12 Eylül 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29473

YÖNETMELİK

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte, yüksekokul, devlet konservatuvarı ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte, yüksekokul, devlet konservatuvarı ve meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrencilerin, ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul, devlet konservatuvarı ve meslek yüksekokulunu,

c) Dekanlık: Üniversitenin ilgili fakültesinin dekanlığını,

ç) DNO: Bir döneme ait ağırlıklı not ortalamasını,

d) GNO: Birden çok dönemin birleştirilerek hesaplanmış genel ağırlıklı not ortalamasını,

e) Müdürlük: İlgili yüksekokul, devlet konservatuvarı veya meslek yüksekokulu müdürlüğünü,

f) Rektörlük: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: Üniversitenin Senatosunu,

ğ) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Süresi ve Programlar

Öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında öğretim süresi iki yıl; fakülteler, yüksekokullar ve devlet konservatuvarında dört yıl; veteriner ve diş hekimliği fakültesinde beş yıl, tıp fakültesinde altı yıldır. Bu sürelere hazırlık sınıfı dâhil değildir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.

Azami öğretim süresi ve ek sınav hakları

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl; öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl; öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrencilere, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrencilerin ek sınavlara gireceği derslerin devam koşulunu yerine getirmesi gerekir.

(2) Ek sınavlar her eğitim öğretim yılı başında Senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

Meslek yüksekokullarına intibak

MADDE 7 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Eğitim-öğretim dönemleri ve programları

MADDE 8 – (1) Bir öğretim yılı, normal olarak her biri en az yetmiş öğretim günü veya on dört haftadan ibaret güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yarıyıl veya yılsonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Gerekli görüldüğü takdirde Senato kararıyla dönem süreleri kısaltılıp uzatılabilir.

(2) İlgili birim kurulları, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen esaslara göre düzenleyecekleri bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programlarını, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar akademik takvimle birlikte Senatonun onayına sunarlar. Senato tarafından karara bağlanan akademik takvim, dekanlıklar ve müdürlüklerce yeni eğitim- öğretim yılının başlamasından en geç bir ay önce ilan edilir.

(3) Sınavlar ve dersler, haftalık ders programında yer alması koşuluyla hafta sonu da yapılabilir.

(4) İlgili birimlerin talepleri durumunda eğitim-öğretim dönemleri, programları ve başarı değerlendirmesi Senato tarafından düzenlenir.

Öğretim dili ve yabancı dil

MADDE 9 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. İlgili birim kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için isteğe bağlı veya zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.

(2) Eğitim fakültesi yabancı diller eğitimi hazırlık sınıfı hariç, zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversiteye yeni kayıt sırasında talepte bulunan öğrencilere, güz yarıyılının başında İngilizce muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavda CC ve üzeri not alan öğrenciler, birinci sınıfta güz ve bahar dönemlerinde okutulan temel İngilizce derslerinden başarılı sayılırlar ve sınavda almış oldukları not İngilizce derslerine harf notu olarak verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ve Geçişler

Kesin kayıt

MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi bir okul mezunu olmak; liseyi yurt dışında bitirenler için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diploma denkliğine sahip olmak.

b) ÖSYM tarafından belirlenen yerleştirme sınavları sonucu, Üniversiteye bağlı fakültelere, yüksekokullara veya meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alımında, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak.

c) Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payını yatırmak ve bunu kayıt sırasında belgelemek.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsun, bu durumun tespit edildiği andan itibaren Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler öğretim kurumlarından ayrılmışlarsa diploma dâhil kendilerine verilen tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(3) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile öğrenci seçme işlemleri, ilgili birim kurullarınca önerilen ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır.

(5) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan aday; Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ve ilan edilen süreler içinde, kendisi veya belirlediği vekili aracılığıyla kesin kaydını yaptırır. Kayıtlar e-devlet üzerinden de yapılabilir. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres tebligat adresidir.

(6) Yabancı uyruklu adaylarla ilgili işlemler ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(7) Özel öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçişler

MADDE 11 – (1) Yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Dikey geçişler

MADDE 12 – (1) Dikey geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Öğrenci değişimi

MADDE 13 – (1) Türkiye’deki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(2) Diğer yükseköğretim kurumları ile öğrenci değişimi programları çerçevesinde gönderilen öğrenciler o öğretim kurumundan aldıkları derslerden başarılı olmaları halinde, bu derslerden veya eşdeğer sayılan derslerden aldıkları notlar ilgili yönetim kurulunca belirlenerek otomasyon sistemine işlenir.

Ders muafiyetleri

MADDE 14 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt yaptıran bir öğrenci; daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda aldığı derslerin kayıt yaptırdığı birimin ders programlarında yer alan derslere içerik ve kredi/saat bakımından uygun olması halinde, bu derslerden muaf sayılabilir ve otomasyon sistemine yönetmeliğe uygun harf notları işlenir. Ders muafiyetleri, ders muafiyet komisyonunun/bölümün önerisi ve ilgili birimin yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin öğreniminin ilk yılının başında toptan ve bir defaya mahsus olmak üzere yapılır.

(2) Öğrenciler muafiyet ve/veya intibak başvurularını, Üniversiteye kayıt döneminde veya kayıt dönemini izleyen on beş gün içerisinde kayıt yaptırdıkları öğretim birimlerine yapmak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz.

(3) Ortak zorunlu dersler dâhil, daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerin muaf olduğu toplam kredi; birinci sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin %50 veya daha fazlası ise ikinci sınıfa intibakı yapılır. Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin birinci sınıfta okutulan toplam kredinin 2/3’ünden ve ikinci sınıfta okutulan toplam kredinin yarısından fazla kredilik dersten muaf olması gerekir.

(4) Öğrencinin hangi sınıfa intibakının yapılacağı, üçüncü fıkrada belirtilen esaslara göre ilgili birimin yönetim kurulunca kararlaştırılır. Bu işlemler sonucu kabul edilen eşdeğer süre, azami öğretim süresinden düşülür. İntibakı yapılan öğrenciler öncelikle varsa muaf olmadığı alt sınıf derslerini alır.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler ders kayıtlarını; bulundukları sınıf ve durumlara göre, akademik takvimde belirlenen ve duyurulan gün veya günlerde başlatmak ve tamamlamak koşuluyla, internet üzerinden dersleri seçmek suretiyle yenilemek zorundadır. Mazeretleri nedeniyle buna uyamayan veya uyamayacak olanların durumu, akademik takvimde belirtilen ders kaydı yenileme haftasının bitiminden itibaren bir hafta içinde başvurmaları halinde ilgili birim yönetim kurullarınca incelenir ve mazeretleri geçerli görülenler kayıt haftasını takip eden ikinci hafta içerisinde ders kayıtlarını yaptırabilir.

(2) Belirtilen sürede ders kayıtlarını yeniletmeyenler, o yarıyılın derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremezler. 34 üncü maddede belirtilen izinli sayılma durumu hariç, kayıt yeniletmeyen öğrencinin kaybettiği süre, 5 inci maddede belirtilen öğretim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(3) Öğrenciler kaldıkları dersleri ilk açıldığında almak zorundadır. Ders kayıtlarında öncelikle alt sınıf dersleri alınır. Alt sınıflardan ders bırakılarak üst sınıflardan ders alınmaz.

(4) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenci bu derslerden notsuz muaf sayılabileceği gibi bu derslerin yerine başka ders alabilir.

(5) Birinci sınıf öğrencileri üst sınıflardan ders alamaz. Bununla birlikte birinci sınıf öğrencileri de ilgili yönetim kurulunca bazı derslerden muaf tutuldukları takdirde, bir üst sınıftan en fazla muaf oldukları ders saati kadar ders alabilirler.

(6) İkinci sınıf veya daha üst sınıflarda olan öğrencilerin alabilecekleri ders yükü 40 AKTS’yi geçemez. Ancak son yarıyılında bulunan öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarına bakılmadan, 45 AKTS’ye kadar artırılabilir. Son yarıyıl, bulunduğu yarıyılda aldığı tüm derslerden başarılı olması durumunda mezun olabileceği yarıyıldır.

(7) Not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükleri bulundukları yarıyılın ders yükünün 1/3’ünü aşmayacak şekilde artırılabilir. Bir öğrenci önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde bulunduğu yarıyıldaki ders yükünün 1/3’ünü aşmayacak şekilde üst yarıyıldan ders alabilir. Öğrenciler ders yüklerini öncelikle alt yarıyıl derslerinden tamamlamak zorundadır.

(8) Gerekli görüldüğü takdirde, bölüm başkanlıklarının önerisi ile ilgili birim yönetim kurulları tarafından seçmeli derslere öğrenci kotası konulabilir.

(9) Staj, endüstriye dayalı öğrenme ve mesleğe uyum programlarında başarısız olan veya bunları tamamlayamayan öğrenciler de aynı şekilde kayıt yenilemek zorundadır.

Yan dal programı

MADDE 16 – (1) Yan dal programı; bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası alabilmelerini sağlar. Yan dal ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

Çift anadal programı

MADDE 17 – (1) Çift anadal programı; herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlar.

(2) Çift anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Yaz öğretimi

MADDE 18 – (1) Yaz öğretimi, Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarının, yaz aylarında da değerlendirilmesi ve öğrencilerin yarıyıllarda alarak başarısız oldukları ve/veya alamadıkları veya notunu yükseltmek istedikleri dersleri, üst yarıyıllardan ders almalarına imkân sağlamak amacıyla Senato kararıyla açılabilir.

(2) Yaz öğretiminde eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Uzaktan eğitim

MADDE 19 – (1) Uzaktan eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde, basılı malzeme, radyo-televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılır, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekânda bulunmasını gerektirmez. Uzaktan eğitim ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarı ve Değerlendirme

Devam ve değerlendirme

MADDE 20 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Veteriner, diş hekimliği ve tıp fakültelerinde, ders ve sınıf geçme ile sınav esasları bu sisteme dayanılarak kendi yetkili kurullarınca belirlenir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 21 – (1) Başarı notunun belirlenmesinde, aşağıdaki tabloda gösterilen harf notları, 100 puan üzerinden not karşılıkları ve not katsayıları dikkate alınarak belirlenir:

Puanlar                        Notlar             Not katsayıları

90 -100                        AA                         4,00

80-89                           BA                          3,50

70-79                           BB                          3,00

65-69                           CB                          2,50

60-64                           CC                          2,00

55-59                           DC                          1,50

50-54                           DD                         1,00

40-49                           FD                          0,50

39 ve aşağısı                FF                           0,00

Devamsız                    F1                           0,00

(2) Aşağıdaki harfler ortalama hesabında dikkate alınmaz:

a) G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı.

b) K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız.

c) M: Muaf.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her öğretim yılı sonunda hesaplanır. Bu hesaplama sırasında öğrencinin akademik yarıyıl başarı not ortalaması (DNO) ve genel akademik başarı not ortalaması (GNO) olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(2) DNO hesaplamak için; bir öğretim yarı yılında alınan her dersin not katsayısı ile AKTS’si çarpılır ve bu çarpımlar toplanır. Elde edilen toplam, alınan derslerin haftalık AKTS toplamına bölünür. Elde edilen sonuç virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yazılır, virgülden sonraki üçüncü basamak beş veya daha büyük ise ikinci basamak bir yukarı yuvarlanır.

(3) GNO hesaplanmasında ise, DNO hesaplanmasındaki yol izlenir. Ancak, bir akademik yarı yılda alınan derslerin yerine, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren, içinde bulunulan akademik yılın sonuna kadar almış olduğu tüm dersler ve o derslerden almış olduğu geçerli son notlar dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Öğrenciye isteği üzerine, öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri, o derslerdeki başarı notlarını ve ağırlıklı not ortalamasını gösteren, bir not durum belgesi verilir.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 23 – (1) Öğrencilere, aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için harf notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.

(2) Bir dersin başarı notu, 8 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre ayrıca düzenleme yapılmaması halinde; ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı dikkate alınarak harf notu olarak belirlenir. Ancak, final veya bütünleme notunun 30’un altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir.

(3) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, G notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DD ve DC notu alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için, dersin son alındığı DNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Aksi takdirde, öğrenciler bu dersleri verildikleri ilk yarıyılda/yılda tekrar eder. Öğrenciler, FD, FF, F1 ve K aldıkları derslerden her koşulda başarısız sayılırlar ve başarısız olunan bu dersleri, verildikleri ilk yarıyılda/yılda almak zorundadırlar. Öğrenciler GNO’larını yükseltmek amacıyla bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak daha önce aldıkları ve başarılı sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Başarılı olup tekrar alınan dersler kayıt dönemi bittikten sonra bırakılamaz. Akademik ortalamalar hesaplanırken bu dersler için en son alınan not kullanılır.

(4) Akademik yıl bitiminde hesaplanan GNO’su 1,85’in altında olan öğrenciler sınıf tekrarına kalır ve izleyen öğretim yılının hem güz hem bahar yarıyıllarında yeni ders alamazlar. Başarısız oldukları dersleri tekrarlamaya devam ederler. GNO’su 1,85’in üzerinde olan öğrenciler bir üst sınıf öğrencisi sayılır. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler, sınıf tekrarı yaptığı öğretim yılında dereceye giremez, öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj yapamaz ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

(5) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesinden anlaşılan öğrenciye sıfır (0) puan verilir. Ayrıca bu durumdaki öğrenciler hakkında; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Programın süresi sonunda, disiplin cezası almamış, mezuniyet genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan mezunlara onur belgesi, 3,50 ile 4,00 arasında olan mezunlara ise üstün onur belgesi verilir.

Devam mecburiyeti

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında devamı zorunludur. Ancak bir dersin devam ve uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren, fakat sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin bu dersi tekrarında devam şartı aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrarladıkları dersin yapılacak ara sınavlarına katılmaları gerekir. Uygulamalarda başarısız olma durumunda, ders tekrarında devam şartı aranır.

(2) Herhangi bir dersten ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden olsa bile dönem itibariyle belirlenen devam şartlarını yerine getirmeyen öğrenci, 33 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen durumlar dışında, o dersten devamsız kabul edilerek F1 verilir.

Danışmanlık

MADDE 25 – (1) Öğrencilere; eğitim-öğretim konularında ve diğer hususlarda karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak için ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak birim yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından, yeteri kadar öğretim üyesi bulunmayan birimlerde mevcut öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir.

(2) Danışmanların görevlerine ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

Sınavlar

MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavlardır. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl/yıl sonunda; bütünleme sınavı, ait olduğu yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavlarının bitiminden en az bir hafta sonra olmak üzere Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır.

(2) Staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan birimlerde staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağını ilgili birim kurulları belirler.

(3) Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya tümü bir arada yapılabilir. Sözlü veya uygulamalı sınavların nasıl yapılacağı, ilgili bölümün görüşü alınarak ilgili birimlerin yönetim kurullarınca kararlaştırılır ve ilan edilir.

(4) Bir dersin öğretimi ile ilgili olarak yaptırılan araştırma, inceleme ödevleri ve kısa süreli bilgi yoklama sınavı ile öğretim uygulamaları da ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir.

(5) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerektiğinde bunların birbirleriyle bağlantılı olduğuna, dersi veren öğretim elemanının isteği ve bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili birimlerin yönetim kurulları karar verebilir.

(6) Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav programları; ilgili birimlerin dekanlık veya müdürlükleri tarafından, sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir.

(7) Mezun olabilmek için tek bir ders dışında bütün derslerini başarmış ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilere başarısız oldukları bu tek dersin devam koşulunu yerine getirmiş olmaları halinde, bu duruma geldikleri yarıyılın sonunda bir kez tek ders sınavı hakkı verilir. Bu sınavdan en az CC notu alan öğrenci başarılı sayılır. Başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi açıldığı dönemde tekrarlar. Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler de tek ders sınavına girebilir. Ancak tek ders sınav hakkını kullanan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(8) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavın kimin tarafından yürütüleceği ve değerlendirileceği, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birimin yönetim kurulunca kararlaştırılır.

Ara sınavların düzenlenmesi

MADDE 27 – (1) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihleri ilgili birimlerce sınavlardan en az on beş gün önce ilan edilir.

(2) Bir günde, öğretim programlarının aynı yarıyıl veya yıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Bu kural, tekrar edilen derslerin ara sınavları için geçerli değildir.

Ara sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 28 – (1) Ara sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde açıklanır.

Ara sınav not ortalaması

MADDE 29 – (1) Öğrencinin ara sınav not ortalaması, ara sınavlardan almış olduğu notların toplamının açılmış olan ara sınav sayısına bölünmesiyle bulunur. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

Yarıyıl ve yılsonu sınavına katılma şartları

MADDE 30 – (1) Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için;

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,

c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak,

ç) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak,

zorunludur.

Bütünleme sınavları

MADDE 31 – (1) Yarıyıl/yılsonu sınavlarında başarı notu FF, FD veya K olan öğrenciler için Senato tarafından belirlenen akademik takvime uygun olarak bütünleme sınavları yapılır.

(2) Başarı notu DC, DD ve üzeri olan öğrenciler de o yarıyılda/yılda aldıkları bu derslerin bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavına giren öğrenciler için bütünleme notu geçerlidir.

(3) Bütünleme sınavı sonunda başarı notları hesaplanırken ara sınav notları ortalamasının başarı notuna katkısı konusunda, 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

Sınav notuna itiraz

MADDE 32 – (1) Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yedi gün içerisinde açıklanır. Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez.

(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilirler. Dekanlık veya Müdürlükçe maddi hatası tespit edilen sınav sonuçları, ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendisine bildirilir.

(3) Öğretim elemanının not takdirine itirazda bulunulmaz.

(4) Sınav, staj, endüstriye dayalı öğrenme ve mesleğe uyum programı ile ilgili evrak, kapalı zarf içerisinde ilgili birim yönetimine teslim edilir. Söz konusu evrak, ilgili birimler tarafından iki yıl saklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve İzinli Sayılma, Kayıt Silme ve Sildirme

Mazeretler

MADDE 33 – (1) 24 ve 30 uncu maddelerdeki koşullara aykırı olmamak şartıyla devam, uygulama ve sınav şartlarından birini, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli bir nedenle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre, en az bir yarıyıl ise azami öğretim süresine eklenir. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin usulüne uygun olarak sağlık raporuyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin ortaya çıkması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi.

d) Öğrencinin, belgelendirmek şartıyla öğrenimine ara vermek zorunda kalması.

e) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası gerektiren mahkûmiyet hallerinin dışındaki hallerin bulunması.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden tutukluluğun takipsizlikle sonuçlanması veya üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi.

ğ) Kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsil etmesi veya Rektörlük veya ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlerin görevlendirilmesi.

h) İlgili yönetim kurulunun kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(2) İlgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara veren öğrenci, derslere devam şartını yerine getirememişse mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın başından başlayarak öğrenciliğine devam eder. Bu öğrenciler, ders kayıt işlemlerini o yarıyıla ders kaydı yaptıran öğrenciler gibi yaptırmak zorundadır.

(3) Mazeret sınavı hakkından yararlanabilmek için mazeretle ilgili belgelerin; mazeretin bitim tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde dekanlığa, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne verilmesi gerekir. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(4) Yarıyıl/yılsonu sınavının mazereti yoktur. Ara sınava ve/veya final ve bütünleme sınavının her ikisine birden giremeyen ve/veya tek ders sınavına haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla katılmayan öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulları tarafından kabulü halinde; ilgili öğretim elemanı ve bölüm tarafından belirlenen, dekanlıklar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüklerince onaylanan mazeret halinin kalktığı bir günde mazeret sınavı yapılır.

(5) Mazeret sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, ilgili birimlerin dekanlığı/müdürlüğü tarafından açıklanır.

İzinli sayılma

MADDE 34 – (1) Öğrencinin; haklı ve geçerli bir nedenle kayıt yaptıramaması, 33 üncü maddede sayılan önemli ve haklı nedenleri ve sorunları bulunması veya öğrenimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi imkanların doğması durumunda, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrencilere kanuni zorunluluk halleri dışında en çok iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süreleri, azami öğretim süresine eklenir. Ancak, bu tür izinler ile ilgili başvuruların, öğretim yarıyılının en geç ilk ayı içinde yapılması gerekir.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 35 – (1) Aşağıdaki hallerde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak,

b) Kendi isteği ile kaydının silinmesini istemiş olmak.

(2) Kayıt sildirme kararı öğrencinin adresine yazı ile bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenimi Tamamlama ve Diplomalar

Genel akademik başarı not ortalaması

MADDE 36 – (1) Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere aldıkları dersler, haftalık ders saatleri, AKTS ve başarı notlarını gösteren bir belge verilir. Bu belge üzerinde öğrencinin aldığı derslerin saatleri, AKTS’leri, ders başarı notu ve genel akademik başarı not ortalaması belirtilir.

(2) Kayıtlı olduğu bölümün/programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

(3) Yatay geçişle gelen bir öğrencinin, geldiği kurumdan aldığı derslere/kredilere ilişkin değerlendirmede 11 inci madde hükümleri uygulanır.

(4) Diploma almaya hak kazanan öğrencilerin bölüm derece sıralamasına girebilmesi için; bölümü normal eğitim-öğretim süresinde bitirmiş olması ve mezun olduğu bölüme en fazla ikinci sınıftan intibak yapması gerekir.

Mezuniyet için gerekli ders ve ders yükü sınırları

MADDE 37 – (1) Üniversitedeki her eğitim-öğretim birimi mezuniyet için gerekli toplam ders ve AKTS’sini kendi birim kurullarında belirleyerek Senatonun onayına sunar. Ancak bir programdaki toplam ders yükü, dört yıllık lisans programlarında en az 240, beş yıllık fakülteler için en az 300, altı yıllık fakültelerde 360, iki yıllık ön lisans programlarında ise en az 120 AKTS’yi kapsar.

(2) Bir dersin kredi değeri, o ders için belirlenen haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuvar ve uygulama saatinin yarısının toplamıdır. Bölümün önerisi, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla bazı ders ve çalışmalara özel kredilendirme yapılabilir.

Diplomalar

MADDE 38 – (1) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, diplomaları her eğitim öğretim yarıyılı/yılı sonunda verilir.

(2) Birimler tarafından verilecek diplomalar, Üniversite tarafından kabul edilen bir örneğe göre, her düzey için farklı hazırlanır.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere onaylı bir geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Diplomaların ön yüzünde; öğrencinin adı-soyadı, diploma numarası, mezun olduğu bölümün/programın adı, mezuniyet tarihi, fakültelerde Rektörün ve dekanın, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında ise Rektör ve müdürün imzaları bulunur.

(5) Diplomalara genel akademik başarı not ortalaması yazılmaz.

(6) Diplomanın arka yüzünde; öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, babasının ve annesinin adı, Üniversiteye kayıt tarihi, diploma düzenleme tarihi ve öğrenci numarası gibi bilgiler yer alır.

(7) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonuçlarına göre mezun olanların ilgili sınav döneminin bitimini izleyen ilk iş günü, tek ders sınavı sonucuna göre mezun olanların tek ders sınavını takip eden ilk iş günü, staj sonunda mezun olanların ise stajın komisyonca kabul edildiği günü takip eden ilk iş günü mezuniyet tarihi olarak belirlenir. Değişim programları, özel öğrencilik veya yaz okulu intibakı sonucunda mezun olanlara ise intibakın yapıldığı yönetim kurulu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak belirlenir.

(8) Lisans öğrenimine devam eden öğrencilerden kayıtlı olduğu programın ilk dört yarıyılındaki alması gereken bütün dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olanlara, kaydını sildirmesi şartıyla ön lisans diploması verilir. Ancak bu şekilde alınan diplomalara meslek belirtilmeden ilgili bölümde iki yıllık yükseköğrenim gördüğüne ilişkin ibare yazılır. Bu öğrencilerin mezuniyet tarihi ilgili yönetim kurulu karar tarihi olarak belirlenir.

Diplomanın kaybı halinde verilecek belge

MADDE 39 – (1) Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir. İkinci nüsha, Türkiye baskısı olan bir gazetede söz konusu belgenin/belgelerin kayıp olduğunun ilan edilmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenir.

Engelli öğrenciler

MADDE 40 – (1) Öğrencinin engeli nedeniyle bir dersin yükümlülüklerini yerine getiremediği hallerde öğrencinin talebi, danışmanının ve ders öğretim elemanının görüşü ve ilgili yönetim kurulunun kararıyla kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 2/8/2011 tarihli ve 28013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2005-2006 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilere, 17/7/2006 tarihli ve 26231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere 2/8/2011 tarihli ve 28013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.