9 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29497

YÖNETMELİK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINDA

ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Bakanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlığı,

c) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,

ç) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

d) Giriş sınavı: Sözleşmeli personel giriş sınavını,

e) Komisyon: Giriş Sınavı Komisyonunu,

f) Sözleşmeli personel: Başkanlıkta, 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın kadro karşılıksız sözleşmeli olarak istihdam edilen yerli ve yabancı uzman personeli,

g) Yabancı uzman: Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağı bulunmayan sözleşmeli personeli,

ğ) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

h) Yerli uzman: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan sözleşmeli personeli,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde geçen “KPDS” ibareleri “YDS” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Yurtiçindeki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Başkanlıkça belirlenecek bölümlerinden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu bölümlere denkliği onaylanmış yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,”

“5) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu gösteren, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak, yurtiçi ya da yurtdışı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak, ulusal ya da uluslararası nitelikteki sivil toplum örgütlerinde görev yapmak gibi somut çalışmalar yapmış olmak,”

“2) Yurtiçindeki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Başkanlıkça belirlenecek bölümlerinden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu bölümlere denkliği onaylanmış yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,”

“5) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu gösteren, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak, yurtiçi ya da yurtdışı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak, ulusal ya da uluslararası nitelikteki sivil toplum örgütlerinde görev yapmak gibi somut çalışmalar yapmış olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “KPDS” ibareleri “YDS” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı” ibaresi “İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı”, üçüncü fıkrasında geçen “İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı” ibaresi “İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde geçen “Kurumca” ibareleri “Başkanlıkça”, ikinci fıkrasının (b) bendinde geçen “İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına” ibaresi “İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına”, dördüncü fıkrasında geçen “İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı” ibaresi “İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2011

27813