıkarabilmek için ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, seminer, konferans, kongre ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

d) Uygulama ve Araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

e) Kamu personeline, yerel yönetimlerde çalışanlara, mühendislere ve öğrencilere su kaynakları konularında eğitim verilmesini sağlamak, bu amaçla düzenlenecek seminer ve kurslarla konu hakkında elde edilen yeni teknik bilgileri aktarmak,

f) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversitede su kaynakları, hidrolik veya hidroloji konusunda uzman öğretim üyesi ve görevlileri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, kısa süreli ayrılışlarında vekâleti yardımcısına bırakır. Bu vekâlet altı aydan fazla sürerse ya da Müdür başka bir nedenle görev süresi dolmadan ayrılırsa, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

ç) Yıl sonu faaliyet raporlarını, yeni çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek iki üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak,

b) Merkezin her türlü faaliyetlerini planlamak ve yönetmek,

c) Yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

ç) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve talepte bulunmak,

d) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her tür alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.