5 Ekim 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29493

YÖNETMELİK

Mevlana Üniversitesinden:

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktoru unvanı almak üzere öğretim gören öğrencilerin kayıtları, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme ve diploma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ara sınav: Ortak zorunlu dersler için yapılan sınavı,

b) Başkoordinatör: Dekanlık tarafından belirlenen Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretim programlarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

c) Başkoordinatör yardımcısı: Dekanlık tarafından belirlenen başkoordinatör yardımcısını,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekanlıkça görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Dekanlık: Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

e) Ders kredisi: Derslerin içerik ağırlıkları karşılaştırılarak bulunan ve öğrencinin bir dersi başarabilmesi için dönem boyunca harcanması gereken emek ve zamanı değerlendirerek belirlenen ölçü birimini,

f) Ders kurulu: Dönem I, II ve III'ün her birinde ve belirli bir zaman diliminde entegre sisteme göre bir arada öğretilmesi kararlaştırılmış ders grubunu,

g) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,

ğ) Dönem: En az otuz iki haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders yılını,

h) Dönem koordinatörü: Her bir dönemin eğitim ve öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş öğretim üyesini,

ı) Dönem koordinatörü yardımcısı: Dönem koordinatörü olarak belirlenen öğretim üyesinin yardımcısını,

i) Entegre sistem: Dönem I, II ve III'de farklı derslerin benzer konularının bir arada işlendiği eğitim-öğretim modelini,

j) Fakülte: Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesini,

k) Fakülte Kurulu: Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

l) Fakülte Yönetim Kurulu: Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

m) İntörnlük: Dönem VI'da klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını içeren stajlardan oluşan toplam on iki aylık eğitim-öğretimi,

n) Mütevelli Heyeti: Mevlana Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

o) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil derslerini,

ö) Rektör: Mevlana Üniversitesi Rektörünü,

p) Seçmeli dersler: Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve alan dışından aldığı dersleri,

r) Senato: Mevlana Üniversitesi Senatosunu,

s) Staj: Dönem IV, V ve VI'da klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik ve teorik olarak yapılan eğitim-öğretimi,

ş) Üniversite: Mevlana Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Akademik Takvim, Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim, fakültenin teklifi değerlendirilerek Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim şekli

MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim; dönem I, II ve III’de ders kurulları, dönem IV, V ve VI’da staj esasına göre yapılır. Fakültede entegre sistem uygulandığından eğitimde teorik ve pratik dersler birlikte yapılır. Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile fakülte dışında pratik ders veya staj yapılabilir ve aynı amaçla fakülte dışından öğrenci kabul edilebilir.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 7 – (1) Lisans öğrencilerinden her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Öğrenci statüsü

MADDE 8 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönemin başında kaydını yaptırmış ve öğrenim ücretini zamanında yatırmış olması şarttır.

Başka üniversitelerden yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Başka bir tıp fakültesinden Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin fakülteye kabulü; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen diğer hükümlere göre ilgili yönetim kurulu tarafından düzenlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Fakültede öğrenciler her yıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

(2) Üniversitenin belirlediği şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez, kayıtları yenilenmeyen öğrenciler öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Süresi, Öğretim Dili ve Yılı

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemdir. Her dönem en az otuz iki haftadan oluşur.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim dili Türkçe program için Türkçe, İngilizce program için İngilizcedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeret ve İzin

Devam zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Her bir ders kurulunda, her dersin pratiğinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci o dersin pratik sınavına alınmaz ve ders kurulu pratik sınavı hesaplanırken o dersin katkısı sıfır olur. Her bir ders kurulunda, teorik derslerin %30’undan fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrenci ders kurul sınavına alınmaz ve o kurulun teorik notu sıfır olur. Dördüncü ve beşinci dönemde her staj için, stajlarda %80 devam zorunluluğu vardır. Mazeretli ya da mazeretsiz %20’den fazla devamsızlıkları olan öğrenciler o stajdan FF notu alarak başarısız olurlar.

Mazeretler

MADDE 14 – (1) Öğrencinin, eğitim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık kuruluşlarından alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Alınan sağlık raporlarından, sağlık nedeni ile hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Mazeretlerle ilgili her tür müracaat, mazeretinin bitim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz.

İzinler

MADDE 15 – (1) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin akademik yıl başlamadan önce istenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Puan, Not, Derece ve Katsayılar

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 16 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:

Başarı                             Transkriptte gösterilene

Notu           Katsayı                eşdeğer puan

AA                4.00                       90-100

BA                3.50                        85-89

BB                3.00                        75-84

CB                2.50                        65-74

CC                2.00                        60-64

FF                 00.0                         0-59

(2) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) S: Yeterli,

b) U: Yetersiz,

c) NA: Devamsız.

(3) Bunlardan;

a) S notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

c) NA notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. NA notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

ALTINCI BÖLÜM

Dönem I, II ve III’e İlişkin Esaslar

Ders kurulu sınavları

MADDE 17 – (1) Dönem I, II ve III’de aşağıdaki ders kurulu sınavları yapılır:

a) Ders kurulu sınavı: Her kurulun sonunda yapılan ara sınavlar ders kurulu sınavlarıdır. Bu sınavda ders kurulunu oluşturan anabilim dallarından teorik ve pratik ders saatlerinin oranına göre soru sorulur. Pratik ders soru sayısı hesaplanırken pratik ders saatlerinin %50’si dikkate alınır. Ders kurulu sonunda yapılan teorik sınavın puanı hesaplanırken baraj sistemi uygulanır. Dönem I, II ve III için baraj uygulaması ders ve ders grupları şeklinde yapılır. Buna göre, kurulu oluşturan her bir ders ve ders gruplarından %50’lik başarı sağlanmış ise, derslerden alınan puanlar toplanarak teorik sınav puanı elde edilir. Fakat ders kurulunu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’lik başarı sağlanamamış ise o ders veya derslere ait teorik tam puanın %50’si ile alınan puan arasındaki fark, eksi puan olarak değerlendirilir. Bulunan eksi puanlar, o ders veya derslerden alınan teorik puanlardan düşülerek o ders veya derslere ait teorik puan hesaplanır. Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik puanlar toplanarak kurul sonu teorik puanı bulunur. Pratik puan, kurul sonu pratik sınavda verilen puandır. Ders kurulu teorik sınavının puanına eklenir. Devam koşullarını yerine getirdiği halde mazeretsiz teorik sınava girmeyen öğrenci sıfır alır. Ders kurulu içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar ara sınav yerine veya ara sınavların not ortalamasına dâhil edilerek kullanılabilir.

b) Final sınavı: Her dönem sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra yapılan sınavdır.

c) Bütünleme sınavı: Final sınavından en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra yapılan sınavdır.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

Dönem geçme puanı

MADDE 18 – (1) Başarı puanı 60 (CC) ve üzeridir. Yıl içi ders kurulları puanlarının aritmetik ortalamasının %50’si ile final sınav puanının %50’sinin toplamları yılsonu başarı puanını oluşturur.

(2) Bütünlemede en az 60 almak koşuluyla kurul ortalamalarının %50’si ile bütünleme notunun %50’si toplamı 55 ve üzeri olan öğrenciler de başarılı sayılarak CC notu verilir.

(3) Her dönemde ders kurulları sınav ortalaması 100 tam puan üzerinden 75 puan ve üstü olan öğrenci için, final sınavına girmek zorunlu değildir ve ders kurullarının ortalaması geçme puanı olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden final sınavına girmek isteyenler final sınavından en geç 5 iş günü öncesinde yazılı başvurularını Dekanlığa yaparak final sınavına girer. Bu takdirde sınava giren öğrencinin final sınavından aldığı not dönem başarı notu hesabında kullanılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem IV ve V ile İlgili Esaslar

Stajların tamamlanması ve staj sınavı

MADDE 19 – (1) Dönem IV ve dönem V'deki dönüşümlü stajlar, sadece akademik takvimde belirtilen dönem içinde yapılır. Devam şartını yerine getiren öğrencilere her stajın sonunda staj sınavı yapılır. Staj sınavı, pratik ve teorik olarak gerçekleştirilir. Pratik sınav değerlendirmelerinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önünde bulundurulur. Staj geçme puanı 100 tam puan üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı kabul edilir. Staj sınavı, dönem sonu genel sınavı niteliğindedir.

Stajlarda devam

MADDE 20 – (1) Stajlarda %80 devam zorunluluğu vardır. Mazeretli ya da mazeretsiz %20’den fazla devamsızlıkları olan öğrenciler o stajdan FF notu alarak başarısız kabul edilirler. %20’den az devamsızlığı olan öğrencilere klinik ve süre imkânları ölçüsünde devamsızlık süresi telafi ettirilir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 21 – (1) Dönem IV ve dönem V’deki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken on beş, en geç yirmi bir gün sonra alınır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Dönem IV ve dönem V’e ait devam alarak tekrarladığı stajların bir veya daha fazlasından yine başarılı olamayan öğrenci, normal eğitim sürecinde devam eden diğer öğrencilerle birlikte devam alma zorunluluğu olmaksızın ilgili stajın staj sonu sınavına girer.

(2) Dönem IV ve dönem V’deki stajların birinden başarılı olamayan öğrenci dönem sonu bütünleme sınavlarını beklemeden bir sonraki staj grubunun sınavına girmek suretiyle bütünleme hakkını kullanabilir. Bu bütünleme sınavında başarısız olduğu takdirde yıl içinde yeniden devam alarak staj tekrarı yapar.

(3) Dönem IV’te alacağı son stajdan başarısız olan öğrenci bütünleme sınavını beklemeden dönem V’den staj alabilir.

(4) Dönem IV ve dönem V’deki son stajından başarısız olan öğrenci, staj sonu sınavından en erken on beş gün, en geç yirmi bir gün sonra bütünleme sınavına alınır.

(5) Dönem IV veya dönem V'deki son stajlarını tamamlayan öğrencilerin bir üst dönemin staj gruplarından birisine intibakları dönemin hangi aşamasında olursa olsun en geç otuz gün içinde dönem koordinatörlüğünce yapılır. İntibaklar o dönemin koordinatörünün belirleyeceği staj takvimi çerçevesinde uygulanır.

Staj notu

MADDE 22 – (1) Staj notu, staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan nottur. Staj notu, pratik sınav puanının %50’si ile teorik sınav puanının %50’sinin toplanması ile elde edilir ve 16 ncı maddede gösterildiği şekilde harf notuna çevrilir. Staj geçme puanı 100 tam puan üzerinden 60’tır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Dönem VI ile İlgili Esaslar

Dönem VI stajlarının değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin intörnlük eğitimine başlayabilmesi için dönem V'in tüm stajlarını başarıyla tamamlaması zorunludur. İntörnlük süresi zorunlu ve seçmeli stajlardan oluşan on iki aylık bir dönemi kapsar. Bu dönemde öğrencilerin başarısı, her anabilim dalında, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahadeleri ve epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları anabilim dalınca puan ve harf notu olarak Dekanlığa stajın sonunda en geç üç iş günü içinde bildirilir. Dönem VI’da her bir staj için geçme puanı 100 tam puan üzerinden 60’tır. Stajların bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenci, mezun olabilmek için, o staj veya stajlarda aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır.

Dönem notu

MADDE 24 – (1) Dönem IV, V ve VI’da öğrencilerin staj notlarının ağırlıklı not ortalaması dönem notunu ifade eder.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diplomalar

MADDE 25 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması; tıp öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılanlara, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması; tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 5 iş günü içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile yaparlar. Ders yürütücüsü, dönem koordinatörü veya dönem koordinatör yardımcısı itirazı inceler ve maddi hata görürse gerekli not düzeltmesini yapar. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sonuç öğrenciye bildirilir.

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 27 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci; dönem I, II ve III'de kaldığı dönemi tekrar eder.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 28 – (1) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra gerekli görülen hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(2) Teorik ve pratik sınavlar yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Gerekli hallerde pratik sınavı yapılmayabilir.

(3) Öğrenciler, ilan edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadır. Sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine ya da zamanında sınava girmeyen öğrencinin notu sıfır olur.

(4) Sınavlarda kopyaya teşebbüs eden, kopya çeken, kopya çektiren, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olan, kendi yerine başkasını sınava sokan, başkasının yerine sınava giren, kopyaya yardım eden veya sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve bu öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) Öğretim elemanları daha önceden haber vererek veya vermeden, teorik ve pratik dersler esnasında bazı öğrencileri veya bütün sınıfı sınava alabilir.

(6) Öğrenciler Senato tarafından belirtilen esaslar doğrultusunda ayrıca ortak zorunlu, ana zorunlu ve seçmeli derslerden seçtiklerini almak ve başarmak zorundadır. Bu dersler için, 21/9/2015 tarihli ve 29482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu kararları, Senato kararları, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.