14 Eylül 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29475

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğretim süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, önlisans programlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarında azami yedi yıl, beş yıllık lisans programlarında azami sekiz ve altı yıllık lisans programlarında azami dokuz yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(6) Azami öğretim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine;

a) Başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, sınava girme hakkı tanınır.

b) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olmaması nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

c) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

ç) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına sınav ücreti ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) T-Transfer (Transfer): Yükseköğretim kurumu içinden veya dışından başka bir programdan, transfer olup ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir ve not ortalaması hesabına katılır. Yurtdışı değişim programlarından transfer edilen dersler not ortalaması hesabına katılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Azami süreler içinde öğretim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Azami süre

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 Kasım 2014 tarihinde yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğretim süreleri dikkate alınmaz. 6569 sayılı Kanun Geçici Madde 68’e göre kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt tarihinden itibaren azami süresi başlar.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2013

28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/11/2014

29180