12 Eylül 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29473

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN 13601 BAKIR VE BAKIR ALAŞIMLARI - BAKIR ÇUBUK,

DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇUBUK VE TEL - GENEL ELEKTRİKSEL

AMAÇLAR İÇİN STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2015/9)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN 13601 (Aralık 2013) standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu standard, bakır çubuklar için kimyasal bileşim, elektriksel özellik ve diğer genel gerekler ve boyut tolerans ve şekilleri ile elektriksel amaçlar için kullanılan dikdörtgen ve yuvarlak kesitli çubukları kapsar. Kesitler ve büyüklük aralıkları:

- Çapları veya paralel kenarlar arası genişlikleri 2 mm - 160 mm (dahil) olan yuvarlak, kare ve hegzagonal kesitli çubuk;

- Kalınlıkları 2 mm - 40 mm (dahil) ve genişlikleri 3 mm - 200 mm (dahil) olan dikdörtgen kesitli çubuk;

- Çapları veya paralel kenarlar arası genişlikleri 2 mm - 25 mm (dahil) ve kalınlıkları 0,5 mm - 12 mm (dahil) ile genişlikleri 1 mm - 200 mm (dahil) olan yuvarlak, kare, hegzagonal ve dikdörtgen kesitli tel.

Ayrıca, numune alma metotları, bu standardın özelliklerine uygunluğun doğrulanması için deney metotları ve teslim şartları da belirtilmiştir.

Not - Elektriksel iletkenlerin imalatı için çekilmiş, yuvarlak kesitli bakır tel (sade veya kalaylanmış, tek veya çok telli) EN 13602’de verilmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS EN 13601 “Bakır ve Bakır Alaşımları - Bakır Çubuk, Tellik Çubuk ve Tel - Genel Elektriksel Amaçlar İçin” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulu’nun 18/12/2013 tarihli toplantısında adapte Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilen TS EN 13601 (Aralık 2013) “Bakır ve Bakır Alaşımları - Bakır Çubuk, Dikdörtgen Kesitli Çubuk ve Tel - Genel Elektriksel Amaçlar İçin” standardı, imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN 13601 (Aralık 2013) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS EN 13601 (Aralık 2013) Bakır ve Bakır Alaşımları - Bakır Çubuk, Dikdörtgen Kesitli Çubuk ve Tel - Genel Elektriksel Amaçlar İçin standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN 13601 (Aralık 2013) Bakır ve Bakır Alaşımları - Bakır Çubuk, Dikdörtgen Kesitli Çubuk ve Tel - Genel Elektriksel Amaçlar İçin standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN 13601 (Aralık 2013) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 14/7/2009 tarihli ve 27288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standart Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2009/11) ve ekinde yer alan TS EN 13601 standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.