9 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29497

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   07/10/2015

Karar No    :   2015/ÖİB-K-72

Konu           :   Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Kars ili, Merkez ilçesi, Yusufpaşa Mahallesi, 349 ada, 8 no.lu parseldeki 576,58 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki bina ile birlikte 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 990.000.- (Dokuzyüzdoksanbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Çetin ÇAPAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çetin ÇAPAN’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 950.000.- (Dokuzyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Erol YAĞCİ’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Erol YAĞCİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.