23 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29484

YÖNETMELİK

Toros Üniversitesinden:

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2012 tarihli ve 28391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Burslu ve kısmi burslu öğrenciler normal öğrenim süresi dışında devam edecekleri döneme ait ders ücretini öderler. Bu ücretler her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersin kredi değeri, o dersin teorik, uygulamalı, seminer, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları olması durumlarına göre belirlenir ve Senato tarafından kararlaştırılır. Teorik dersin bir saati; seminer, uygulama, laboratuvar, bitirme tezi, atölye çalışması ve benzeri (inceleme, gezi, ödev, sınava hazırlanma, bireysel çalışma, kütüphane ve alan çalışması, mezuniyet tezi, proje çalışmaları) derslerin ise bir–dört saati bir kredidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “bir sonraki yarıyıl başına kadar” ibaresi “15 (onbeş) iş günü içinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendine aşağıdaki iki cümle eklenmiştir.

“ç) Tek Ders Sınavı: Mezun olabilmek için tek bir ders dışında bütün derslerini başarmış ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilere başarısız oldukları bu tek dersin devam koşulunu yerine getirmiş olmaları halinde, bu duruma geldikleri yarıyılın bütünleme sınavlarının ya da izleyen yaz döneminin sonunda bir kez tek ders sınavı hakkı verilir. Bu sınavdan en az CC veya S notu alan öğrenci başarılı sayılır. Başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi açıldığı dönemde tekrarlar.”

“Ancak ilgili akademik birimlere bağlı bölümlerde/programlarda proje, stüdyo, intörn mühendislik gibi derslerde bütünleme sınavının olup olmayacağı her yarıyılın başında ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bütünleme sınavlarının mazeret sınavları yapılmaz ve bütünleme sınav notu en son not olarak kabul edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar ve katsayıları aşağıda belirtilen şekilde;

Puanlar           Harf Notu           Katsayılar

90-100             AA                       4,00

80-89               BA                       3,50

70-79               BB                        3,00

65-69               CB                        2,50

60-64               CC                        2,00

55-59               DC                       1,50

50-54               DD                       1,00

40-49               FD                        0,50

0-39                 FF                        0,00

olup, bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersten başarılı, DC ve DD notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu başarmış sayılır. Bir dersten FD ve FF notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısızdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Bir dersten bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen DC ve DD notlarını alıp, aldığı yarıyıl not ortalaması 2.00’dan az olan öğrenciler, o dersi veya dersleri açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadırlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Onur ve yüksek onur belgeleri

MADDE 29 – (1) Her yarıyıl sonunda yarıyıl not ortalaması 3.00 – 3.50 arası olan ve başarısız dersi bulunmayan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51 – 4.00 arası olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir ve izleyen yarıyılda öğrencilere dekan/yüksekokul müdürü tarafından imzalanmış olan onur belgesi ya da yüksek onur belgesi verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki hüküm saklı kalmak kaydıyla, kaydını üst üste dört yıl yenilememesi,”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2012

28391

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/7/2014

                   29055 (Mükerrer)

2-

12/11/2014

                   29173 (Mükerrer)

3-

8/3/2015

29289