19 Eylül 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29480

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÜRÜN SEVKİYATLARININ GİRİŞ VETERİNER SINIR KONTROL

NOKTASINDA AKTARILMASINA İLİŞKİN KURALLAR

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/39)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin, deniz ya da hava yoluyla gelen ürün sevkiyatlarının giriş veteriner sınır kontrol noktasında aktarılmasına ilişkin 11 inci maddesinin uygulanması için ayrıntılı kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ülkeye ithalat için veya başka bir ülkeye transit için amaçlanan ürün sevkiyatlarının giriş veteriner sınır kontrol noktasında aktarılmasına ilişkin sevkiyattan sorumlu kişi tarafından yapılacak bilgilendirme ile asgari ve azami süreleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 11 ve 13 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sevkiyattan sorumlu kişi tarafından yapılacak bilgilendirme

MADDE 4 – (1) Aktarma için bir veteriner sınır kontrol noktasına sunulan sevkiyatlarda, sevkiyattan sorumlu kişi veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekimi aşağıdaki konularda bilgilendirir:

a) Sevkiyatın tahmini boşaltma zamanı.

b) Ülkeye ithalat veya ülkemiz toprakları üzerinden transit durumunda ülkemizdeki varış veteriner sınır kontrol noktası veya başka bir ülkeye doğrudan transit durumunda varış ülkesi.

c) İleri varış yeri için uçak veya gemiye doğrudan yüklenmemişse sevkiyatın tam yeri.

ç) İleri varış yerine gitmek üzere uçak veya gemiye sevkiyatın tahmini yükleme zamanı.

(2) Bu bilgilendirme, veteriner sınır kontrol noktasına sevkiyatın geliş zamanında ve merkezi yetkili makam tarafından belirlenen iletişim araçları yoluyla yapılır.

Asgari ve azami süreler

MADDE 5 – (1) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen asgari süreler aşağıdaki gibidir:

a) Havalimanı için 12 saat.

b) Liman için 7 gün.

(2) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen azami süreler aşağıdaki gibidir:

a) Havalimanı için 48 saat.

b) Liman için 20 gün.

(3) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin uygulanması için, aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen asgari süreler aşağıdaki gibidir:

a) Havalimanı için 12 saat.

b) Liman için 7 gün.

(4) Bakanlık üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen asgari süreyi, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ve ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulanması için aşağıdaki durumlarda 14 güne uzatabilir:

a) Sevkiyatların başka bir ülkeden gelmesi ve ülkemiz topraklarında başka bir duraksama olmayacak şekilde diğer bir ülke için amaçlanması.

b) Sevkiyatların aynı limanda yer alan gümrüklü saha içerisindeki veteriner sınır kontrol noktasında bir gemiden diğerine aktarılması.

(5) İkinci fıkrada belirtilen azami sürenin aşıldığı durumlarda, sevkiyat giriş veteriner sınır kontrol noktasında Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kimlik ve fiziksel kontrollere tabi tutulur.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ, 97/78/AT sayılı Konsey Direktifinin, Birliğe İthalat İçin veya Üçüncü Ülkeler İçin Amaçlanan Ürünlerin Sevkiyatlarının Giriş Sınır Kontrol Noktasında Aktarılmasına İlişkin 4/4/2011 tarihli ve 2011/215/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.