2 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29490

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH            :  30/9/2015

KARAR NO   :  2015/ÖİB-K-67

KONU             :  Taşınmaz Satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’nin 31/8/2015 tarih ve 583 sayılı yazısına istinaden,

İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca “Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 5381 ada 3 parselde bulunan 969,00 m2 taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Murat ÜNAL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde 540.000- (beşyüzkırkbin) TL bedelle satılmasına, Murat ÜNAL’ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek İhale Şartnamesi çerçevesinde ihalenin iptal edilmesine’’ şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.