3 Eylül 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29464

KURUL KARARI

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR 195 SAYILI KANUN UYARINCA

YAYINLANACAK İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI

YAYINLAYACAK MEVKUTELER HAKKINDA

15/2/1977 TARİHLİ VE 67 SAYILI GENEL KURUL KARARININ

65 VE 79 UNCU MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR

GENEL KURUL KARARI

Karar No: 204                                                                                                               28 Ağustos 2015

MADDE 1 – Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15 Şubat 1977 tarihli ve 67 sayılı Genel Kurul Kararının 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oluşumu ve Raporları

Madde 65 - Gazeteleri denetleyecek kontrol ve geçici kontrol kurulları; Kurum Genel Müdürü'nün görevlendireceği ikisi Kurum memuru ve biri sarı basın kartı taşıyan fikir işçisi, yeterli sayıda sarı basın kartı taşıyan fikir işçisi bulunmadığı takdirde ise 51 inci maddede belirtilen sıralamaya uygun olarak bu görevlerde çalışan fikir işçisi (yazar ve düzeltmen hariç) olmak üzere, en az üç kişiden oluşur. Gerekli görülen hallerde kurula, bir serbest hesap uzmanı veya bir günlük gazete müdürü veya her ikisi birden alınabilir. Kurul, Kurum temsilcilerinden birini başkan seçer.

Yönetim Kurulu, bu kurullarda görev alacak fikir işçisi üye adaylarını, her il için en az beş kişi olmak üzere, Kurum Genel Müdürü’nün gösterdiği aday adayları arasından seçer. Diğer üye adayları, 39 uncu maddenin birinci fıkrasına bağlı kalınmaksızın, duyulan ihtiyaca göre Kurum Genel Müdürü tarafından atanır.

Kurum Genel Müdürü tarafından görevlendirilen kontrol veya geçici kontrol kurulları görevlendirme konusu raporlarını, denetim veya denetimlerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içerisinde tanzim ederek, başkan tarafından hazırlanan bir üst yazı ekinde Kurum evrakına kaydettirir.

Bu şekilde Kuruma intikal etmiş bulunan raporların Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü’ne ulaşmasını müteakiben en geç üç iş günü içerisinde gerekli incelemeler yapılmak suretiyle neticesi Genel Müdürlük makamına sunulur. Genel Müdürlük makamı anılan raporları en geç iki iş günü içerisinde ilgisine göre İlan Hizmetleri Müdürlüğü veya Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü’ne havale eder.

Genel Müdürlüğün havalesini yaptığı raporlar hakkındaki işlemler en geç on beş iş günü içerisinde tamamlanır.”

MADDE 2 – Aynı Genel Kurul Kararının 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oluşumu ve Raporları

Madde 79- Gazeteleri denetleyecek kontrol kurulları ve ihtiyaç halinde oluşturulacak geçici kontrol kurulları, Valiliğin görevlendireceği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden bir memurun başkanlığında, muhasebe konularında uzman bir memur ile 39 uncu maddenin birinci fıkrasına göre tespit edilen üye adayları arasından, valilikçe görevlendirilecek bir gazeteci üyeden oluşur.

İl sınırları içinde gazete sahipleri ve tüzel kişi temsilcileri dışındaki yerel gazetelerde çalışan sarı basın kartı taşıyan fikir işçileri; yeterli sayıda sarı basın kartlı fikir işçisi yoksa, 73 üncü maddede belirtilen sıralamaya uygun olarak bu görevlerde çalışan fikir işçileri, ad çekmek suretiyle ad çekmedeki sıraya göre kurullarda görevlendirilir. Bu şekilde kontrol kurulu oluşturulması mümkün olmayan hallerde, başka yerlere ait gazeteci üyelerden yararlanılır. Gazetecinin sürekli basın kartı sahibi veya emekli olması, kontrol kurulu üyeliğine aday olmasına engel değildir. Gazete sahipleri ile varsa tüzel kişi temsilcileri ve bunların eşleri ile üçüncü dereceye kadar olan hısımları kesinlikle kontrol kurulu üyesi olamazlar.

Valilik makamı tarafından görevlendirilen kontrol veya geçici kontrol kurulları, görevlendirme konusu raporlarını denetim veya denetimlerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içerisinde tanzim ederek, başkan tarafından hazırlanan bir üst yazı ekinde ilgili Valiliğin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim eder.

Bu şekilde Valiliğe intikal etmiş raporlar için işlem yapılmasını gerektiren hallerde, ilgili işlemler teslim tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde tamamlanır.”

MADDE 3 – Bu Genel Kurul Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Genel Kurul Kararını Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.