5 Eylül 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29466

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI

OYUN VE OYUNCAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Oyun ve Oyuncakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Oyun ve Oyuncakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Oyun ve Oyuncakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk dünyasında yer alan oyun ve oyuncakların ortaya konulmasıyla toplumda kültürel oyun ve oyuncaklara yönelik kültürel bir bilinç oluşturmak.

b) Çocuklara yönelik eğitim uygulamalarıyla kültürel oyun ve oyuncakların eğitim sistemi içerisinde yer almasına ve uzun erimde millî kimliğin inşasına katkı sağlamak.

c) Kültürel oyunların neler olduğunu ve nasıl oynandığını materyalleri ile birlikte ortaya koymak.

ç) Bu alanda yazılmış kitapların ve kültürel oyuncakların arşivini yapmak.

d) Kültürel oyun ve oyuncakların eğitim kademelerinde bilinmesi ve kullanılmasına yönelik eğitim ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.

e) Bu alanda bilimsel çalışmaların yapılması ve arttırılmasını sağlamak.

f) Kültürel oyun ve oyuncakların yaygınlaştırılmasına yönelik çeşitli yayınların hazırlanması, basılması ve dağıtılmasını sağlamak.

g) Kültürel oyun ve oyuncakların okul öncesi ve ilkokul eğitiminde kullanımına yönelik öğretmenlere eğitim vermek ve uzun vadede bu eğitimleri yaygınlaştırmak.

ğ) Kültürel oyun ve oyuncaklara yönelik video kayıtları, fotoğraflar, kültürel oyuncak ve oyunlara yönelik kitapların sergilendiği bir Türk Dünyası Oyun ve Oyuncakları Müzesi açmak.

h) Türk toplumlarının yaşadıkları ülkelerden veri toplama aşamasında elde edilen kültürel oyunlara yönelik yazılmış çocuk kitaplarının yer aldığı ve çocukların bu kitapları okuyup inceleyebilecekleri çocuk kütüphanesi alanını müze içerisinde oluşturmak.

ı) Toplumsal farkındalık yaratılması amacıyla çocukların içerisinde inceleme ve uygulama etkinliği yapabilecekleri bir Türk Dünyası oyun ve oyuncak otobüsünün tasarımı ve bu otobüs ile öncelikle Eskişehir’de, uzun vadede ise bütün Türkiye’de çocuklara gezici tanıtım ve eğitim hizmeti sunmak.

i) Kültürel oyun ve oyuncaklara yönelik bilgi düzeyinin arttırılması amacıyla; çocuklara yönelik Türk Dünyası Oyun ve Oyuncakları Merkezi Çocuk Dergisi, yapılan bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılması ve arttırılması amacıyla da uluslararası hakemli Türk Dünyası Oyun ve Oyuncakları Dergisi yayımlamak.

j) Elde edilen veriler doğrultusunda toplumun bilinçlenmesini ve eğitimcilerin faydalanmasını sağlayacak Türk Dünyası Oyun ve Oyuncakları başlıklı kitap hazırlamak.

k) Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayının düzenlenmesi ve bu konuda yapılacak olan yeni bilimsel çalışmalara ışık tutmak.

l) Türk toplumları arasında kültürel birliğin oluşmasını sağlamak ve dünyada Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Türk Dünyası Çocuk Oyunları Olimpiyatları düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eğitim faaliyetleri kapsamında; öğretmen eğitimleri, seminerler, konferans ve çalıştaylar düzenlenmek.

b) Yayın faaliyetleri kapsamında; kitap, kitapçık, hakemli dergi, çocuk dergileri, broşür, albüm, katalog basmak.

c) Bilimsel faaliyetler kapsamında; kurultay, kongre, çalıştay, panel, konferans düzenlemek, araştırma ve projeler geliştirmek ve uygulamak.

ç) Toplumu bilinçlendirme kapsamında; uygulama ve deneyimlemenin yer aldığı müze kurmak, gezici tanıtım ve uygulama otobüsü tasarlamak, fotoğraf ve oyuncak sergileri, olimpiyat, yarışma, şenlik düzenlemek.

d) Kurumlarla işbirliği kapsamında; ortak faaliyetlere yönelik anlaşma, protokol, sözleşme yapmak, ortak araştırma ve projeler geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcıları vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı olarak görevli öğretim üyelerinden en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak belirleyip görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek ve çalışmalarını düzenlemek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bütçesini ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programı ile bütçesini Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen Müdür dâhil beş asil ve dört yedek üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yedek üyelerden birisi görevlendirilebilir. Oy hakları olmadan, müdür yardımcıları da Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Gerekli hallerde olağanüstü toplantı düzenlenebilir. Yönetim Kurulu toplantı gündemi, saati ve yeri, Müdür tarafından üyelere, toplantı gününden en az bir hafta önce bildirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına yönelik planlama yapmak, karar almak ve yürütmek.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek.

c) Yürütülen programlara katılacak çocuk ve gençlerin seçim ölçütlerini ve etkinlik takvimini belirlemek.

ç) Yıllık etkinlik raporunu, Merkezin bütçesini ve bir sonraki yıla ait çalışma programı ile bütçesini düzenlemek.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen en az beş ve en fazla onbeş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli öneri ve katkılarda bulunmak.

c) Gerektiğinde Yönetim Kurulu ile istişare toplantıları yapmak.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet alanları dikkate alınarak farklı merkez birimleri ve süreli proje grupları oluşturulabilir.

(2) Merkez birimleri ve proje grupları; Ar-Ge faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Merkez bünyesinde geçici bir süre için oluşturulur. Birim ve proje grupları Müdüre bağlı olarak çalışır. Proje gruplarında görevlendirilecek teknik veya idari personelin seçilmesi ve görev tanımının belirlenmesini Müdür sağlar. Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir veya daha fazla merkez birimi veya proje grubu kurulabilir. Bu birim ve grupların çalışmaları Yönetim Kurulunun belirlediği ve Müdürün yürüttüğü esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.