9 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29497

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   07/10/2015

Karar No    :   2015/ÖİB-K-70

Konu           :   Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, İrtah Mahallesi, 901 no.lu parseldeki 848,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 685.000.- (Altıyüzseksenbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa GÜǒe İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa GÜǒün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 683.000.- (Altıyüzseksenüçbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Önder KALAY’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Önder KALAY’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.