7 Eylül 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29468

YÖNETMELİK

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Başarısız ders: FD veya FF notu alınan dersi,

ç) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

d) Ders kredisi: Yarıyıl sisteminde haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmayı; yıl sisteminde bu değerlerin iki katını ifade eden ölçü birimini,

e) Ders tekrarı: Ders ve/veya uygulamalardan başarısız olma durumunda dersin tekrar alınması hâlini,

f) Diploma programı: Belirli bir alana yönelik olarak eğitim veren önlisans ve lisans öğretim programını,

g) DNO: Dönem (yarıyıl) not ortalamasını,

ğ) Eş değer diploma programı: İsimleri aynı olan ya da ilgili birim kurullarınca eşdeğer olarak kabul edilmiş olan diploma programını,

h) Fakülte: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülteyi,

ı) GNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

i) İkinci öğretim: Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimi,

j) Katkı payı: Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören örgün öğretim öğrencileri için ilgili mevzuatta belirlenen katkı tutarını,

k) Meslek yüksekokulu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunu,

l) OKÜ: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,

m) Öğrenci: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kayıtlı öğrenciyi,

n) Öğrenim ücreti: İkinci örgün öğretim öğrencileri için öğrenim ücretini,

o) Örgün öğretim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

p) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,

r) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu,

s) Yüksekokul: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı yüksekokulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Önlisans eğitim-öğretim süresi iki, azami dört yıldır. Meslek yüksekokullarında programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilir.

(2) Lisans eğitim-öğretim süresi dört, azami yedi yıldır. Bu programları başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin dışındadır.

(4) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın azami sürelerde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik durumları devam eder.

(5) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Eğitim-öğretim yarıyılları ve programları

MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde normal ve ikinci öğretim olmak üzere örgün eğitim-öğretim yapılır. Ancak; birim kurullarının gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açık, dışarıdan, uzaktan veya yaygın eğitim de yapılabilir.

(2) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri en az ondört hafta olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Yarıyıl sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Sınavlar, ortak zorunlu dersler, alan dışı seçmeli dersler ve telafi dersleri cumartesi günleri de yapılabilir.

(3) Birim kurulları, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunarlar. Senato tarafından karara bağlanan programlar ve akademik takvim, dekanlıklar ile yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerince yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç bir ay önce ilan edilir.

Çift anadal programı

MADDE 7 – (1) Çift anadal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürütmek suretiyle, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır ve bu program 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yan Dal Uygulama Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

Yan dal programı

MADDE 8 – (1) Yan dal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliği ile yürütülür. Bir lisans programına kayıtlı olan ve belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal programını izleme imkânı verilir. Yan dal programı, ayrı bir lisans programı değildir.  Yan dal programı 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yan Dal Uygulama Yönergesi hükümlerine  göre yürütülür.

Öğretim dili ve yabancı dil

MADDE 9 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Yabancı dil eğitimi, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Üst yarıyıldan ders alma

MADDE 10 – (1) Öğrenci; önceki yarıyıllardan başarısız dersinin olmaması, GNO’sunun 3.00 veya üzerinde olması ve akademik danışmanının onayının bulunması şartları ile üst yarıyıllardan ders alabilir. Üst yarıyıldan alınacak derslerin AKTS kredilerinin toplamı bir yarıyılda alınabilecek AKTS kredilerinin toplamından fazla olamaz. Öğrenci üst yarıyıldan ders alarak 5 inci maddede belirtilen öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Geçiş, Muafiyet, Ders Alma, Katkı Payı ve

Öğrenim Ücretine İlişkin Esaslar

Üniversiteye kayıt

MADDE 11 – (1) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi meslekokulu mezunu olmak,

b) ÖSYM tarafından yapılan merkezî sınavlar veya özel yetenek sınavı sonucuna göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olmak,

c) Başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde bir örgün öğretim programına kayıtlı olmamak.

(2) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre, Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanı istenir.

(3) Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında da belge isteyebilir.

(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını bizzat yaptırabildikleri gibi, noterden alınmış vekalet ile vekil kıldıkları kişiler aracılığı ile de yaptırabilirler. Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen tarihlerde başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder.

(5) Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlem başlatılır. Bu kişi, Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(6) Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu diploma programlarından herhangi birinden mezun olan öğrenciler aynı diploma programına, ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olsalar bile, ikinci kez kayıt yaptıramazlar.

Yatay geçişler

MADDE 12 – (1) Üniversiteye başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş ile ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Dikey geçişler

MADDE 13 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM tarafından lisans öğrenimine başlama hakkı verilen öğrencilerin, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden birim yönetim kurullarınca eş değer kabul edilenlerden muaf tutulmak ve kredileri de dikkate alınmak suretiyle, programdan almaları gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

Ders muafiyeti

MADDE 14 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için, ders kaydı yaptırdıkları tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu süre dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

(2) Yeni kayıt olduğu birimin Yönetim Kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri içerik, kredi/saat uyumluluğu ve başarı notu (en az CC) bakımından kontrol edip ilgili bölüm/program kurulunun görüşünü de alarak değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle muaf olacağını belirler. Muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır ve öğrencinin intibakının yapılacağı yarıyıl/yıl belirlenir.

(3) İntibakı yapılan bir öğrenci, intibakının yapıldığı yarıyıldan önceki yarıyıllara ait muaf olmadığı dersleri tamamlamak zorundadır.

Kayıt yenileme ve ders alma

MADDE 15 – (1) Bütün öğrenciler, ders kayıtlarını akademik takvimde belirlenen gün veya günlerde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödeyerek internet üzerinden dersleri seçmek suretiyle yenilemek zorundadırlar. Mazereti olanların durumu, yarıyılın ilk haftası içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, ilgili birim yönetim kurullarınca incelenir ve mazereti geçerli görülenler, yarıyılın ikinci haftası içerisinde ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirlenen sürede kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılın derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kayıt yenileme tarihleri Senato tarafından uzatılabilir. Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları dersleri, daha önce almadıkları/alamadıkları dersleri, bulundukları yarıyılın derslerini almak; varsa daha sonra not yükseltmek amacı ile almak istedikleri dersleri almalıdırlar. Üst yarıyıllardan veya not yükseltme amaçlı olarak alınan dersler dâhil öğrencinin aldığı derslerin AKTS kredilerinin toplamı her bir yarıyıl için en fazla 45 AKTS olabilir. Öğrencilerin dönem dışında yaptıkları/yapacakları stajlar her bir yarı yılda alınabilecek AKTS toplamının dışındadır.

(3) Staj, endüstriye dayalı öğrenme ve mesleğe uyum programlarında başarısız olan veya bunları tamamlayamayan öğrenciler, aynı şekilde kayıt yenilemek zorundadırlar.

(4) Kayıt yenileme ve ders alma işlemlerine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 16 – (1) Katkı payı ve öğrenim ücretleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesindeki hükümlere göre alınır.

(2) Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamayacağından, öğrenciye katkı payı ve öğrenim ücretini ödemediği yarıyıllar için öğrenci belgesi verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Akademik Danışmanlık ve Devam Mecburiyeti

Dersler

MADDE 17 – (1) Önlisans ve lisans programlarında ders geçme sistemi uygulanır.

(2) Önlisans ve lisans programlarındaki dersler; zorunlu, seçmeli, önkoşul, önkoşullu veya uygulamalı ders olarak sınıflandırılabilir.

(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saati, kredi değeri ve varsa önkoşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Derslerin AKTS kredileri öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredileridir. Derslere ait AKTS kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak 1 kredi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

(5) Önlisans veya lisans programlarından mezun olabilmek için alınması gereken dersler, ilgili birim kurulları tarafından belirlenir ve Senato onayından sonra yürürlüğe girer.

Akademik danışmanlık

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin öğrenim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere ilgili birim öğretim üyeleri arasından, öğretim üyesi bulunmayan veya yeterli olmayan birimlerde ise, diğer öğretim elemanları arasından bölüm/program kurulunca akademik danışmanlar belirlenir.

(2) Akademik danışmanların görevleri ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Devam mecburiyeti

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında devamları zorunludur. Ancak, bir dersin devamı ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam şartı aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin ara sınavlarına ve başarı notu hesabına katkısı olan tüm yarıyıl içi faaliyetlerine katılmaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Not Değerlendirmelerine İlişkin Esaslar

Sınav ve sınav dönemleri

MADDE 20 – (1) Sınavlar; aşağıda belirtilen ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavlardan ibarettir:

a) Ara sınav; derslerin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınav veya sınavlardır.

b) Yarıyıl sonu sınavı; derslerin verildiği yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

c) Yıl sonu sınavı; yıl esasına göre eğitim veren akademik birimlerin yıl sonunda yaptıkları sınavdır.

ç) Mazeret sınavı; ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle sınavlara giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır.

d) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını elde eden öğrencilere tanınan sınav hakkıdır. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl/yıl sonu notu yerine geçer. Öğrenci, devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu derslerden, bütünleme sınavına giremez. Başarı notu hesabında, bütünleme sınavına giren öğrencinin bütünleme sınavı notu, girmeyen öğrencinin ise yarıyıl/yıl sonu sınavı notu geçerli sayılır. Seminer, staj, uygulama, klinik, atölye, laboratuvar çalışması ve diğer inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri etkinliklerden bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağı, ilgili bölümün önerisi ve ilgili birim kurulu kararı ile tespit edilir.

e) Tek ders sınavı; 22 nci maddedeki şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olabilmek için tek dersi kalmış olan öğrencilerin bu dersten veya GNO’su 2.00’ın altında olan öğrencilerin GNO’sunu 2.00’a çıkarabilmek için istediği bir dersten girebileceklari sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen veya GNO’su 2.00’ın altında kalınan yarıyılı takip eden yarıyıl başlamadan önce akademik takvimde belirtilen zamanda, öğrencinin ilgili birime yazılı müracaatı ile yapılır. Bu dersin başarı notunun belirlenmesinde yalnızca tek ders sınavı notu dikkate alınır.

f) Ek sınav; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi  gereğince yapılan sınavlardır.

(2) Sınav sonuçları, öğrenci işleri bilgi sistemi üzerinden öğrencilere duyurulur.

(3) Staj ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan birimlerde staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı, ilgili birim kurulları tarafından belirlenir.

(4) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birleşimi şeklinde yapılabilir. Dersi veren öğretim elemanı, sınavların nasıl yapılacağı hakkında, yarıyıl başında bölüm başkanlığını ve öğrencileri bilgilendirir.

(5) Yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınav programları, birimlerce hazırlanır ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

(6) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanlarının sınav yarıyılında Üniversitede bulunmaması halinde sınavın kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim kurullarınca kararlaştırılır.

(7) Derse devam eden öğrencilerin sayısının fazla olması nedeni ile dersin, öğrencileri gruplara ayırarak yapılması durumunda her grubun ham başarı puanı, o grubun dersini veren öğretim üyesi tarafından verilir. Sınıfın bağıl değerlendirme sisteminde bir bütün olarak değerlendirilmesi ise, o dersin verildiği bölümün dersin sorumlusu olarak belirlediği öğretim üyesi tarafından, tüm grup başarı puanlarının birlikte ele alınmasıyla gerçekleştirilir.

(8) İkinci öğretim; öğretim süreleri, önlisans ve lisans düzeyinde sürdürülecek öğretimin esasları, devam, ara sınav sayısı, bunların başarı notuna katkısı, uygulama şartları ve eğitim-öğretimle ilgili diğer konularda normal öğretimden hiçbir farklılık taşımaz. Normal ve ikinci öğretimin dersleri ve uygulamaları her birinin kendi eğitim saatleri içinde yapılır.

(9) Sınavlar teknolojik gelişmelere bağlı olarak kamera ve benzeri teknik donanımlarla izlenebilir.

Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar

MADDE 21 – (1) İlgili birim kurullarınca aksi yönde karar alınan dersler hariç, her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihleri, her yarıyılın ilk iki haftası içinde, bölüm/anabilim dalı başkanlıklarının teklifi ile ilgili dekanlık/müdürlükçe ilan edilir.

(2) Bir dersin eğitim-öğretimi kapsamında yaptırılacak olan araştırma, inceleme ödevleri, kısa sınavlar, projeler ve benzeri çalışmalar, dersin başarı notunu değerlendirme şekli ve ders içeriği ile birlikte dersin öğrenciye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ile ilgili konular, eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir.

(3) Bir günde, eğitim-öğretim programlarında aynı yarıyıl/yıl için öngörülen derslerden en çok ikisinin arasınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılabilir. Tekrara kalınan, not yükseltmek için veya üst yarıyıllardan alınan derslerin ara sınavları aynı gün yapılabilir.

(4) Ara sınav sonuçları en geç ilgili dönemin son iki haftasından önce ilan edilir.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 22 – (1) Öğrenciler derslerin yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorundadırlar. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;

a) İlgili derse kaydını yaptırmış,

b) Teorik derslerin en az %70’ine katılmış,

c) Uygulamalı derslerde en az uygulamanın %80’ine katılmış,

ç) Uygulamalarda başarılı ve varsa verilen projeleri tamamlamış,

d) O derse ait ara sınavlarından en az 25 ortalamayı tutturmuş,

olmak gerekir.

Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notları

MADDE 23 – (1) Bir dersteki başarı durumu, başarı notu ile belirlenir. Başarı notu, o derse ait yarıyıl içinde yapılan çalışmalarda sağlanan yarıyıl içi başarı notu ile yarıyıl sonunda yapılan sınavlarda sağlanan başarı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl içinde yapılan çalışmalar; uygulama, ödev, kısa sınav, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardır. Yarıyıl sonu sınavının ders başarı notuna etkisi en az %40 en çok %60 olacak şekilde, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ancak final notunun  30’un  altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir.

(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı, öğrencinin harf notunu belirlemek için bağıl veya mutlak değerlendirme sistemlerinden birini kullanır.

a) Bağıl değerlendirme sistemi: Öğrencinin başarı notu; ara sınav (lar), yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavından alınan notların bir arada değerlendirilmesiyle, sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak, sınıf ortalaması ve notların istatistiksel dağılımı dikkate alınarak hesaplanır. Bu değerlendirme sonunda her öğrenciye dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından biri, tablonun ilk sütununda yer alan sınırlar dikkate alınmaksızın verilir.

b) Mutlak değerlendirme sistemi: Öğrencinin başarı notu, ara sınav (lar), yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavından alınan notların bir arada değerlendirilmesiyle ham başarı notu olarak belirlenir. Mutlak değerlendirme sisteminde, aşağıdaki tabloya göre ham başarı notuna karşılık gelen harf notu verilir.

      Ham Başarı Notu                    Harf Notu                      Katsayı

              90-100                                  AA                                4

               80-89                                   BA                              3,5

               70-79                                   BB                                3

               60-69                                   CB                               2,5

               50-59                                   CC                                2

               45-49                                   DC                              1,5

               40-44                                   DD                                1

               30-39                                   FD                               0,5

                0-29                                    FF                                0

(3) Değerlendirmeler sonunda;

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten DC veya DD notlarından birini alan öğrenci,  mezun olma aşamasında 2.00 GNO’ya sahip olmak şartıyla o dersi başarmış sayılır.

c) Bir dersten FD veya FF alan öğrenci, o dersi başaramamış sayılır.

ç) Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirilmesi: Devamsızlık ve mazeretli durumlarda;

1) Yeterli (Y), yetersiz (YS), muaf (MU), devamsızlık nedeni ile başarısız (DS), uygulamada başarısız (UB) notları verilir. Y notu; staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Yatay geçiş yolu veya ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, bölüm başkanlığının önerisi üzerine birim yönetim kurullarınca kabul edilen dersler için de MU notu verilir. Staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere, YS notu verilir.  MU notları öğrencilerin GNO hesabında dikkate alınmaz. Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışında eğitim gören öğrencilerin yurt içi veya yurt dışında aldığı derslerin not girişleriyle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

2) DS notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DS notu, Yarıyıl Not Ortalaması (DNO) hesabında FF notu gibi işlem görür.

d) Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye sıfır (0) notu verilir.

e) Sınavlarda kopya hazırlayan, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır (0) notu verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Not ortalaması

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin başarı durumları; bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait DNO ve almış oldukları tüm dersler için GNO ile izlenir.

(2) Not ortalaması; 23 üncü maddeye göre derslerden alınan notlardan her birinin katsayısının, o dersin Senato tarafından belirlenen AKTS kredisinin çarpılması ile bulunan sayıların toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ortalamaların kayda geçmesinde virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya beşten büyükse ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır.

Başarılı öğrenciler

MADDE 25 – (1) Normal öğretim süresine göre bulunduğu yarıyıldan başarısız notu ve alt yarıyıllardan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası almamış başarılı öğrencilerden yarıyıl sonunda öğrencinin devam etmekte olduğu programın Senatoda kabul edilmiş olan derslerinde, o yarıyıla ait DNO’su 3.00-3.49 arasında olanlar onur öğrencisi; 3.50-4.00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir ve kendilerine belge verilir. Bu başarı, öğrencinin not belgesinde belirtilir.

Ders tekrarı

MADDE 26 – (1) Bir dersten FF, FD, YS, UB veya DS alan veya dersi normal yarıyılında alamayan öğrenciler; bu dersi, verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler, seçmeli ise danışmanın onayı ile, sonradan programdan çıkarılan dersler ise, akademik danışmanının önerisi üzerine kayıtlı oldukları birim kurulunca uygun görülen dersleri alabilirler.

(2) Erasmus, Farabi ve benzeri değişim programlarında başarısız olunan dersler, ders tekrarından sayılır. Öğrencinin gittiği değişim programında alıp başarısız olduğu dersler için AKTS kredileri dikkate alınarak bölüm kurulunun önerisi ve birim kurulu kararı ile eşdeğer dersler belirlenir.

(3) Muaf sayıldığı derslerden not yükseltmek için yeniden bu dersleri almak isteyen öğrencilere, söz konusu dersi ikinci kez alıyormuş kabul edilerek işlem yapılır.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 27 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları, muaf, başarılı veya şartlı başarılı oldukları dersleri, o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilir. Bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları gerekir. Başarılı dersin tekrarında, devam şartı aranmaz; ancak, öğrencilerin dersin yapılacak ara sınavlarına ve başarı notu hesabına katkısı olan tüm faaliyetlerine katılmaları gerekir. Tekrar edilen derslerde alınan son not, GNO hesabında dâhil edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 28 – (1) Yarıyıl başarı notu sonuçları, sınav yarıyılının bitiş tarihinden itibaren Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden en geç bir hafta içinde ilan edilir.

(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğrenciler veya öğretim elemanları, maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içerisinde, ilgili bölüm/program başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. Bölüm/program başkanı, sınav evrakını sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili anabilim dalı başkanına incelettirir. Gerektiğinde bölüm başkanı, bölüm kurulunun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olması koşuluyla, ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik bir komisyon kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon kararı, ilgili birim yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Maddi hatası tespit edilen not, en geç yedi gün içinde Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler, İzinli Sayılma

Mazeretler

MADDE 29 – (1) Ders kaydını yapamayan, uygulamalara katılamayan veya ara sınava giremeyen öğrencilerin ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilecek haklı ve geçerli mazeretleri şunlardır:

a) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine göre öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince belgelenmiş olmak şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi,

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretime ara vermek zorunda olduğunun mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen belge ile belgelenmesi,

e) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

ğ) Öğrencinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgeli iş Üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması,

h) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(2) Haklı ve geçerli mazereti nedeniyle ara sınava katılmayan ve mazeretinin bitiminden en geç yedi gün içerisinde durumunu belgeleyerek başvuran öğrencilerin mazeret sınavları, birim yönetim kurullarınca tespit edilecek tarihlerde yapılır.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili birim yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin 22 nci maddede yer alan devam koşullarını sağlamaları gerekir.

(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(5) Yarıyıl sonu sınavı, yılsonu sınavı, bütünleme ve tek ders sınavlarına mazeret sınav hakkı tanınmaz.

(6) Mazeret sınavına girmeyen/giremeyen öğrenciye, ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

İzinli sayılma

MADDE 30 – (1) 29 uncu maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yarıyılının ilk ayı içinde öğrenimine ara vermek durumunda kalan öğrenci, mazereti sebebiyle kullanamadığı süre için 19 uncu maddede belirtilen devam koşullarını sağlamaması halinde, o yarıyıl veya yıl izinli sayılır.

(2) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrencilerden, 19 uncu maddede belirtilen devam koşulları aranmaz ve ara sınav ve/veya yarıyıl sınav hakları saklı tutulur.

(3) İlgili birim yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle sağlık, tutukluluk hali, askerlik gibi sebepler hariç olmak üzere, izinli sayılma süresi en çok bir eğitim-öğretim yılıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar, Kayıt Silme ve Değişim Programları

Mezuniyet

MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabilmesi için bağlı olduğu program kurulu tarafından belirlenerek Senatoca onaylanan toplam AKTS kredisini alması, varsa stajlarını başarmış olması ve o programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için almış olduğu bütün kredili dersleri en az DD notu ile başarmış olması gerekir. Öğrenci daha önce aldığı ve başarısız olduğu (FF, FD, DS) dersleri tekrar alarak en az (DD) ile başarmak zorundadır. Ayrıca, öğrencinin daha önce aldığı ve başarısız olduğu (YS, UB) kredisiz dersleri tekrar alarak (Y) notu ile başarmış olması gerekmektedir.

(3) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine ilgili birim kurulunun onayı ile uygun görülen aynı AKTS kredisini sağlayacak şekilde eşdeğer dersleri alabilir veya bu dersten muaf sayılabilirler. Öğrencilerin dersten muaf sayılması durumunda muaf sayıldığı dersin AKTS kredisine en az eşdeğer başka bir dersi, tek bir dersin gerekli AKTS kredisini sağlamaması durumunda ise, birden fazla dersi almak zorundadır.

(4) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için almaları gereken toplam AKTS kredisi, ön lisans programlarında 120 ve lisans programlarında 240’tır.

Diplomalar

MADDE 32 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına kayıtlı öğrenciler, 31 inci maddede belirtilen hükümleri sağlamaları halinde; programın tamamlanmasını takip eden sınav yarıyılı sonunda, önlisans veya lisans diploması almaya hak kazanırlar.

(2) Mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün dersleri, uygulamaları ve bunların AKTS kredilerini, aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmaları, başarı notları ve varsa yarıyıl/yıl onur derecelerini de birlikte belirten bir belge verilir.

(3) Bir öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyılında almak zorunda olduğu dersleri şartlı başarı veya başarı ile tamamlayarak ilk iki yıl GNO'sunun en az 2.00 olması, önlisans diploması için gerekli olan AKTS kredisini tamamlaması ve devam ettiği lisans programından kaydını sildirmesi koşullarıyla, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, önlisans diploması verilebilir.

(4) Disiplin cezası almamış ve GNO'su 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu öğrencilere, ilgili birim tarafından onur veya yüksek onur belgesi verilir.

(5) Birimler tarafından verilecek diplomalar, önlisans ve lisans düzeylerinde her düzey için farklı şekilde düzenlenir ve Senato tarafından kabul edilen bir örneğe göre bastırılır. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan birimlerde diplomalar hem Türkçe hem de ilgili yabancı dilde hazırlanır.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

(7) Diplomalar Senatonun uygun gördüğü örneğe göre hazırlanır.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 33 – (1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin aşağıdaki hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması,

b) Açık öğretimle eğitim-öğretim yapan ve kontenjan sınırlaması olmayan akademik birimler dışında, bir başka yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde asil öğrenci olarak kaydının bulunduğunun belirlenmesi.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydını sildirme isteğini yazılı olarak talep etmesi.

(3) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendi gereği silinebilir.

Değişim programları

MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları arasında yapılacak olan anlaşmalar ile öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde, öğrenciler, bir veya iki yarıyıl süreyle, yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelere gönderilebilirler. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dönüşte aldığı derslerin başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine, birim yönetim kurulunca belirlenecek değişim koordinatörünün önerisi ve ilgili birimin görüşü üzerine ilgili birim yönetim kurulu karar verir. Öğrencinin izlenmesi, değişim koordinatörleri tarafından yapılır.

(2) Değişim programlarında, AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir. Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının ödenmesine ilişkin hususlar, ikili anlaşmalara göre yürütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 35 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin işleri

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 26/7/2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.