14 Eylül 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29475

YÖNETMELİK

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2012 tarihli ve 28439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (s) bendi eklenmiştir.

“s) Öğrenim kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde Üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti; her yıl Bakanlar Kurulunun, Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararında belirlenen taban ve tavan sınırları içinde kalmak koşuluyla Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

“(6) Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin katkı payları ve öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulunun harç ücretlerine ilişkin kararına istinaden hesaplanarak tahsil edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yarıyıl sistemi uygulanan birimlerde ders ve uygulamaların toplamı bir yarıyılda 27 AKTS kredisinden az olamaz, bir yılda ise toplam 60 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında geçen “kredi saatinin” ibareleri “AKTS kredilerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, beşinci ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte veya lisans eğitimi veren yüksekokullarda bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin kredi saati miktarı, ortak zorunlu dersler hariç, 45 AKTS kredisini geçmeyecek şekilde ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Belirlenen kredi saati sınırları, tekrar dersi olan veya AGNO'su 2,50’ nin altında olan öğrencilere üst yarıyıllardan ders alma hakkı vermez.”

“(5) Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri hariç, bulundukları yarıyıl itibariyle müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyılda/yılda açılan derslerden, ilave olarak haftalık azami AKTS kredisini aşmamak üzere en çok 15 AKTS kredisi ders alabilirler. Öğrenciler; bu şartları yerine getirdikleri sürece, kayıt yeniledikleri yarıyılda/yılda daha önceki yarıyılda/yılda ilave olarak aldıkları derslerin AKTS kredisi kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan aldıktan sonra, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdikleri en çok 20 AKTS kredisi kadar ilave dersi üst yarıyıldan/yıldan alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin AKTS kredisi haftalık azami AKTS kredi miktarını aşmamak üzere en çok 40 AKTS kredisi olabilir.”

“(11) Öğrenciler alt yarıyıllardan almadıkları veya başarısız oldukları dersleri öncelikli olarak almak zorundadırlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Öğrenciler, Farabi, Erasmus ve Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak gittikleri yükseköğretim kurumunda almaları gereken derslerden her ne sebeple olursa olsun başarısız olmaları durumunda, ilgili dersin tekrarını, öğrenci olarak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda yaparlar. Ders tekrarı, öğrencinin Öğrenim Protokolünde kendi kurumunda denkliği kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yapılır. Gidilen yükseköğretim kurumlarında ders tekrarı yapılamaz. Öğrenci, kendi yükseköğretim kurumuna döndükten sonra, Öğrenim Protokolünde denkliği kabul edilmemiş herhangi bir dersi, tekrar dersi olarak alamaz, öğrenim Protokolünde belirtilen ve başarılı olunan bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu dersi alamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “kredi saati” ibaresi “AKTS kredisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrencilere aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Azami süreler sonunda, programında hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, bu fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan öğrencilere, azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesini takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları halinde, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmadan iki ek sınav hakkı verilir.

c) İki ek sınav hakkı; azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona ermesini takip eden otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler başarılı sayılır.

ç) İki ek sınav sonunda, hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler. Başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin ise Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavları almadan mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programında hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler.

e) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda tek dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Söz konusu öğrenciler, dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına girebilirler. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler başarılı sayılır.

f) Programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde GANO’sunun 2.00’ın altında kalması sebebiyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere, diledikleri derslerden birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

g) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

ğ) Türkçesi yetersiz olan yabancı uyruklu öğrencilere bir yıl süre ile Türkçe eğitimi almaları için izin verilir, bu süre sonunda Türkçelerini yeterli düzeye getiremeyenlere bir yıl daha ek süre verilir. İkinci ek süre sonunda Türkçesini yeterli düzeye getiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin aşağıdaki durumlarda Üniversiteden kayıtları silinir:

a) Yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olmaları,

c) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesinden dolayı kayıt yenilenmemesi üzerine ilişik kesmeye Üniversite yetkili kurullarının karar vermesi ve Yükseköğretim Kurulunun onaylaması.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Öğrencilerin tek seferde raporlu oldukları süre, devamsızlık sürelerini aştığı takdirde istemeleri halinde öğrencilere kayıt dondurma işlemi uygulanır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2012

28439

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/11/2014

29163