18 Eylül 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29479

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/8/2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin 37 nci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Ders kurulları sınav notlarının hesaplanması: Bir ders kurulunda görev alan anabilim dalları, ders yükleri (öğrenci başına düşen teorik derslerin toplam süresi) oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Pratik derslerin toplam notu ve derslere göre dağılımı, eğitim uygulamalarının değerlendirme yöntemi ve not ağırlığı, eğitim komisyonunun onayı ile Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılarak sene başında ilan edilir. Bir ders kurulu sınavında her dersin ve pratik sınavın kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında, kurulu oluşturan derslerin bir veya bir kaçından %50’nin altında not alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.