12 Ekim 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29500

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MAÜ-TÖMER): Mardin Artuklu Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

e) Üniversite Senatosu: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye'den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar düzenlemek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ve yabancı dilleri öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tüm dünyaya tanıtmak ve gerektiğinde şubeler açmak,

b) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında, öğretim elemanlarının daha iyi yetiştirilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek,

c) Öğrencilere A1, A2, B1, B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe öğretip bu düzeylere uygun belge ve sertifikalar vermek,

ç) Türkçenin yabancılara öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak,

d) İhtiyaç duyulan diğer yabancı diller için kurslar düzenlemek, yabancı diller öğretimi alanında faaliyet yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunarak ortak araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek; Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kongre, konferans, seminer, çalıştay, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,

e) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak,

f) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek, Türkçe kurslarını bu kuruluşlarla birlikte organize etmek ve anlaşmalar imzalamak,

g) Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yabancı Diller Bölümü ve Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, toplantı ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve ödüller vermek, bu alanda faaliyet gösteren kurumlarla anlaşmalar yapmak,

ğ) Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencileri, Türkçe’nin yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak,

h) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

ı) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak,

i) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak,

j) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak,

k) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv merkezi oluşturmak,

l) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak,

m) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,

n) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri,

Çalışma ve Proje Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün onayıyla Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcıları veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Her hangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Rektörün onayına sunmak, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek,

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit ederek Rektörlüğe sunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversitenin Türkçe öğretimi ile ilgili bölümlerindeki ve Yabancı Diller Bölümündeki öğretim elemanları ve diğer üniversitelerin Türkçe öğretimi ile ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından, Rektörün onayıyla görevlendirilen en az beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve değerlendirmek,

ç) Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan personel sayısı Müdür tarafından Rektörlüğe bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.