17 Eylül 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29478

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2014 tarihli ve 29125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) DEİK'in amaçlarına uygun olarak Türkiye'de faaliyet gösteren ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketler, serbest meslek mensupları, Türkiye’de mukim ve faal yabancı şirketlerin irtibat ofisleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan Yükseköğretim Kurumları, Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde bir veya birden fazla iş konseyine üye olabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/9/2014

29125

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/2/2015

29281