2 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29490

YÖNETMELİK

Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE

ANTRENÖR ÇALIŞTIRMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/1991 tarihli ve 20794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırması Hakkında Yönetmeliğin adı “SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 ve 2 nci maddelerinde geçen “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün” ibareleri “Spor Genel Müdürlüğünün”, 3 üncü maddesinde geçen “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakan”, “Genel Müdürlük”, “Genel Müdür”, “Merkez Teşkilatı”, “Taşra Teşkilatı”, “İl Müdürlüğü” ve “İlçe Müdürlüğü” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakan : Gençlik ve Spor Bakanını,”

“Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,”

“Genel Müdür : Spor Genel Müdürünü,”

“Merkez Teşkilatı : Genel Müdürlüğün merkezdeki birimlerini,”

“Taşra Teşkilatı : İllerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, ilçelerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,”

“İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,”

“İlçe Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30 gün içinde müracaat edecekler arasından” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiş, mevcut diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar; birinci fıkradaki usul dışında Genel Müdürlükçe belirlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri esas alınarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme sonucuna göre veya KPSS puanları esas alınarak yapılacak yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonuçlarına göre seçilir.”

“Yazılı sınav yapılması halinde, sınav test usulü veya klasik usulde, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya ÖSYM Başkanlığına da yaptırılabilir. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen sözleşmeli personel sayısının beş katına kadar aday başarılı olmuş sayılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Yazılı sınav sonuçları Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.”

“Sözlü sınavda ise adaylar, sınav komisyonu tarafından sözlü sınav konuları esas alınarak değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yüz tam puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.”

“Yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav yapılması durumunda bu sınavların aritmetik ortalaması alınır ve başarılı olmak için aritmetik ortalamanın en az yetmiş puan olması şarttır. Yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda başarı puanının nasıl hesaplanacağı Genel Müdürlük tarafından yapılacak sınav duyurusunda belirlenir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve duyuruda belirtilen sözleşmeli personel sayısını aşmamak suretiyle, giriş sınavında başarılı olanlar Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir ve adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.”

“Yabancı spor uzmanları ve antrenörler ile aşağıdaki bentlerdeki sıralama esas alınmak ve 60 yaşından büyük olmamak kaydıyla ihtiyaç duyulan spor branşlarında aşağıdaki şartlardan herhangi birisini taşıyan yerli antrenörlerle, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile sınav şartı aranmaksızın Maliye Bakanlığının vizesi üzerine doğrudan sözleşme yapılabilir;

a) Olimpiyat oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

b) Dünya şampiyonalarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

c) Avrupa şampiyonalarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

ç) En az 25 defa milli sporcu olmak.

d) Son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli olarak alınacaklarda; aranılacak genel ve özel şartlar, sınav yapılacaksa sınav şekli ve tarihi, sınavda esas alınacak KPSS puan türleri ve taban puanlar, yazılı veya sözlü sınav konuları, sınavın değerlendirme usulü, mezun olunan bölümlere göre alım yapılması durumunda bölümlerine göre alınacak kişi sayısı, hangi spor branşlarından antrenör alınacağı, toplamda kaç kişi alınacağı, sınava çağrılacak aday sayısı, başvuru tarihi, yeri ve şekli, başvuruda istenecek belgeler ve gerekli görülen diğer hususlar, Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (d) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) alt bendinde yer alan “Yönetmeliğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ilgili federasyon disiplin talimatına” ibaresi eklenmiş ve (B) bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,”

“b) Sözleşmeli antrenör olarak çalıştırılacaklarda en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak kaydıyla aşağıdaki niteliklerden birisinin bulunması şarttır.

1) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak.

2) Olimpiyat oyunları ile Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

3) En az 25 defa milli sporcu olmak.

4) Son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmak.

5 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılacak sınavlara sadece (1) numaralı alt bentte yer alan şartları taşıyanlar katılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Sınav Komisyonu; Bakanlık veya Genel Müdürlük personeli arasından görevlendirilecek bir başkan ve dört üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır. Sözlü veya uygulamalı sınav yapılması durumunda birden fazla komisyon oluşturulabilir. Sınavlar birden fazla ilde yapılabilir.

Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “spordan sorumlu Devlet Bakanının” ibaresi “Bakanın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gençlik ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de geçen “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibareleri “Spor Genel Müdürlüğü”, “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğünü”, “Gençlik ve Spor Genel Müdürü” ibaresi “Spor Genel Müdürü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.