20 Eylül 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29481

YÖNETMELİK

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin  mülga 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 6 – (1) İç Denetçi kadrolarına sınavsız atama yapılır. Bu kadrolara yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir.

a) İç Denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

3) Teşekkülde memur veya sözleşmeli statüde en az beş yıl fiili olarak görev yapmış olmak,

4) Kamu İç Denetçi Sertifikası, CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment ) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalarından birine sahip olmak,

5) Yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

gerekir

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15/D maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atanır.”

“(2) Teşekkülce, sınav duyurusunda belirtilerek atama yapılacak kadro ve pozisyonlar için tercih alınmış ise, başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/7/2006

26239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/3/2007

26457

2-

28/5/2008

26889

3-

27/11/2008

27067

4-

15/12/2010

27786

5-

3/8/2012

28373

6-

25/9/2014

29130