3 Eylül 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29464

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞTIRMALI İŞ VE SOSYAL

GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, teşkilat, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Hukuk Fakültesi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

ç) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, iş ve sosyal güvenlik hukuku ile endüstri ilişkileri alanında karşılaştırmalı hukuk verilerinden yararlanarak ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim, dokümantasyon  çalışmaları yapmak, konferans ve seminerler düzenlemek, uluslararası kuruluşlar ve üniversitelerle ortak projelerde yer almak, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak iş ve sosyal güvenlik hukukunun sorunlarını tespit ederek disiplinlerarası bir yaklaşımla çözümler geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İş ve sosyal güvenlik hukukunun tüm alanlarında ve endüstri ilişkileri ile kesişim noktalarında araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak.

b) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği mevzuatı başta olmak üzere uluslararası hukukta iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında meydana gelen gelişmeleri takip ederek, Türk hukukunun durumunu saptamak ve mevzuat karşılaştırması ve uyumlaştırması hususunda inceleme ve benzeri çalışmalar yapmak.

c) İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, seminer, atölye ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

ç) İş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamındaki farklı alanlarda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmî veya özel kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda ortak çalışmalar yürütmek, bu kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek.

e) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaya yönlendirmek, bu alanda yürütülen çalışmalara destek vermek.

f) Merkezin amacının gerçekleşmesi yolunda Türkçe veya yabancı dillerde yayınlar yapmak, Merkeze ait yayınları hazırlayıp yayımlamak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleşmesinde yerli ve yabancı araştırmacı ve uzmanlardan yararlanmak, gerekli görüldüğünde personel istihdam etmek.

ğ) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik kütüphane ve dokümantasyon merkezi kurmak.

h) Merkezin amacıyla ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezi Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Hukuk Fakültesinin, Merkezin faaliyet konularında çalışan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda üç ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, yeni Müdür görevlendirinceye kadar, bu görevi vekaleten yürütmek üzere Hukuk Fakültesinin öğretim üyelerinden birini görevlendirebilir.

(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir. Müdürün teklifi üzerine, Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarından biri Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

c) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek ve gelir ve giderlerine ilişkin tasarrufta bulunmak,

e) Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün Başkanlığında, Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin, tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık bir dönem için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır; bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yaparlar. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Gerekli hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirildikleri usulle görevden alınabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ile faaliyet plan ve programlarını karara bağlamak.

c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

ç) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün Başkanlığında, Yönetim Kurulunca uygun görülen sayıda üyeden oluşur. Üyeler, aşağıdaki gruplara mensup kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir:

a) Üniversitenin veya diğer üniversitelerin, Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan öğretim elemanları.

b) İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında veya ilgili alanlarda çalışmaları, tecrübesi, bilgisi veya uzmanlığı nedeniyle Danışma Kurulu üyesi olmasında yarar görülen kişiler.

c) İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında veya ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, meslek birlikleri veya diğer organizasyonlara mensup olan veya bunları temsilen Merkezin çalışmalarına aktif destek vermesi arzu edilen kişiler.

ç) Yabancı uyruklu kişilerden uygun görülenler.

(2) Danışma Kurulunda, kabul etmeleri halinde her bir kuruluştan en az bir en çok üç kişi olmak üzere resmi veya özel kuruluşlarda çalışanlar da görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu üyeleri aynı usulle görevden alınabilir.

(4) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(5) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş, öneri ve eleştirilerini Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin teknik, idari ve akademik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.