4 Eylül 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29465

YÖNETMELİK

Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nişantaşı Üniversitesi enstitülerinde yürütülen lisansüstü eğitim programlarına kayıt ve kabul esasları, devam, sınavlar, tez ve başarı değerlendirmelerini içeren lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1)Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim dalı: 3 Mart 1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

c) Anabilim dalı başkanlığı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüler bünyesinde eğitim programı bulunan anabilim dalı başkanlıklarını,

ç) ANO: Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması; öğrencinin her yarıyılda aldığı derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait kredi ile çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın kredi toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanmasını,

d) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalaması; ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait kredi ile çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın kredi toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanmasını,

e) Bitirme projesi: Tezsiz yüksek lisansta kredisiz bitirme projesi dersin kapsamında öğrencinin hazırladığı raporu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması ve bitirme projesi dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya doktoralı öğretim elemanını,

g) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,

ğ) EASD: Enstitü Anasanat Dalını,

h) Enstitü: Nişantaşı Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ı) Enstitü Kurulu: Enstitüler bünyesindeki ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü Yönetim Kurulu: Nişantaşı Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim kurullarını,

j) Mütevelli Heyeti: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını,

m) Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Nişantaşı Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,

ö) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,

p) Üniversite Yönetim Kurulu: Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

r) Üniversite kredisi: Nişantaşı Üniversitesi ders saatini,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Ortak Hükümler

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarının kontenjanları, ilgili enstitü kurulları tarafından belirlenir ve Senatoya sunulmak üzere Rektörlüğe bildirilir.

(2) Rektörlük, enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programlarının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son başvuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri ilan eder.

Eğitim-öğretim süresi ve ücreti

MADDE 6 – (1) Üniversitede yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora eğitim-öğretimi ücretlidir.

(2) Yüksek lisans, doktora ve/veya bilimsel ve yabancı dil hazırlık programlarının ücreti, ders başına eğitim-öğretim ücretleri, tez ücreti, bitirme projesi dersi ücreti ve ön kayıt ücreti akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere, Mütevelli Heyet tarafından yeniden belirlenir. Program ücreti Tezli Yüksek Lisans programları için dört yarıyıl kapsamındaki 24 kredilik ders yükü, kredisiz seminer dersi ve yüksek lisans tezi karşılığıdır. Program ücreti Tezsiz Yüksek Lisans programları için üç yarıyıl kapsamındaki 30 kredilik ders yükü ve bitirme projesi karşılığı, Doktora ve Sanatta Yeterlik Programları için ise sekiz yarıyıl kapsamındaki 24 kredi ders yükü, yeterlilik dönemi, seminer dersi ve doktora tez dönemi karşılığıdır. Yüksek lisans programları, sanatta yeterlik ve doktora programları için normal öğrenim süresi içerisinde bitiremeyerek ek süre alan öğrenciler Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ek öğrenim ücretini öderler.

(3) Bir eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencinin herhangi bir sebeple üniversiteden eğitim dönemi başlamadan kaydını sildirmesi halinde, kaydı yapılan yarıyıla ait ve önceki yarıyıllara ait öğrenim ücreti iade edilmez. Bir eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencilerden ilgili programa ilişkin tüm programa ait toplam öğrenim ücretinin tamamını ilk kayıt esnasında ödemiş olanların kayıt yaptırdıkları ya da yeniledikleri başlayacak olan yarıyıl ve önceki yarıyıllara ait kısımları kesilerek geri kalan miktar kendilerine iade edilir. Öğrenim ücretlerini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o dönem için ders kayıtları yapılmaz, yenilenmez.

(4) 17 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü gereğince kaydını sildiren öğrencilere, talepleri halinde kayıt sildirme tarihinden sonraki eğitim süresine ilişkin eğitim ücreti Rektörlükçe iade edilir.

Başvuru şekli

MADDE 7 – (1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten belgeler ile ilgili enstitü yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri de ekleyerek akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar.

(2) Başvuru için gerekli diploma yurt dışından alınmış ise, diplomanın YÖK tarafından denkliğinin onandığına dair belgenin aslı veya üniversite tarafından onaylanmış suretinin ya da YÖK’e denklik başvurusunda bulunulduğuna dair belgenin aslı veya onaylı suretinin sunulması gerekir. Denklik belgesinin aslının ilk yarıyılın sonuna kadar ibraz edilmesi zorunludur.

(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversitesi tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(4) Askerlik durumuna ilişkin işlemler ise adayın beyanına ve talebine ilişkin gerçekleştirilir.

Başvuru koşulları

MADDE 8 – (1) Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’e başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Enstitüler bünyesinde yürütülen her tezli yüksek lisans programına hangi ALES puan türüyle başvuru yapılacağı, ilgili anabilim dalı başkanlığı önerisi, ilgili enstitü kurul kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve anabilim dalı başkanlığınca yapılacak olan aday değerlendirmeye ilişkin bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb. diğer belgeleri ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, senato tarafından belirlenir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara bağlı ana sanat dallarına ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz.

(3) İngilizce dilinde veya İngilizce ağırlıklı yürütülen yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde YDS’den en az 50 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından eşdeğer puan almak şartı aranır. Öğrenci kabulü için ALES ve yabancı dil puanı dışında lisans not ortalaması, mülakat, referans mektubu, yüksek lisans amacına ilişkin kompozisyon, benzeri diğer hususlar veya şartlar Senato tarafından belirlenir. Değerlendirmeye tabi birden çok husus bulunması halinde ALES puanı yüzde 50’den aşağı olmamak üzere dikkate alınır.

(4) İngilizce dilinde veya İngilizce ağırlıklı yürütülen yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yukarıda belirtilen yabancı dil puan belgesine sahip olmayan yüksek lisans adayları; Üniversitenin yabancı dil yeterlilik sınavına girmek ve bu sınavdan eşdeğer düzeyde puan almak zorundadırlar. Bu sınavda da başarısız olan adaylar, esasları Senatoca belirlenmek üzere Nişantaşı Üniversitesi Hazırlık Okulunda öğrenim ücretini ödemek koşuluyla yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilir. Bu programın süresi azami iki yarıyıl olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere öğrenim ücretini ödemek koşuluyla en fazla iki yarıyıl daha ek süre ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile verilebilir. Hazırlık programında geçirilen süre öğrenim süresine dâhil edilmez.

(5) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans diplomasına veya lisans diplomasına veya koşullu ön kabul için tezli yüksek lisans veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Adayların; ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde olmak kaydıyla, yüksek lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 55 puana ya da lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 80 standart puana ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınav türlerinin birinden eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olması aranır. Senato en az puan limitlerini yükseltebilir.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Doktora programına başvuran adaylar gerekli dil puanını yerine getiremiyorlar ise, diğer tüm şartları karşılayabiliyor olmaları durumunda özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilir, daha sonra yeterlilik sınav dönemine kadar gerekli dil puanını belgelendirip ilgili enstitüye sunmaları koşuluyla öğrencilik hakkı elde ederler.

(7) Başvurusu kabul edilen doktora öğrenci adayı mülakata alınır. Mülakat jürisi ilgili anabilim dalının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci kabulünde ALES puanı, yabancı dil puanı, mülakat ve lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme sırasında ALES puanı yüzde 50’den aşağı olmamak üzere dikkate alınır. Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir.

(8) Lisans diploması ile doktora programına başvuracak adaylar için, lisans mezuniyeti başvurduğu program ile ilgili bir alandan olmayanlar, lisans diploması ile doğrudan doktora programına kabul edilmezler.

(9) Sanatta Yeterliliğe başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar haricinde, lisans diploması ile başvuranlardan 70 puan olmak üzere ALES’in sözel kısmından 55 standart puandan az olmamak koşulu ile, ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan muadili puan alma şartı bulunmaktadır.

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili ana bilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan en az üç öğretim üyesinden oluşan bir program kabul komisyonu kurulur. Komisyon, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yapacağı inceleme sonucunda adayların programa kabulü konusundaki önerileri oluşturur. Kesin kabul, program kabul komisyonu önerilerinin enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. Tezli ve tezsiz olarak yürütülen yüksek lisans programlarına kabul aşamasında adayın hangi programa tezli veya tezsiz kabul edildiği belirtilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla, yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların başvuru, kabul, kayıt ve başvuru değerlendirmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Kesin kayıt

MADDE 10 – (1) Programlara girmeye hak kazanan adaylar Üniversite tarafından istenen belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca oluşturulan kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya belirleyeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir.

(2) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.

Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Lisans derecesini başvurdukları tezli yüksek lisans programıyla ilgili bir alandan almamış olan adayların eksikliklerini gidermek amacıyla adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programında yer alacak dersler ana bilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. İki yarıyıl içinde derslerin tamamından başarılı olan öğrenci, ilgili yarıyıla ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile lisansüstü programa devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrenciler için aranacak lisans mezuniyet türü ve diğer kriterler, ana bilim dalı başkanlarından gelen öneriler doğrultusunda ilgili enstitü kurulunda karara bağlanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisansüstü programından ilişiği kesilmemiş olan ve belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu öğrencilerde tezli yüksek lisans programlarında ALES puan şartı, doktora programlarında yabancı dil belgesi şartı aranmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilerin, 6 ncı maddede belirtilen eğitim-öğretim ücretini ödemeleri gerekir. Özel öğrencilere uygulanacak kabul şartları ilgili kurulca belirlenir.

(2) Özel öğrencilerin alacakları veya muaf tutulacakları toplam ders sayısı lisansüstü programındaki alınması gereken toplam kredi ve derslerin yüzde 50’sini aşamaz.

(3) Bu özel öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır ve kendilerine başarılı oldukları dersler ve bu derslerden aldıkları notları gösteren enstitü onaylı bir belge verilir.

(4) Bu Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde, yüksek lisans programları için ALES ve doktora programları için yabancı dil sınavında geçerli puanı alarak başarılı olan öğrenciler sınav tarihini takip eden yarıyılda ilgili enstitünün herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkını elde ederler. Kesin kayıt konusunda 10 uncu madde hükümleri uygulanır. Ancak, özel öğrenci statüsünde alınmış ve başarılı olunmuş derslerin son iki akademik yıl içinde alınmış olmaları zorunludur.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Üniversitedeki bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık hariç en az, bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla başvurabilir.

(2) Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için öğrencinin ilk girdiği enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden başarılı olmuş ve yatay geçiş yapmak istediği lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması gerekir. Tezsiz bir programdan tezli programa geçişte öğrenci belirli derslerden muaf olabilir. Ancak bu muafiyet, aldığı derslerin yüzde ellisinden fazlası olamaz ve öğrenci en az bir dönem tezli programda okumak zorundadır.

(3) Üniversitenin enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişler için de aynı koşullar aranır.

(4) Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programa sayılacağı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bu öğrencilerin programlardan almış ve başarmış oldukları derslerin eşdeğerliği konusundaki değerlendirmeler ilgili anabilim dalı başkanlığınca atanan bir kurul tarafından yapılır.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kayıt yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrencilere, Rektörlük tarafından bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir.

(2) Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci kimlik kartını iade eder. Yıpranan kimlik kartı yenisi ile değiştirilir.

(3) Kimlik kartının kaybedilmiş olması durumunda öğrencinin, kimliğinin kaybolduğuna dair bir dilekçeyle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması üzerine, kendisine ücret mukabili yeni kimlik kartı düzenlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için program ücretinin veya ders ücretinin ödenmiş olması zorunludur. Yüksek lisans ve doktora programlarının tez ve bitirme projesi aşamasındaki öğrencilerinin her yarıyıl tez ve bitirme projesine kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemi yapılmaz.

(2) İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemek istedikleri yarıyılın ücreti dahil olmak üzere geriye dönük öğrenim ücretinin tamamını ödemiş olması koşuluyla kayıtları yenilenir. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler, azami öğrenim sürelerini tamamlayıp tamamlamama durumlarına göre 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri gereğince ve Mütevelli Heyeti tarafından kayıt yeniledikleri öğrenim yılı için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıtlarını yenileyebilirler. Kayıt yenilemedikleri dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyıla ait derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim süresinden sayılır. Kayıtsız geçirilen yarıyılın öğrenim ücretinin dörtte birini ödemek koşuluyla takip eden yarıyıl başında kayıt yenilenebilir.

(4) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturdukları ders programlarını ders danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden şahsen sorumludur ve ders kayıtlarını bizzat kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. Ders alma işlemini tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 16 – (1) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgeleri ile birlikte kayıt dondurma talep formu doldurarak akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilgili enstitüye yaparlar. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle ve ilgili yönetim kurulunca, istekte bulunan öğrencinin kaydı bir defada en çok iki yarıyıl için dondurulabilir:

a) Öğrencinin; üniversite hastaneleri, olmadığı takdirde diğer sağlık kuruluşlarından alınacak raporla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin doğal afete uğradığının mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi.

c) Belgelenmiş olmak kaydıyla anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması.

ç) Öğrencinin tutukluluk hali.

d) Kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması. Öğrencinin yurt dışında geçici olarak eğitim programına katılması.

e) Öğrencinin; ne suretle olursa olsun askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

(3) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması halinde belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerden aranacak belgeler ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

(4) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için öğrencinin ilgili yarıyıla/yarıyıllara ait öğrenim ücretinin en az üçte birini ödemesi koşulu aranır. Aksi halde kayıt dondurma talebi işleme konulmaz.

Kayıt silme

MADDE 17 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan bir öğrencinin ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir

(3) İlişiği kesilen öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Dersler ve Başarı Değerlendirmesi

Akademik takvim

MADDE 18 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, enstitülerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlarına ilişkin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl içi sınav ve yarıyıl sonu sınav tarihleri, öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ve benzeri konulara ilişkin tarihler akademik takvimde belirtilir.

Eğitim ve öğretim dönemleri

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlarında eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Yarıyıl esasına göre eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

Dersler ve başarı değerlendirmesi

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür. Kredili derslerden başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıdaki gibidir.

Başarı Derecesi                    Başarı Notu                     Puanı

Pekiyi                                    AA                          4.00      90-100

İyi-Pekiyi                               BA                          3.50      85-89

İyi                                          BB                          3.00      80-84

Orta-İyi                                  CB                          2.50      75-79

Orta                                       CC                          2.00      65-74

Başarısız                                FF                           0.00      64 ve altı

Muaf                                      MU                         --           --

Final Sınavına Girmedi          FG                          0.00     0.00

Devamsız                               DZ                          0.00      0.00

(2) Tezli yüksek lisans seminer dersi, tezsiz yüksek bitirme projesi dersi, tezli yüksek lisans tezi, yeterlilik sınavı ve doktora tezi başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıdaki gibidir.

Başarı Derecesi       Başarı Notu

Başarılı                               S

Başarısız                            F

Ağırlıklı genel not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 21 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının ders kredisi ile çarpılmasından bulunan toplam sonucun toplam krediye bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.

(4) Seminer dersi / bitirme projesi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak notlandırılır ve ortalamaya katılmaz.

(5) Öğrencinin tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersten başarılı sayılabilmesi için minimum (2,00 – CC) notuna sahip olması gerekir. Tezli yüksek lisans programlarında bir öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması en az (2,50 – CB) olmaması durumunda tez dönemine geçemez.

(6) Öğrencinin doktora programlarında bir dersten başarılı sayılabilmesi için minimum (2,50 – CB) notuna sahip olması gerekir. Bir öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması en az (3,00 – BB) olmaması durumunda yeterlilik sınavına giremez ve yeterlilik sınavına giremeyen ya da başarılı olamayan öğrenci tez dönemine geçemez.

Disiplin

MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Devam zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin yüzde 70’ine, uygulamaların ise yüzde 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam konusu, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından izlenir ve denetlenir. Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

(2) Devam şartı yerine getirilmemiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam koşulu aranır.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak, ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabilirler.

Sınavlar

MADDE 25 – (1) Sınavlar; kısa sınav, ara (vize) sınavı, yarıyıl sonu (final) sınavı, bütünleme sınavı ve ara (vize) sınavı yerine yapılan mazeret sınavından oluşur.

(2) Ara sınavı yazılı ve/veya belgelendirilmek koşulu ile sözlü, ödev, proje, seminer çalışması veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Sınavlar, kısa sınavlar hariç ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanan ve enstitü tarafından onaylanıp ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur.

(4) Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz. Ancak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan sınavlar üniversite binaları dışında da yapılabilir.

(5) Bütünleme sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda, final sınavına girmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmiş ve final sınavına girememiş öğrenciler ile yarıyıl sonu final sınavında başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. Başarısız olunan her ders için bir bütünleme sınav hakkı tanınır.

Başarı durumlarının ilânı ve itiraz hakkı, not durumu belgeleri

MADDE 26 – (1) Öğretim elemanları öğrencilerin başarı durumlarını, başarıyı belirleyen her türlü belge, sınav evrakı ile birlikte yarıyıl sonu (final) sınavını izleyen on gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne iletir. Başarı durumu listeleri öğrencilere ilan edilir. Öğrencilerin güncelleştirilmiş not durumu belgeleri, yarıyıl final sınavlarının bittiği günü izleyen en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır.

(2) Başarı sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtirazlar başarı sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı, itirazda bulunan öğrencinin durumunu maddi hata yönünden yeniden değerlendirir ve kanaatini enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Bu değerlendirme sonucuna yapılan itiraz ilgili yönetim kurulunca sonuçlandırılır. Bu karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenciye duyurulur.

(3) Yarıyıl sonu ders başarı notlarıyla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders ve kredi yükü

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 24 krediden ve 8 dersten az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(3) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğrenim türünde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması 2.50'den az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalaması 2.50’den az olamaz. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci tez dönemine geçemez.

Süre

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı yarıyıldır. Ancak öğrenci; ilk iki yarıyılda kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir.

(2) Azami süre sonunda kredi yükünü tamamlayamayan, seminer dersi ve tez savunma sınavından da başarılı olamayan öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Tez danışmanı

MADDE 31 – (1) Anabilim dalı başkanlığı ders dönemini tamamlayan her bir öğrenci için üniversiteden bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim elemanını yüksek lisans tez dönemine kayıt yaptırdığı döneme ilişkin akademik takvimde yer alan ders başlangıç tarihi itibariyle onbeş gün içerisinde tez danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bir öğretim üyesi toplamda aynı anda en fazla oniki adet tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisine danışmanlık yapabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci tez danışmanı öğrenim görülen üniversite öğretim üyelerinden olmak üzere ikinci “eş” tez danışmanı başka bir üniversiteden de atanabilir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans tez konusu belirleme: Öğrenci 24 kredilik dersten başarılı olma şartını tamamladıktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Bölüm kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği: Akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu öğrenci EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Bölüm kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu enstitü yönetim kurulunun kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde enstitü yönetim kurulunun karar tarihini takip eden en az altı ay içinde tezini teslim edemez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 33 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Tezin intihal yapılmadığını bildiren raporunu tez savunmasına başvurmadan önce enstitüye teslim etmek,

c) Enstitülerde güz ve bahar yarıyılı içinde en geç akademik takvimde belirlenen tarihlerde tezini teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak,

zorundadır.

Yüksek lisans tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 34 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite dışından olmak üzere en az doktora unvanlı üç veya beş kişiden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, beş öğretim üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde eş danışman jüride görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde eş danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) Enstitü yönetim kurulu, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

d) Enstitülerinde tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin ve intihal raporu teslim edilmeyen tezlerin enstitü yönetim kurulu tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde danışmanına ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Bu karar danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

e) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağlayan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, şekil şartları yerine getirilmiş beş adet ciltlenmiş tezi ile elektronik ortamda kaydedilmiş beş adet tez cd’si ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili EABD/EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir tez konusu belirler.

ğ) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili EABD/EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir tez konusunu belirler.

h) Azami süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 35 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tezinin beş adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş beş adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim edip tez teslim şartlarını yerine getiren öğrencinin tezi enstitü yönetim kurulunda görüşülür. enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’da dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak yürütülür. Uzaktan eğitim lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ders ve Avrupa kredi transfer sistemi kredi yükü

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 30 krediye denk gelecek şekilde ve en az 10 ders ve bitirme projesinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü dersler ile bitirme projesinden oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğrenim türünde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması 2.00'den az olan öğrenciler bitirme projesi alamazlar. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Süre

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı yarıyıldır. Ancak öğrenci; ilk iki yarıyılda alması gereken dersleri tamamladıktan sonra üçüncü yarıyılda kredi yükünü tamamlamak ve bitirme projesinden başarılı olmak kaydıyla üçüncü yarıyılda mezun olabilir. İlk iki yarıyılda derslerini tamamlayan öğrenciler başvurdukları takdirde ikinci yarıyıllarını takip eden yaz okulunda da bitirme projesine başlayabilirler.

(2) Azami süre sonunda kredi yükünü tamamlayamayan veya bitirme projesi dersinden başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya proje hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 40 – (1) Otuz krediden ve on dersten az olmamak kaydıyla almış olduğu tüm derslerden başarılı olan ve en az 2.00 genel ortalama şartını sağlayan tezsiz yüksek lisans öğrencileri bitirme projesi dersine kayıt olurlar ve her öğrenciye bir bitirme projesi danışmanı atanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, bitirme projesi dersine kaydolduğu yarıyılın başladığı tarihten itibaren onbeş gün içinde proje konusunu, danışmanının onayının yer aldığı bitirme projesi öneri formuyla enstitüye bildirir.

(3) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Tezsiz yüksek lisans bitirme projesinin yürütülmesi ve sonuçlanması

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans bitirme projesi EABD başkanlığı teklifi ve/veya enstitü yönetim kurulu tarafından öğrencinin bitirme projesi dersi kapsamındaki bitirme projesi danışmanı olarak atanan öğretim üyesi nezaretinde öğrenci tarafından hazırlanır.

(2) Öğrenci bitirme projesini bağlı olunan enstitü tarafından belirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmakla yükümlüdür.

(3) Otuz krediden ve on dersten az olmamak kaydıyla almış olduğu tüm derslerden başarılı olmak ve en az 2.00 genel ortalama şartını sağlamak kaydıyla ilk iki yarıyılını tamamlayan öğrenci üçüncü yarıyılda tezsiz yüksek lisans bitirme projesi dersine kayıt olur ve her öğrenciye bir bitirme projesi danışmanı atanır. Enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde bitirme projesine kayıt olabilmek için gerekli kredi ve ders zorunluluklarını yerine getiren öğrenciler yaz döneminde de bitirme projesine kayıt yaptırabilirler. Projenin tamamlanmasından sonra proje danışmanı projeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Proje danışmanı bitirme projesi ile ilgili değerlendirme sonucunu enstitü yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

(4) Mezuniyet için gerekli kredi ve not ortalaması şartlarını sağlaması ve bitirme projesi başarılı bulunması durumunda öğrenci mezuniyet hakkı kazanır.

(5) Projesi başarısız bulunan öğrenci için enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili EABD başkanlığından yeni bir proje danışmanı önerisi istenir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile proje danışmanı atama işlemi yapılan öğrenci yeni proje danışmanı öğretim üyesi ile yeni bir proje konusunu belirler. Azami süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, proje hazırlama hakkı verilir ve öğrencilik statüsü devam eder.

(6) Öğrencilerin hazırlamış oldukları bitirme projeleri, kendileri tarafından iki adet karton cilt ve bir adet CD içerisinde kopyası ile danışman öğretim üyesine teslim edilir, danışman öğretim üyesi değerlendirme formu ile birlikte projeleri ve projenin kayıtlı olduğu CD’yi ilgili enstitüye teslim eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 42 – (1) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’de dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 43 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 44 – (1) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için doktora programı; 24 krediden ve 8 dersten az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü dersler ile seminer dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için doktora programı 45 krediden ve 15 dersten az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü dersler ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(4) Lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(5) Öğrencinin lisans dersleri ve daha önce bir diploma ile ilişkilendirilmiş yüksek lisans dersleri üst öğrenimde ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Ancak öğrenci danışman onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile her yarıyıl için en fazla iki seçmeli dersini yüksek lisans programlarında yer alan seçmeli derslerden alabilir.

Doktora tez danışmanı

MADDE 45 – (1) Anabilim dalı başkanlığı her bir doktora öğrencisi için Üniversiteden bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim elemanını en geç öğrencinin derslere başladığı ilk yarıyıl içerisinde tez danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bir öğretim üyesi toplamda aynı anda en fazla oniki tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisine danışmanlık yapabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci tez danışmanı öğrenim görülen üniversite öğretim üyelerinden olmak üzere ikinci eş tez danışmanı başka bir üniversiteden de atanabilir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir.

Başarı denetlemesi

MADDE 46 – (1) Doktora yapan öğrencinin; derslerde başarılı sayılabilmesi için her ders için minimum 2.50 not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Ancak yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olmalıdır. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması 3.00’ten az olamaz. Tez savunma sınavı sonunda ortalama şartını sağlayamayan öğrenci tez savunma sınavından başarısız sayılır.

Süre

MADDE 47 – (1) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için doktora programını tamamlamak için azami süre oniki yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de tamamlanabilir. Tez önerisi savunma sınavından sonra en az dört ay en fazla altı aylık aralar ile gerçekleştirilecek en az üç tez izleme sınavından başarılı olan öğrenci üçüncü tez izleme sınavını takiben tezini teslim edebilir.

(2) Lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için doktora programını tamamlamak için azami süre ondört yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de tamamlanabilir. Tez önerisi savunma sınavından sonra en az dört ay en fazla altı aylık aralar ile gerçekleştirilecek en az üç tez izleme sınavından başarılı olan öğrenci üçüncü tez izleme sınavını takiben tezini teslim edebilir.

(3) Azami süre sonunda kredi yükünü tamamlayamayan, yeterlik sınavı, tez izleme sınavları ve tez savunma sınavından başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları akademik takvime göre yapılır.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından ilgili EABD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(4) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, en az biri Üniversite dışından ve en az doktor unvanına sahip olmak kaydıyla ilgili alandan beş kişilik sınav jürisini teşkil eder. Doktora yeterlik jürisi, her öğrenci için enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(6) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olmak üzere her iki sınavı da tekrarlar.

(7) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) İkinci defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 12 kredi değerinde daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

(9) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Tez izleme komitesi

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; enstitünün talebi, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Eş danışmanının olması durumunda, eş danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam etmek isteyen öğrenci ise en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girebilir.

(6) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanak ve tez önerisi raporu ile birlikte bildirilir.

(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

Tez izleme sınavları

MADDE 51 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda en az iki kez toplanır. Tez önerisi kabulü ile ilk tez izleme toplantısı arasında en az bir ay en fazla altı aylık bir süre olabilir. Tez izleme toplantıları arasında ise en az dört ay en fazla altı aylık bir süre olabilir.

(2) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(5) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün yazılı talebi, EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde enstitü yönetim kurulu kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi hazırlamak ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 52 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Tezin intihal yapılmadığını bildiren raporunun tez savunmasına başvurmadan önce enstitüye teslim etmek,

c) Yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra tez öneri savunmasının kabulünü takip eden en az üç tez izleme jürisini başarıyla tamamlandıktan sonra tezini enstitüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,

zorundadır.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 53 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden, ikinci danışmanın yer alması durumunda en az ikisi başka bir üniversiteden olmak üzere yedi kişiden oluşur.

b) Jürinin beş kişiden oluşması durumunda üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere Üniversite içinden beş, farklı bir yükseköğretim kurumundan iki olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerilir.

c) Yedi kişiden oluşan jürilerde eş danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve eş danışman öğretim üyesi sabit olmak üzere Üniversite içinden beş, farklı yükseköğretim kurumundan dört olmak üzere toplam dokuz öğretim üyesi ismi önerir.

ç) Enstitü yönetim kurulu önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

d) Sosyal bilimler ve fen bilimleri enstitüsünde tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin enstitü yönetim kurulu tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışmanına ve ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

f) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili EABD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

g) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili EABD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

ğ) Enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin enstitü yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez öneri savunma sınavına alınır.

h) Azami süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Doktora diploması

MADDE 54 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrencinin tezi Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğrenci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü de verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik

Amaç

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını amaçlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak olan tezin ve birlikte sunulacak olan sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı çalışmaların; sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme ve/veya bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 56 – (1) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için sanatta yeterlik programı; 24 kredi ve 8 dersten az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve sanatta yeterlik tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için sanatta yeterlik programı 45 kredi ve 14 dersten az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve sanatta yeterlik tez çalışmasından oluşur.

(3) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(4) Lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(5) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Ancak öğrenci danışman onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile her yarıyıl için en fazla iki seçmeli dersini yüksek lisans programlarında yer alan seçmeli derslerden alabilir.

Başarı denetlemesi

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik yapan öğrencinin; derslerde başarılı sayılabilmesi için her ders için minimum 2.50 not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Ancak yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması 3.00’ten az olamaz. Sanatta yeterlik savunma sınavı sonunda ortalama şartını sağlayamayan öğrenci tez savunma sınavından başarısız sayılır.

Süre

MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlamak için azami süre oniki yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir sanatta yeterlik programı daha erken de tamamlanabilir. Ancak; sanatta yeterlik çalışma önerisi savunma sınavından sonra en az üç tez izleme sınavından başarılı olan öğrenci tezini teslim edebilir.

(2) Lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için sanatta yeterlik programını tamamlamak için azami süre ondört yarıyıldır. En az dört yarıyılı sanatta yeterlik tez süresi olmak üzere bir sanatta yeterlik programı daha erken de tamamlanabilir. Ancak; sanatta yeterlik tez önerisi savunma sınavından sonra en az üç tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını yerine getiren öğrenci sanatta yeterlik tezini teslim edebilir.

(3) Azami süre sonunda alması gereken kredi yükünü tamamlayamayan, yeterlik sınavı, tez izleme sınavları ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarından başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yeterlik sınavları, EASD başkanlığı tarafından ilgili EASD’da görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sanatta yeterlik komitesinin görev süresi üç yıldır.

(4) Sanatta yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, en az biri Üniversite dışından ve en az doktor unvanına sahip olmak kaydıyla ilgili alandan beş kişilik sınav jürisini teşkil eder. Sanatta yeterlik jürisi, her öğrenci için enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Yeterlik sınavı, ilgili sanat dallarının özeliklerine yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak üç bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her üç sınavdan da yüz üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(6) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci sanatta yeterlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı, sözlü ve uygulamalı olmak üzere her üç sınavı da tekrarlanır.

(7) Sanatta yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) İkinci defa sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 18 kredi değerinde daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar sanatta yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

(9) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde sanatta yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Sanatta yeterlik tez izleme komitesi

MADDE 60 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir sanatta yeterlik tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik tez izleme komitesi, EASD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanından başka ilgili EASD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik tezi öneri savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Eş danışmanının olması durumunda, eş danışman komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EASD başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez önerisi savunma sınavı

MADDE 61 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini sanatta yeterlik tezi izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, sanatta yeterlik tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Sanatta yeterlik önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin sanatta yeterlik çalışma önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam edecek öğrenci en geç altı ay içerisinde tekrar tez öneri savunma sınavına girebilir.

(6) Sanatta yeterlik tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanak ve sanatta yeterlik tez öneri raporu ile birlikte bildirilir.

(7) Sanatta yeterlik tez önerisinin kabul edilmesi durumunda sanatta yeterlik çalışma konusu, enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(8) Sanatta yeterlik tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya sanatta yeterlik izleme komitesi atanır.

Sanatta yeterlik tez izleme sınavları

MADDE 62 – (1) Sanatta yeterlik önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda iki kez toplanır. Sanatta yeterlik önerisi kabulü ile ilk tez izleme toplantısı arasında en az bir ay en fazla altı aylık bir süre olabilir. Sanatta yeterlik izleme toplantıları arasında ise en az üç ay en fazla altı aylık bir süre olabilir.

(2) Öğrenci sanatta yeterlik izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce sanatta yeterlik izleme komitesi üyelerine verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(3) Sanatta yeterlik izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Sanatta yeterlik izleme sınavı sonucunda öğrencinin sanatta yeterlik tezi, sanatta yeterlik tezi izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(5) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin sanatta yeterlik tezi izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Sanatta yeterlik tezi izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak sanatta yeterlik izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün yazılı talebi, EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman ve/veya sanatta yeterlik tezi izleme komitesi atanır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden sanatta yeterlik tezi izleme sınavları sonucunda sanatta yeterlik tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, Komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve sanatta yeterlik tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde enstitü yönetim kurulu kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci sanatta yeterlik tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya sanatta yeterlik tez izleme komitesi değişen veya sanatta yeterlik tez izleme komitesi tarafından sanatta yeterlik çalışma konusu değiştirilen öğrenci yeni bir sanatta yeterlik tez önerisi ve en az üç sanatta yeterlik izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 63 – (1) Sanata yeterlik tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Sanatta yeterlik tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Tezin intihal yapılmadığını bildiren raporunun tez savunmasına başvurmadan önce enstitüye teslim etmek,

c) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini enstitüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,

zorundadır.

Sanatta yeterlik savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 64 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden, ikinci danışmanın yer alması durumunda yedi kişiden oluşur.

b) Sanatta yeterlik tez savunma jürisinin beş kişiden oluşması durumunda üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere Üniversite içinden üç, farklı bir yükseköğretim kurumundan üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi ismi önerilir.

c) Yedi kişiden oluşan jürilerde eş danışman jüride yer alabilir. Tez savunma jürisini belirlemek üzere, ilgili EASD başkanlığı enstitüye, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve eş danışman öğretim üyesi sabit olmak üzere Üniversite içinden üç, farklı yükseköğretim kurumundan dört olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) Enstitü yönetim kurulu önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

d) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin enstitü yönetim kurulu tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç onbeş gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

f) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

g) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

ğ) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin enstitü yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez öneri savunma sınavına alınır.

h) Azami süreyi dolduran öğrencilere, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam ettirilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 65 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrencinin tezi Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğrenci sanatta yeterlik derecesi almaya hak kazanır.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EASD’deki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü de verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 66 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve öğrenim sürecine ilişkin tüm konularda ilgili enstitü tarafından kurumun içerisindeki ilan panolarında veya web sitesinde yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Tüm ilanların takibinden ve öğrencilik süreci içerisindeki işlemlerin gerçekleştirilmesinden öğrenci şahsen sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 68 – (1) 17/9/2013 tarihli ve 28768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.