16 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29477

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesine aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Yukarıda belirtilen sınavlar haricinde, gerek görüldüğü takdirde, Fakülte Kurulu tarafından tanımı ve içeriği belirlenecek diğer sınavlar da ölçme değerlendirme sistemi içerisinde uygulanabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin her dönem sonunda dönem not ortalaması ile genel not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir. Dönem içi sınav ve diğer çalışmaların dönem sonu notu içindeki ağırlığı ile 12 nci maddede yer alan sınavlardan hangisinin ya da hangilerinin uygulanacağı, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2013

28776