18 Eylül 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29479

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YAN DAL

PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programları Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Çift anadal programına başvurabilmek için öğrencinin;

a) Üniversitenin bir lisans bölüm/programına kayıtlı olması,

b) Başvurduğu döneme kadar birinci anadal lisans bölüm/programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması,

c) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması

gerekir.

Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca İstanbul Ticaret Üniversitesi kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir:

a) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere Üniversite Senatosunca belirlenir.

b) Hukuk ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Üniversite Senatosunca belirlenir.

c) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

İkinci anadal programına, birinci anadal lisans programının en erken üçüncü en geç beşinci döneminin başında başvurulması gerekir.

Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Çift anadal programına kabul koşulları şunlardır:

a) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

b) Çift anadal başvurusu, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu lisans programlarının bağlı bulunduğu bölüm başkanlarının, bölüm başkanı yoksa Fakülte Dekanlarının olumlu görüşü üzerine, başvurduğu bölüm/programın bağlı bulunduğu Fakültenin Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çift anadal öğrencisi iken, birinci anadalda herhangi bir yarıyıl sonunda 100 üzerinden 65’in (4 üzerinden 2,50) altında olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca ikinci anadal öğrenciliği bakımından sınamalı öğrenci sayılır.

Sınamalı statüdeki çift anadal öğrencisi, bu statüde bulunduğu yarıyıl sonunda da birinci anadaldaki GNO’nı asgari 100 üzerinden 65’e (4 üzerinden 2,50) çıkaramadığı takdirde çift anadal öğrenciliği sıfatını kaybeder. Çift anadal öğrencisi sıfatını yitiren öğrenci, birinci anadalında öğrenimine devam eder. Çift anadal öğrenciliği sıfatını yitiren öğrenci, herhangi bir dalda çift anadal öğrenimi yapamaz. Burslu öğrenciler bakımından yükseköğretim mevzuatında ve Üniversite düzenlemelerinde yer alan kısıtlama ve hukuksal sonuçlar saklıdır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.

“Çift anadal öğrencisi, izlediği anadalların tüm zorunlu derslerinden başarılı olduğu ve varsa bitirme tezi veya tezleri kabul edildiği takdirde, her iki anadalda da ayrı lisans diploması almaya hak kazanır; ancak, ikinci anadaldan mezun olabilmek için birinci anadalda GNO’nın 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olması gereklidir.”

“Öğrenimi sırasında ikinci anadalın zorunlu derslerini tamamlamak üzere ek ders almak istemeyen veya birinci anadalın GNO’ları 100 üzerinden 70’in (4 üzerinden 2,72) altında olan ve çift anadal öğrenciliği sıfatını yitirmemiş öğrenciler, birinci anadalın mezuniyet koşullarını yerine getirdikten sonra, eksik derslerini tamamlamak veya birinci anadalın GNO’sını 100 üzerinden 70’e (4 üzerinden 2,72) yükseltmek için öğrenimlerini, birinci anadala ilişkin azami öğrenim süresini doldurmamış olmak koşuluyla, iki yarıyıl uzatabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, kayıt koşullarını ikinci anadal için yerine getirmek zorundadır. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.”

“Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.”

“Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Senato tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yan dal öğrenimine başlayabilmek için, yan dal öğrenimine başlanmak istenen yarıyıl başı itibarıyla genel not ortalamasının (GNO) en az 4 üzerinden 2,60 olması gerekir. Ancak, yan dal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden yan dal öğrenimi yapmak veya yan dal öğrenimine devam etmek üzere başvuramazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yan dal öğrencisi iken, herhangi bir yarıyıl sonunda birinci anadal GNO’ları 4 üzerinden 2,30’un altında olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca yan dal öğrenciliği bakımından sınamalı öğrenci sayılır.”

“d) Sınamalı statüdeki yan dal öğrencisi, bu statüde bulunduğu yarıyıl sonunda da birinci anadal GNO’sını asgari 4 üzerinden 2,30’a çıkaramadığı takdirde yan dal öğrenciliği sıfatını kaybeder. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. Yan dal öğrenciliği sıfatını yitiren öğrenci, herhangi bir lisans bölüm/programında yan dal öğrenimi yapamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yan dal programında, birinci anadal programının zorunlu dersleri arasında yer almayan, toplam yirmi dört AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlaması,”

“c) Birinci anadal GNO’sının 4 üzerinden 2,30 olması gereklidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

“Bir öğrenci, birinci anadal lisans eğitim-öğretimi sırasında aynı anda hem çift anadal lisans eğitim-öğretimine hem de yan dal eğitim-öğretimine kayıt yapabilir. Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz.”

“İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.”

“Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – Çift anadal ve yan dal eğitim-öğretimi, birinci anadaldaki burslu öğrenciler için de ücretlidir. Ücretler Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Başarı bursu ve indirimler, burs yönergesinde öngörüldüğü şekilde uygulanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – Bu Yönetmelik, 2015-2016 Akademik Yılı Güz döneminden itibaren çift anadal ve yan dal öğrenimine başlamak üzere başvuran öğrenciler hakkında uygulanır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.