11 Eylül 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29472

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –19/11/2005 tarihli ve 25998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Başkan: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanını,

c) Başkanlık: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığını,

ç) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü  kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

e) Hizmet grupları: Benzer ve eşit düzeydeki görev unvanlarının gruplandırılmasını,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

g) İlgili birim: 4636 sayılı Kanunda belirtilen merkez ve taşra birimlerini,

ğ) Merkez: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez teşkilatını,

h) Taşra: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge teşkilatını,

ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

i) Unvan değişikliği sınavı: En az orta öğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

j) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi, aynı fıkranın (d) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü,

2) Başmühendis,

3) Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef,”

“3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi”

“Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Avukat, Mühendis, Mütercim, Programcı, Tekniker, Hemşire, Teknisyen.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (h), (ı), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Başkanlıkta başmühendis, mühendis, uzman, eğitim uzmanı veya şef olarak iki yıl hizmeti bulunmak,”

“2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen görevlerden birinde Başkanlıkta en az iki yıl veya aynı fıkranın (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen görevlerden birinde Başkanlıkta en az beş yıl hizmeti bulunmak,”

“h) Memur, Santral Memuru, Sekreter, Veznedar, Tahsildar kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az altı ay çalışmış olmak,”

“ı) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak, Başkanlıkça düzenlenecek Bilgisayar İşletmenliği kursunda başarılı olmak, mezun olduğu okuldan bu dersi aldığını belgelendirmek şartlarından en az birine haiz olmak,

3) Başkanlıkta en az altı ay çalışmış olmak,”

“i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Başkanlıkta en az altı ay çalışmış olmak,”

“j) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

3) Başkanlıkta en az altı ay çalışmış olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“2) Bilgi işlem programlamada deneyimli olmak ve en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,”

“f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Bu unvanları veren meslek lisesi veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin birinci fıkrasında geçen “Şube müdürü ve depo müdürü kadrolarına” ibaresi “Şube müdürü kadrosuna” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15/B maddesinin birinci fıkrasında geçen “şube müdürü ve depo müdürü kadrolarına” ibaresi “şube müdürü kadrosuna” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.