8 Eylül 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29469

TBMM KARARI

TÜRKİYE’NİN ULUSAL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TERÖR TEHDİDİ VE HER TÜRLÜ GÜVENLİK

RİSKİNE KARŞI ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİRİ

ALMAK, IRAK VE SURİYE’DEKİ TÜM TERÖRİST ÖRGÜTLERDEN ÜLKEMİZE YÖNELEBİLECEK

SALDIRILARI BERTARAF ETMEK VE KİTLESEL GÖÇ GİBİ DİĞER MUHTEMEL RİSKLERE

KARŞI ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİN İDAME ETTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN HUDUT, ŞÜMUL,

MİKTAR VE ZAMANI HÜKÜMETÇE TAKDİR VE TAYİN OLUNACAK ŞEKİLDE, GEREKTİĞİNDE

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLMESİ, YABANCI SİLAHLI

KUVVETLERİN TÜRKİYE’DE BULUNMASI VE BU KUVVETLERİN HÜKÜMETİN BELİRLEYECEĞİ

ESASLARA GÖRE KULLANILMASI İLE HÜKÜMET TARAFINDAN BELİRLENECEK ESASLARA

GÖRE GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASI İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN

02.10.2014 TARİHLİ VE 1071 SAYILI KARARIYLA HÜKÜMETE VERİLEN BİR YILLIK İZİN

SÜRESİNİN ANAYASA’NIN 92’NCİ MADDESİ UYARINCA 02.10.2015 TARİHİNDEN

İTİBAREN BİR YIL DAHA UZATILMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1098                                                                                                 Karar Tarihi: 03.09.2015

Türkiye’nin güney kara sınırları boyunca ulusal güvenliğimize dönük risk ve tehditler artmaktadır. Irak’ın kuzey bölgesinde silahlı PKK terör unsurları varlığını sürdürmektedir. Suriye ve Irak’ta diğer terör unsurlarının sayısı ve ortaya koydukları tehditte de önemli artış gözlenmektedir.

Nitekim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararlarıyla, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını teyit etmiş, bu ülkelerdeki terör faaliyetlerini kınamış, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunmuştur.

Komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğünün, millî birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfeden Türkiye, terör gruplarının Irak’taki mevcudiyetine ve bunun doğurduğu tehditlere karşı askerî, siyasi ve diplomatik tedbir ve girişimlerini artırarak sürdürmek durumundadır.

Diğer taraftan, Suriye’de rejimin beşinci yılına giren şiddet politikalarının, terör gruplarına desteğinin ve halkının etnik ve mezhepsel farklılıklarını fiilî çatışmaya dönüştürme siyasetinin insani durum, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar bakımından yol açtığı risk ve tehditler devam etmektedir.

Bu çerçevede, ilk olarak 2007 yılında kabul edilen ve altı defa uzatılan Irak tezkeresi ile 2012 yılında kabul edilen ve bir defa uzatılan Suriye tezkeresinin 2014 yılında tek bir metin hâlinde kabulünü zaruri hâle getiren ve ulusal güvenliğimizi tehlikeye atabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin ulusal düzeyde tespit edilerek hayata geçirilmeye devam olunması, bunun yanı sıra DEAŞ ve benzeri terör örgütleriyle mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde Türkiye’nin de iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi önem taşımaktadır.

Bu mülahazalar ışığında, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, kriz süresince ve sonrasında hasıl olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin Hükûmetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 2/10/2014 tarihli ve 1071 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Hükûmete verilen bir yıllık izin süresinin, aynı kararda belirlenen ilke ve esaslar dâhilinde, 2/10/2015 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması, Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca Genel Kurulun 03.09.2015 tarihli 9’uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.