8 Ekim 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29496

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının yetki, sorumluluk ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının yetki, sorumluluk ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ODÜSEM): Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Ordu Üniversitesinin örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarının dışında, yaşam boyu eğitim ve öğretimi desteklemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaç duyulan alanlarda sürekli eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenlemektir.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Kamu, özel sektör ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimler, kurslar, seminerler, konferanslar, meslek içi eğitimler, yaşam boyu öğrenme ve sertifika programları düzenlemek, projeler hazırlamak ve danışmanlık hizmetleri vermek.

b) Merkez tarafından düzenlenen her türlü kurs, eğitim ve sertifika programı sonunda, katılımcılara verilmek üzere katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler düzenlemek.

c) Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde sürekli eğitim ile ilgili olarak dersler, konferans ve seminerler verilmesini desteklemek.

ç) Üniversite birimlerinde bu amaçla yürütülen her türlü faaliyetin eş güdüm ve koordinasyonunu sağlamak.

d) Üniversitenin uygun gördüğü konularda, ilgili birimlerin düzenleyecekleri her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonu ve yürütülmesi görevlerini yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmayan Müdürün yerine Rektör aynı usulle yeni görevlendirme yapar.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun belirlediği hedef ve ilkeler doğrultusunda Merkezi yönetmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunca uygun bulunarak karara bağlanan faaliyetleri bu Yönetmelik ilkeleri uyarınca uygulamak ve denetlemek, faaliyetlerin başarılı olarak gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak.

ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan eğitim programları ve faaliyetleriyle ilgili eş güdümü sağlamak.

d) Her yıl sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak ve Merkezin çalışmaları hakkında Rektöre rapor vermek.

e) Merkezin yıllık bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, kısa süreli ayrılışlarında vekâleti yardımcılarından birine bırakır.

(4) Müdür yardımcıları, Müdürle işbirliği içerisinde Merkezin faaliyetlerini yürütür ve Müdürün vereceği görevleri yapar. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Müdür tarafından yenisi görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreli olarak görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunda görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan fazla süreyle görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olması halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Üst üste üç kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilir.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları, yönetimi, yıllık bütçesi ve harcamaları ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri ve sertifikalara ilişkin esasları belirlemek.

c) Müdürün yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarını incelemek ve onaylamak.

ç) Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe taslağını, Rektörün onayına sunmak üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından, Üniversitenin farklı birimlerini temsil edecek şekilde, görevlendirilen yedi öğretim elemanı ile Üniversite dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda Merkezin faaliyet alanlarında uzmanlaşmış kişiler arasından Rektör tarafından seçilen üç kişi olmak üzere toplam on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin genel strateji ve politikalarının oluşturulması konularında Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur ve danışmanlık yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali konular

MADDE 11 – (1) Merkez döner sermaye kapsamındaki hizmetleri, 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü takdirde rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 10/11/2008 tarihli ve 27050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.