23 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29484

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hem uygulamalı dersleri hem de teorik ve uygulama kısmı bulunan dersleri tekrar ederken devam şartı aranır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “sınav” kelimesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Süresi içerisinde ilan edilemeyen sınavların, sınavı yapan öğretim elemanının gerekçeli başvurusu ve Bölüm Başkanlığının onayı ile öğrenci işleri otomasyon sistemi üzerinden ilan edilmesi sağlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci paragrafında geçen “MU (Muaf)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gördükten sonra merkezî yerleştirme sistemi ile Üniversiteye yerleşen öğrencilerin, önceki kurumda elde etmiş oldukları kazanımlardan harf notu karşılığı belli olmayan notlar için de YT harf notu kullanılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığı “Sınavlara itiraz ve not düzeltme” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

“(2) Belirlenen süre dışında sınav sonuçlarına yapılan yazılı itirazlar, Dekanlık/Müdürlük tarafından incelenir. Mazeretin geçerli görülmesi halinde itirazlar, dersi veren öğretim elemanının incelemesini müteakiben BYK tarafından karara bağlanır.

(3) Öğretim elemanının sınav sonuçlarını hatalı ilan etmesi ya da sistem kaynaklı hatalar nedeniyle yapılacak not değişikliği talepleri, BYK tarafından karara bağlanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/7/2012

28368

2-

9/8/2012

28379

3-

6/9/2013

28757

4-

6/4/2014

28964

5-

5/5/2015

29346