12 Eylül 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29473

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS

VE LİSANS YABANCI DİL HAZIRLIK VE YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir.

“r) Modül: Her yarıyıl için iki kez yapılan sekiz hafta süren her bir öğretim düzeyini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun bulduğu haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti nedeniyle ara sınavlara katılmayan ve sınavdan sonraki üç iş günü içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin kabulü halinde, öğrencinin katılmadığı ara sınavlar için Yabancı Diller Yüksekokulu  Yönetim Kurulunca yılsonu sınavından önce belirlenen tarihlerde mazeret sınavları yapılır. Yeterlik, seviye belirleme, yıl sonu bilgi yoklama sınavları için mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hazırlık sınıfı süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Buna göre, bir öğrencinin yılsonu itibarıyla başarı değerlendirme puanı; ara sınavların ortalamasının % 30'u, yıl içinde verilen bilgi yoklama sınavlarının ve sınıf içi çalışmalarının ödev, proje, sunu ve benzeri ortalamasının % 10'u, yılsonu sınavının % 60'ı toplanarak hesaplanır. Ancak, modül yeterlik başarı değerlendirme puanı; Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil İngilizce Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönergesi ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen ön lisans ve lisans programına devam edebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/7/2010

27657

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/9/2014

29116

2-

19/5/2015

29360