9 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29497

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARINDAN KAYNAKLANAN

ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİNİN ULUSLARARASI

STANDARTLARA GÖRE MARUZİYET LİMİT DEĞERLERİNİN

BELİRLENMESİ, KONTROLÜ VE DENETİMİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; elektromanyetik alana istem dışı maruz kalma durumunda ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olan ve 10 kHz-60 GHz frekans bandında çalışan, mevcut ve gelecekte bu bandda hizmete konulabilecek sabit elektronik haberleşme cihazlarından;

a) Hücresel mobil sistemlerin verici, verici/alıcı cihazları ve bir mahalde elektronik haberleşme hizmetini geçici bir süre sunmak için kullanılan mobil verici, verici/alıcı cihazlarının,

b) Çıkış gücü 5 Watt’ın üzerinde olan diğer sabit elektronik haberleşme cihazlarının,

kurulması ve işletilmesi esnasında, ortamda oluşan elektromanyetik alan şiddetinin limit değerlere uygunluğunun belirlenmesi, ölçüm yöntemleri ve denetlenmesi ile ilgili esasları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Okul öncesi eğitim ile temel eğitim kuruluşlarının bulunduğu mahallerde ve çocuk oyun parklarında güvenlik mesafesi hesabı yapılırken, çocuklar için ayrılmış oyun alanları sınırı ve okul öncesi ve temel eğitim kuruluşlarının bahçe sınırları dikkate alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sabit elektronik haberleşme cihazlarının montajının yapılmasında, asgarî olarak 6 ncı maddeye göre hesaplanan güvenlik mesafesi dikkate alınır. Yönlü antenlerde ana huzmeye göre hesaplanan güvenlik mesafesi dikkate alınır.”

“(6) Bu maddede belirtilen montaj esaslarına uyulmadığının tespiti halinde işletmecilere bu durumun tebliğine müteakip gerekli düzeltmeler yapılana kadar sistemin faaliyeti durdurulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Güvenlik Sertifikasının düzenlenme tarihinden itibaren en geç 120 gün içinde sistem işletmeye alınır ve sistemin faaliyete geçmesini müteakip 7 iş günü içerisinde gerekli ölçümler yapılarak EK-3’de yer alan Ölçüm Değerleri Formunun aslı Kuruma teslim edilir. Sistemin işletmeye alınmaması nedeni ile EK-3 Ölçüm Değerleri Formunun süresi içinde gönderilmemesi halinde Güvenlik Sertifikası iptal edilir. Ancak, aynı yer için yeniden Güvenlik Sertifikası müracaatı yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Tablo-1’de yer alan elektrik alan ve manyetik alan şiddeti;

a) Ortam için, Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Kurulunun (ICNIRP) belirlediği ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla geçerli olan toplam limit değerlerinin dörtte üçünü (3/4) aşamaz.

b) Tek bir cihaz için çevre ve insan sağlığı dikkate alınarak; Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Kurulunun (ICNIRP) belirlediği ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla geçerli olan limit değerin dokuzda ikisini (2/9) aşamaz.

 

Frekans Aralığı (MHz)

E-alan şiddeti (V/m)

H-Alan şiddeti (A/m)

Tek cihaz için limit değeri

Ortam için limit değeri

Tek cihaz limit değeri

Ortamın toplam limit değeri

0,010-0,15

19,3

65,25

1,1

3,75

0,15-1

19,3

65,25

0,16/f

0,54/f

1-10

19,3/f½

65,25/ f½

0,16/f

0,54/f

10-400

6,2

21

0,016

0,054

400-2 000

0,305f½

1,03 f½

0,00082 f½

0,0027 f ½

2 000-60 000

13,5

45,75

0,035

0,12

f= frekans (MHz

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 10 kHz-60 GHz frekans bandında çalışan sabit elektronik haberleşme cihazların, hücresel mobil sistemlerin verici, verici/alıcı cihazlar ile çıkış gücü 5 Watt’ın üzerinde olan sabit elektronik haberleşme cihazlarının kurulması, işletilmesi ile ilgili şikayetler Kurum veya ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurulmuş olan elektronik haberleşme cihazlarından, bu Yönetmelik ile belirlenen limit değerlerin üzerinde faaliyet gösteren cihazlar ile çocuk oyun alanı sınırlarını ihlal eden cihazlar en geç 1 yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Meskun mahal dışında kurulmuş olan elektronik haberleşme cihazları için en geç 1 yıl içinde Güvenlik Sertifikası alınması zorunludur.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce verilmiş olan Güvenlik Sertifikalarından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan Güvenlik Sertifikaları geçerlidir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/4/2011

27912

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/2/2012

28207

2-

15/2/2014

28914

3-

12/2/2015

29265