3 Eylül 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29464

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KREDİLİ SİSTEM LİSANS VE ÖNLİSANS

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/11/2002 tarihli ve 24933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversitede eğitim-öğretim yarıyıl esasıyla yürütülür. Bir akademik yıl, iki yarı yıldan oluşur. Ancak yıllık veya birden çok yarıyıla yayılan ve son yarıyılda alınan nihai başarı notunun önceki dersler için de geçerli olduğu dersler açılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (o) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) TE (Değişim programları kapsamında alınıp tanınmış ders): İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi iken değişim programları kapsamında başka yükseköğretim kurumlarından alınan ve tanınan dersler için kullanılır. Tanınan dersler için, öğrencinin tamamlaması gereken derslerden muafiyet verilebilir. Tanınan derslerin kredi ve notları not dökümlerinde ayrıca gösterilir, ancak bu kredi ve notların ortalama hesaplarına katılıp katılmayacağı hususu fakülte yönetim kurulunca karara bağlanır.  Kredi ve notların ortalama hesaplarına katılmasına karar verildiği hallerde, muafiyet verilen dersin kredisi esas alınır.

ö) TT (Yatay geçiş yapılan başka yükseköğretim kurumunda alınıp tanınmış ders): Başka bir yükseköğretim kurumundan İstanbul Bilgi Üniversitesine yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin intibaklarında tanınan ve karşılığında muafiyet verilen dersler için kullanılır. Tanınan derslerin kredi ve notları not dökümlerinde ayrıca gösterilir, ancak bu kredi ve notların ortalama hesaplarına katılıp katılmayacağı hususu fakülte yönetim kurulunca karara bağlanır.  Kredi ve notların ortalama hesaplarına katılmasına karar verildiği hallerde, muafiyet verilen dersin kredisi esas alınır.”

“p) NNL (Nihai başarı notu verilmemiş bağlantılı ders): Bağlantılı ders olarak açılan ve notu nihai başarı notuna bağlı derslerin, nihai başarı notunun verileceği yarıyıl dışındaki yarıyılı veya yarıyılları için kullanılır. Bu ibarenin kullanıldığı yarıyıl veya yarıyıllarda, dersin kredisi, yarıyıl ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. Nihai başarı notu verilince, bu ibare kaldırılarak yerine bağlantılı derslerin tümü için geçerli olacak nihai başarı notu kaydedilir, ancak bu ibarenin kullanıldığı yarıyıldaki yarıyıl ortalaması ve genel not ortalaması korunur.

r) FF (Final sınavı hakkı kazanılmamış ders): Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca belirlenen gerekler yerine getirilmediği  için yarıyıl sonu sınavlarına (final, bütünleme, telafi ve mazeret) girme hakkının kazanılmadığı dersler için kullanılır ve not ortalaması hesaplamalarında “F” notu olarak değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bitirme tezi veya projesine kabul koşulları, tez ve projenin yürütülmesi, tamamlanması, kabulü ve ilgili diğer hususlar, ilgili bölüm, yüksekokul veya fakülte kurulu tarafından belirlenir. Fakülte yönetim kurulları, genel not ortalaması (2,70) ve üzerinde olan 6. yarıyıl öğrencilerinin bitirme tezi veya projesi derslerini almasına izin verebilir.”

“Tez ve proje dersleri tek bir ders veya bağlantılı iki ders olarak açılabilir.

Bağlantılı iki ders olarak açılan tez ve proje derslerinde, ilgili fakültenin yönetim kurulu kararıyla iki dersin aynı yarıyılda alınmasına izin verilebilir. İlgili fakülte kurulu tarafından aksine bir düzenleme yapılmadıkça; nihai tez veya proje notu verilmeden, bağlantılı iki ders olarak açılan tez ve proje derslerinin ilkine not verilmez ve bu ders yarıyıl ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. Verilen nihai tez ve proje notu her iki ders için de geçerli olur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.