9 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29497

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   07/10/2015

Karar No    :   2015/ÖİB-K-68

Konu           :   Afyon ili, Sinanpaşa ilçesi, Nuh Köyü, 118 ada, 10 no.lu parseldeki

                         379,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)’nin 10.10.2015 tarihli ve 12877 sayılı yazısına istinaden,

1- Kuruluş adına kayıtlı; Afyon ili, Sinanpaşa ilçesi, Nuh Köyü, 118 ada, 10 no.lu parseldeki 379,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz (Taşınmaz)’ın, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İdare’ce 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Kuruluş’a verilen satış yetkisi çerçevesinde, Kuruluş tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın özelleştirilmesi ihalesinde; 25.100.- (yirmibeşbinyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Osman BALİ’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Osman BALİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.