7 Eylül 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29468

YÖNETMELİK

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerde kayıtlara, lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Güz ve bahar yarıyılları ve Senato tarafından karar verilmesi hâlinde yaz dönemini de kapsayan, yarıyıl esasına göre düzenlenen ve eğitim-öğretime başlama ve bitirme tarihlerini gösteren dönemi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa kredi transfer sistemini,

ç) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan anabilim dalını,

d) Anabilim dalı akademik kurulu: İlgili anabilim dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulunu,

e) Anabilim dalı kurulu: Anabilim dalının bilim dalı başkanlarından oluşan kurulunu; anabilim dalının, yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

g) DNO: Dönem not ortalamasını,

ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

h) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ı) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü müdürü: Üniversiteye bağlı enstitü müdürlerini,

j) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü müdürünün gösterdiği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

k) GNO: Genel not ortalamasını,

l) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği, enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesini,

m) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

n) Lisansüstü eğitim: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan eğitimi,

o) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans ve doktora programı öğrencisini,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

p) ÖYP: Öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunun uygun gördüğü yükseköğretim kurumlarında açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

r) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

s) Senato: Üniversite Senatosunu,

ş) Tez: Yüksek lisans ve/veya doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

t) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

u) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezini,

ü) Ulusal kredi sistemi: 1 saat teorik ders veya 2 saat laboratuvar-uygulama karşılığı 1 kredi olan ulusal kredi sistemini,

v) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersini,

y) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

z) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,

aa) Yarıyıl: Cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç, en az 14 haftayı kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yılda Senato tarafından belirlenen güz ve bahar yarıyılı dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

bb) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

cc) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

çç) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulüne ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar, lisansüstü öğretim yapan anabilim dalları ile aynı adı taşırlar. Enstitü, ilan edilmesi düşünülen lisansüstü öğrenci kontenjanları için bünyesindeki anabilim dalı başkanlıklarından bir yazı ile görüş alır. Enstitü anabilim dalları, kendi akademik kurullarında alacakları kararları, enstitü müdürlüğüne bildirir. Enstitü kurulu, anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayısı ve mevcut imkânları dikkate alarak kontenjanlarla ilgili son şekli karara bağlar. Enstitü, öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programlarının adlarını ve her programa kabul edilecek öğrenci sayısını ve son başvuru tarihini ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde enstitüye yazılı olarak başvurarak hangi anabilim dalında eğitim görmek istediklerini bildirir. Adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde en fazla iki anabilim dalına başvurabilir. Aday öğrencilerin kayıt işlemleri enstitü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirme jürisi, anabilim dalı kurulu önerileri dikkate alınarak üç asıl ve iki yedek üye olmak üzere, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Değerlendirme sonuçları sınavdan sonra, jüri başkanı tarafından enstitüye en geç üç iş günü içinde bildirilir.

(3) Yüksek lisans programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip olması ve yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

b) Adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 veya YÖK tarafından bu sınava eş değer kabul edilen sınavlardan bu puana karşılık gelecek olan taban puanı almış olması gerekir.

c) Adayların, enstitü kurulu tarafından belirlenen en az lisans not ortalamasına sahip olması gerekir.

ç) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES standart puanının ya da aldığı eş değer taban puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, varsa geçerli olan KPDS, ÜDS, YDS gibi yabancı dil taban puanının %10’u, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %20’si alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.

d) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans mezuniyet not ortalaması YÖK eşdeğerlik tablosu esas alınarak sıralanır ve yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.

e) Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesinde adayın lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı YÖK eşdeğerlik tablosuna göre 100 üzerinden karşılığına dönüştürülür ve 100 üzerinden bir bilim sınavı/mülakat yapılır. Mülakat sınavına girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.

f) Yüksek lisans giriş sınavı başarı puanı 55 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre sıralanır ve kontenjan dâhilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kesin kayıtlar enstitü müdürlüğü tarafından yapılır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Fen Bilimleri Enstitüsü doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve eğitim fakülteleri diplomasına; fen fakülteleri, fen-edebiyat fakülteleri fen bölümü ve mühendislik fakülteleri mezunlarının ise lisans veya tezli yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları; Sosyal Bilimler Enstitüsünün doktora programlarına başvuracak adayların ise bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Yüksek lisans diploması ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen diğer sınavlardan eş değer taban puanı almış olması gerekir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü programlarına ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak, Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı Senato tarafından belirlenir.

c) Doktora programına öğrenci kabulünde geçerli olan KPDS, ÜDS, YDS gibi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eş değeri bir puan; yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden geçerli olan yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senatoca karar verilir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

d) Doktora adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde; ALES standart puanının ya da aldığı eşdeğer taban puanının %50’si, YDS ya da eşdeğer taban puanının %15’i, lisans veya varsa tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, mülakat sınavı sonucunun %20’si alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

e) Doktora giriş sınavı başarı puanı 65 ve daha fazla olan adaylar puan sırasına göre sıralanır ve kontenjan dâhilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans diploması ile başvurularda lisans, yüksek lisans diploması ile başvurularda ise yüksek lisans mezuniyet ve yabancı dil puanları yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kesin kayıtlar enstitü müdürlüğü tarafından yapılır.

(5) Sanatta yeterlilik programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlar haricinde, ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eş değeri bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak, sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde geçerli olan KPDS, ÜDS, YDS gibi geçerli olan yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senatoca karar verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.

c) Üniversite, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(6) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulünde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için gerekli yüksek lisans ve doktora şartlarını sağlamış olmak, TÖMER’in açacağı Türkçe dil bilgisi seviye tespit sınavında yeterli olmak şartı aranır.

(7) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık programı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(8) Yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim yaptırılacak anabilim dallarının adları, bu programlara alınacak öğrenci sayıları, varsa öğrencilerde aranacak nitelikler, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar enstitü anabilim dalı başkanlıklarının görüşleri de alınarak ilgili enstitü kurulu tarafından tespit edilir ve daha sonra Üniversite tarafından ilan edilir. Bu ilanda yabancı öğrenci ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kontenjanları da ayrıca belirtilebilir. Enstitü anabilim dalı başkanlıklarının önerisi ile söz konusu ilan ilgili enstitü tarafından her yarıyıl başında verilebilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans ve/veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

ç) Lisans ve/veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisansüstü program için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda en fazla iki ders alabilir. Alınan bu dersler öğrencinin lisansüstü programda alması gereken AKTS hesabına dâhil edilir. Bilimsel hazırlık programında lisans programlarından da ders aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden yeterli sayılma şartları, ilişik kesme ve diğer hususlar, bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak yürütülür.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans programı sürelerine dâhil edilmez. Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları anabilim dalı akademik kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı derslerinden en az CC notu alması ve programı en az 4,00 üzerinden 2,00 genel not ortalamasıyla tamamlaması; bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinden en az CB notu alması ve programı en az 4,00 üzerinden 3,00 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir.

Özel öğrenci kabulü ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrenciler, lisansüstü eğitimde alacakları derslerin toplam kredi sayısının en çok %50’sini özel öğrenci olarak alabilir. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde diğer lisansüstü öğrencilere uygulanan ölçütler göz önüne alınır. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir. Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz. Özel öğrenciler ders saati başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenecek katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

(3) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dâhilinde, belli bir süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü öğrencilerin, yeterli oldukları derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması; bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında anabilim dalı kurulu önerisi ile enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir. Bu kapsamda öğrenimlerinin belirli bir aşamasındaki öğrenciler karşılıklı bir protokole dayandırılmış uluslararası ortak programa da dâhil edilmiş ise, ortak programa yönelik protokolün hazırlanmasında ve konuya ilişkin diğer hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Aynı kapsamda Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, bu anlaşma hükümleri ve diğer mevzuat hükümleri, ilgili kurulların kararlarına göre yürütülür.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yatay geçişlere ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili enstitü bünyesindeki başka anabilim dalında veya başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ve her yarıyıl başında ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir.

b) Yatay geçişle alınacak öğrenci sayısı ve gerekli şartlar anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yatay geçiş için başvuracak öğrencilerin dilekçelerine; kayıtlı bulunduğu programda aldığı dersleri ve notlarını, kayıt tarihini, okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu gösteren bir belgeyi eklemeleri gerekir.

c) Tez aşamasındaki öğrencilerin yatay geçiş talepleri; öğrencinin (b) bendinde belirtilen belgeleri ve çalışma konusu ile ilgili durumu incelenerek anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

ç) Tezli ve tezsiz programlar arasında yatay geçiş talepleri, anabilim dalı kurulu tarafından (b) bendinde belirtilen belgeler incelenerek ve öğrencinin programa geçişinin uygun olup olmayacağına ilişkin bir rapor tutularak enstitüye bildirilmesi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

d) Yatay geçiş için öğrencinin, programın kabul şartlarını taşıması ve geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 4,00 üzerinden en az 2,50, doktora için 4,00 üzerinden en az 3,00 ya da 100’lük not sisteminde Yükseköğretim Kurulunun belirlediği eşdeğerlik tablosundaki bu notlara karşılık gelen not olması gerekir.

e) Yatay geçişler, her yıl ilan edilen tarihlerde yapılır. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına, anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

f) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin, programını tamamlama süresi, daha önce kullandığı süre de dâhil olmak üzere, bu Yönetmelikte yer alan programın süresidir.

g) Daha önce alınmış olan derslerin kabulü veya kredi eşdeğerliği ile öğrencinin derslerden muafiyeti, anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

ğ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesine göre araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir üniversitede lisansüstü eğitim gören öğrenciler, ilgili anabilim dalının teklifi, EYK kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar. Ancak bu öğrencilerin mezun olabilmek için 11 inci maddede öngörülen not ortalamalarını sağlamaları gerekir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 8 – (1) 4 üncü maddedeki giriş sınavlarında yeterli olup adları, programın kontenjanı dikkate alınarak enstitü müdürlüğünce yapılan ilanda asıl aday listesinde yer alan öğrenci adayları; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilan tarihini izleyen kayıt için belirtilen süreler içinde enstitü müdürlüklerine teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Bu süre içinde kaydını yaptırmayanlar yerine yedek listedeki öğrenci adayları sıra ile davet edilir.

(2) İlan edilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü dersler ve ders seçimi

MADDE 9 – (1) Lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların kredi saatleri, okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri, enstitüyü oluşturan anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine mayıs ayı içerisinde enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki öğretim dönemlerinde uygulanır.

(2) Öğrencinin kaydolduğu bir dersin sınavına girebilmesi için; o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir.

(3) Danışmanlar her yarıyıl başında lisansüstü öğrencilerle birlikte açılan dersler içerisinden alınacak dersleri belirler ve enstitüye bildirir. Öğrenciler yarıyıl başladıktan sonra ilk iki hafta içerisinde danışmanının uygun görüşünün alınması koşuluyla o yarıyıl programda mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir.

(4) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler güz ve bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatta belirlenen ve enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Öğrenimini azami sürede tamamlayamayan öğrenciler katkı payı veya öğrenim ücretini ödemekle sorumludur. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) İlgili öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödeyerek tekrar edeceği ders veya derslere kayıt yaptırmaları zorunludur.

(6) Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler sınavlara alınmaz ve o yarıyıl almakla yükümlü oldukları derslerden başarısız sayılırlar. Bu hallerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.

(7) Öğrenci danışmanının görüşü doğrultusunda, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer anabilim dalı, enstitü ve başka yükseköğretim kurumlarındaki enstitülerden bir dönemde en fazla iki ders alabilir.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Öğrenciye verilecek ders başarı notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav ve/veya proje, seminer, laboratuvar çalışmaları gibi yarıyıl içi çalışmalar notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması ilgili öğretim elemanının yarıyıl başında verdiği ders işleyiş programı doğrultusunda belirlenir. Bir yüksek lisans veya doktora dersinin başarı notu, ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalar notu ile yarıyıl sonu sınav notu ortalamasının toplamı sonucu bulunur. Öğrencinin dersten yeterli sayılabilmesi için bu notun yüksek lisans için en az (CC), doktora için en az (CB) olması gerekir. Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için Senatoca gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(2) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Ders başarı notları

MADDE 11 – (1) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu, o derse ait yarıyıl içinde yapılan çalışmalarda sağlanan yarıyıl içi başarı notu ile yarıyıl sonunda yapılan sınavlarda sağlanan başarı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl içinde yapılan çalışmalar; uygulama, ödev, kısa sınav, proje, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardır. Yarıyıl sonu sınavının ders başarı notu, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı, öğrencinin harf notunu belirlemek için bağıl veya mutlak değerlendirme sistemlerinden birini kullanır.

a) Bağıl değerlendirme sistemi: Öğrencinin başarı notu; ara sınav(lar), yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavından alınan notların bir arada değerlendirilmesiyle, sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak, sınıf ortalaması ve notların istatistiksel dağılımı dikkate alınarak hesaplanır. Bu değerlendirme sonunda her öğrenciye dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından biri, tablonun ilk sütununda yer alan sınırlar dikkate alınmaksızın verilir.

b) Mutlak değerlendirme sistemi: Öğrencinin başarı notu, ara sınav(lar), yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavından alınan notların bir arada değerlendirilmesiyle ham başarı notu olarak belirlenir. Mutlak değerlendirme sisteminde aşağıdaki tabloya göre ham başarı notuna karşılık gelen harf notu verilir.

      Ham Başarı Notu        Harf Notu                           Katsayı

            90 – 100                    AA                                   4,00

             85 – 89                     BA                                   3,50

             80 – 84                     BB                                   3,00

             75 – 79                     CB                                   2,50

             70 – 74                     CC                                   2,00

             60 – 69                     DC                                   1,50

             50 – 59                     DD                                   1,00

             30 – 49                     FD                                   0,50

              0 – 29                       FF                                    0,00

(3) Değerlendirmeler sonunda;

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini almış olan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Doktora programında ise bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) notlarından birini almış olan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersten (DC), (DD), (FD), (FF) notlarından birini alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır. Doktora programında ise bir dersten (CC), (DC), (DD), (FD), (FF) notlarından birini alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır.

c) Enstitü yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilere, ilgili yarıyılın son haftasına kadar ara sınav hakkı tanınır. Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye sıfır (0) notu verilir.

ç) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen, girip başarısız olan ya da not yükseltmek isteyenler bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.

d) Kredisiz derslerin, seminerlerin ve dönem projesinin değerlendirmesi ile devamsızlık ve mazeretli durumlarda;

1) Başarılı (S), başarısız (U), devamsızlık nedeni ile başarısız (DS), uygulamada başarısız (U) ve eksik (E) notlarından biri verilir. (S) notu; kredisiz dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Ayrıca, yatay geçiş ve özel öğrenci olarak enstitüye kaydolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca kabul edilen derslerin notu olduğu şekliyle kabul edilir. (U) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir. (S) ve (U) notları öğrencilerin GNO hesabında dikkate alınmaz. Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışında eğitim gören öğrencilerin yurt içi veya yurt dışında aldığı derslerin not girişleriyle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

2) (DS) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (DS) notu, dönem not ortalaması (DNO) hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

3) (E) notu; yarıyıl sonu sınavına girmeyenlere verilir.(E) notu verilen her dersin eksik sınavı, bu dersin verildiği yarıyılı izleyen ilk yarıyıl kayıt dönemi başlamadan önce yapılır. Öğrencinin bu sınavda aldığı not, yarıyıl sonu sınavının notu olarak değerlendirilir. Bu sınava girmeyen öğrencinin notu kendiliğinden (FF) veya (U) notuna dönüşür. Ancak, haklı ve geçerli mazeret hallerinde anabilim dalı kurulunun önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile eksik sınavının süresi bir sonraki sınav döneminin sonuna kadar uzatılabilir. Bu durumda (E) notu DNO hesabında dikkate alınmaz.

Not ortalamaları

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin başarı durumları her bir yarıyıl için dönem not ortalaması ve tüm yarıyıllar için de genel not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Dönem not ortalaması, öğrencinin ilgili dönem derslerinden aldığı notların ve genel not ortalaması ise öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren bütün dönemlerin derslerinden almış olduğu notların derslerin kredi değeri ile çarpımlarının toplamının toplam krediye bölünmesiyle bulunan ağırlıklı aritmetik ortalama hesaplanarak elde edilir. Tekrar edilen derslerden en son alınan not hem genel not ortalaması hesabında, hem de derslerin ait olduğu dönemin dönem not ortalaması hesabında dikkate alınır.

Ders saydırma

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki bir lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, tez danışmanının ve anabilim dalı kurulunun önerisi ile ders yüküne sayılmak üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Ders saydırma işlemleri öğrencinin enstitüde ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır.

Ders tekrarı

MADDE 14 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu başarı notu olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri, dersin verildiği yarıyılda kayıt yaptırarak ve devam koşulunu sağlamayanlar ise derslere devam etmek suretiyle tekrarlamak ve başarmak zorundadır. Öğrenciler, başarısız oldukları ve açılmayan seçmeli dersler yerine isterlerse danışmanının ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer seçmeli dersleri alabilir. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla dersleri tekrarlayabilir veya seçmeli dersler yerine danışmanınca kabul edilen dersleri alabilir. Ancak, bu durumda ders alma talebi ders kayıt süresi içinde danışman ve anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü yönetim kurulu onayına sunulur.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 15 – (1) Enstitülerde yabancı dil hazırlık sınıfı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yürütülür. Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı enstitü öğrencilerinin; kayıt, eğitim-öğretim, başarı ve muafiyet gibi işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programlarını kazanan öğrenciler, kabul edildikleri programda yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olması durumunda, muaf olanlar hariç, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak ve devam etmek zorundadırlar.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamamlanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, eş zamanlı olarak yüksek lisans, ders, seminer, tez gibi çalışmaları yürütemezler.

İlişik kesme

MADDE 16 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencilerin enstitü yönetim kurulu kararıyla ilişiği kesilir:

a) Bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlar.

b) Kendi isteğiyle yükseköğretim programından ayrılmak isteyen öğrenciler.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre ilişiği kesilenler.

İzinli sayılma

MADDE 17 – (1) Lisansüstü öğrencileri, belgelemek koşuluyla, aşağıdaki nedenlerle enstitü yönetim kurulu kararı ile izledikleri programlardan bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izinli sayılabilir:

a) Meslekleri ve lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak öğretim amacıyla süreli olarak yurt dışında veya aynı amaçla süreli olarak yurt içi bir kuruluşta görevlendirilmesi.

b) Askerlikle ilgili mazeretlerinin bulunması.

c) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması.

ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

d) Birinci derecede yakınının hastalığı veya ölümü.

e) Tutukluluk hali.

f) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi.

g) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

ğ) Enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) İzinli sayılma nedenlerinin ortaya çıkması hâlinde öğrencinin en geç 7 iş günü içinde anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye başvurması ve gerekçelerini belgeleri ile kanıtlaması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programı

MADDE 18 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programları, anabilim dalı akademik kurulunun başvurusu ve enstitü kurulu önerisi üzerine Senato kararı ile YÖK’e sunulur ve YÖK’ün uygun kararı ile açılabilir.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci danışmanının da görüşü alınarak doktora programındaki seçmeli derslerden de en fazla iki ders alabilir. Ayrıca, öğrenci anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer anabilim dalı, enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en fazla iki ders alabilir.

(3) Öğrenci, her yarıyıl tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(4) Tezli yüksek lisans programları yurt içi ve yurt dışı ortak yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin teklifi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlendiği şekilde uygulanır. Yurt içi ile ilgili programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 20 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık programı hariç tezli yüksek lisansın program süresi iki yıldır. Azami süresi üç yıldır.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Kredili derslerini ve seminer çalışmasını başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanının ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için takip eden yarıyıl içinde tekrar tez sınavına girme hakkı verilir. Bu savunma sınavında da başarısız olan öğrenci takip eden yarıyıllarda tekrar sınava alınabilir ya da anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni dersler alabilir veya tez konusu değiştirilerek öğrenimine devam edebilir.

Danışman atanması

MADDE 21 – (1) Danışman önerisi ve değişikliği aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

a) Tezli yüksek lisans programında, birinci yarıyıl başında, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak enstitü anabilim dalı kurul kararı ile yapılan tez danışmanı önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Öğrencinin talebi, danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda enstitü anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyelerinden de atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.

b) Yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, danışmanlarının da istemesi halinde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(2) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç derslerin tamamlanmasını izleyen yarıyılın başında, ilk hafta içerisinde, öğrencinin danışmanı ile birlikte hazırladığı tez konusunu anabilim dalı kurul kararı ile enstitüye önerir. Süresinde tez konusunu önermeyen öğrenci o dönem için kayıt yaptırmamış sayılır.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12'dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece ÖYP ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına anabilim dalı kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

Tezli yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın görüşü alınarak enstitü anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tez jürisi oluşturulurken biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki öğretim üyesi yedek üye olarak belirlenir.

(3) Öğrenci; jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar hazırladığı tezini ve intihal tespit programından alınan raporu anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez çalışması dinleyiciye açık olarak sunulur. Tez sınavı, öğrencinin sunumundan hemen sonra sınav jüri üyeleri tarafından 45 ilâ 60 dakika sürecek şekilde yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Kabul kararı salt çoğunlukla verilmişse olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi kabul edilen öğrenci en geç bir ay içinde gereğini yaparak tezini ilgili enstitüye teslim eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 23 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin, enstitünün belirlediği sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciye ortak diploma verilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program, toplam 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Raporu başarısız bulunan öğrenci izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülür. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, öğrenci enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer anabilim dalı, enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en fazla üç ders alabilir.

Danışman atanması

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı, anabilim dalı kurul kararı ile her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini birinci yarıyılın başında ders danışmanı olarak belirler. Danışman enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Öğrencinin talebi, danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami 3 yıldır. Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin yeterli sayılması için aldığı tüm derslerden yeterli, (CC) veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,00 genel not ortalamasını elde etmesi ve dönem projesinden yeterli olması gerekir. Bu süre içerisinde eğitimin tamamlanamaması hâlinde 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 27 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak yüksek lisans programlarında mezun olan öğrenciye ortak diploma verilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 28 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için toplam 240 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de toplam 300 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 14 ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrenci anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer anabilim dalı, enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en fazla iki ders alabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Öğrenci her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleşik doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin teklifi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlendiği şekilde uygulanır. Yurt içi ile ilgili programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Süre

MADDE 29 – (1) Doktora programı tamamlama süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık programı hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yıldır. Azami süreleri yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9 yıldır. Uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir. Tez çalışma süresi dört yarıyıldan az olamaz. Öğrenci doktora programının gereklerini yerine getirdiği takdirde azami süreden önce de mezun olabilir.

(2) Doktora programı derslerinin yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlanması gerekir. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ve genel not ortalaması 3,00 altında kalan öğrenci için 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında yeterli bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürede tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanın, tez izleme komitesinin ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 30 – (1) Tez danışmanı; birinci yarıyıl başında, öğretim üyeleri arasından, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak, enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Gerekli hallerde öğrencinin talebi, mevcut danışmanın görüşü ve anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda enstitü anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyelerinden de atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.

(2)  Yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, danışmanlarının da istemesi halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(3)  Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

Yeterlik sınavı

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavları yılda iki kez olmak üzere güz veya bahar yarıyılı içerisinde yapılır. Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

(3) Yeterlik sınavları, danışmanın görüşü alınarak, anabilim dalı kurulu tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla beş kişilik sınav jürisi kurar.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri gerekir. Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Tez izleme komitesi

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanının görüşü alınarak enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi üyesi diğer bir anabilim dalı, enstitü ve yükseköğretim kurumlarından da olabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez izleme komitesi başkanı, tez önerisini sözlü savunmadan en az on beş gün önce anabilim dalı başkanlığı kanalı ile enstitüye iletir ve enstitü de tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini yazılı olarak bir tutanakla bildirmek durumundadır. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç iş günü içinde enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci için 2547 sayılı Kanunun ilgili madde hükümleri uygulanır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 34 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, danışmanın görüşü alınarak enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Doktora tez savunma jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Doktora tez jürisi kurulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

(3) Tez izleme komitesi başkanı, öğrencinin, jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar hazırladığı tezini ve öğrenci tarafından düzenlenecek intihal tespit programından alınan raporu anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne sunar. Enstitü tarafından kendilerine tez teslim edilen jüri üyeleri, tez teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tez izleme komitesi başkanının başkanlığında toplanarak öğrenciyi sınava alır.

(4) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Tez çalışması dinleyiciye açık olarak sunulur. Tez sınavı öğrencinin sunumundan hemen sonra sınav jüri üyeleri tarafından 60 ilâ 90 dakika sürecek şekilde yapılır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde 29 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 35 – (1) Tez sınavında yeterli olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin enstitünün belirlediği sayıda ciltlenmiş kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora programlarında mezun olan öğrenciye ortak diploma verilir.

Sanatta yeterlik çalışması

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altı yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 37 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları; sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen 3 gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içinde gereğini yaparak tezini, sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39 – (1) 4/8/2013 tarihli ve 28728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İstisna

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi, 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.