29 Eylül 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29487

YÖNETMELİK

Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/8/2014 tarihli ve 29105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, başvuruda bulunmaları halinde Üniversite bünyesinde ortak ad, kod ve kredi ile okutulmakta olan zorunlu yabancı dil ve bilgisayar derslerinden akademik takvimde belirlenen tarihlerde, seviye tespit sınavına tabi tutulur. Sınavların değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, ortak ad, kod ve krediye sahip bu dersler için öğretim planında öngörülen krediyi kazanmış sayılarak bu dersten muaf tutulur ve notları başarı notu olarak kaydedilir.

(6) Seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, açıldığı yarıyılda bu dersleri alarak başarılı olmak zorundadır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/8/2014

29105

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2014

29173 mükerrer